• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Συμβουλευτική

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Συμβουλευτική

anaptyxiako programma antonistritsis 848x346 symv

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Με την υπ.Αριθμ. 22766/09-04-2020 ΚΥΑ καταρτίστηκε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».      

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι όλη η χώρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.).

Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του Ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «ΤΠΔ»), συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠΔ και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτό.

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο υλοποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”αναλαμβάνει:

 • την ωρίμανση των έργων με σαφή καθοδήγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, καθώς και την εκπόνηση μελετών
 • την σύνταξη  τεχνικού δελτίου για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα
 • την παρακολούθηση του έργου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
 • την  επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου
 • την ολοκλήρωση των έργων υποστηρίζοντας τις ενέργειες κλεισίματος του και συνδράμοντας στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή & την ένταξη των έργων, προμηθειών, μελετών & υπηρεσιών στο Πρόγραμμα είναι:

 • η σκοπιμότητα της πρότασης, η οποία αντανακλά στην ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, η οποία εξειδικεύεται επιμέρους :
 1. στην αναγκαιότητα υλοποίησης των πράξεων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητά τους στο χρόνο και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους,
 2. στο αποτύπωμα των πράξεων στην τοπική κοινωνία
 • η ωριμότητα της πρότασης, 
 • ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πρότασης,
 • η ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού της,
 • η μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τα αιτήματα ένταξης των πράξεων στο Πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυποποιημένα υποδείγματα εγγράφων, συνοδεύουν υποχρεωτικά την Πρόσκληση, ως αναπόσπαστο παράρτημα.

Υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων

Με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή στο Πρόγραμμα όλων των δικαιούχων, λαμβάνονται οριζόντια μέτρα για την υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της υποστήριξης είναι ενδεικτικά:

 1. παροχή τεχνικής βοήθειας,
 2. η λειτουργία helpdesk, υπό την ευθύνη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ,
 3. η παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
 4. η διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων,
 5. η εκπόνηση οδηγών και προτύπων.

Ειδικότερα στην τεχνική βοήθεια, η οποία είναι επιλέξιμη δαπάνη στο Πρόγραμμα, μπορεί να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην ωρίμανση των αιτημάτων των δυνητικών δικαιούχων. Ο δε προϋπολογισμός της ορίζεται κάθε φορά από την οικεία Πρόσκληση.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις & τα έργα του προγράμματος είναι τα εξής:

 1. Έργα ύδρευσης με καταρχήν προϋπολογισμό 300 εκατ. €. Στόχος η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, σε πολλές πόλεις & οικισμούς της χώρας και η εξοικονόμηση του νερού με σύγχρονες μεθόδους.
 2. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων με καταρχήν προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ, πρόσκληση που αφορά την αναβάθμιση υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών, κατασκευές νέων δικτύων αποχέτευσης και ιδιαιτέρως στους μικρούς οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νέους βιολογικούς καθαρισμούς καθώς αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
 3. Η τρίτη πρόσκληση αφορά την σημαντική καινοτομία αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό και οικονομικό κόστος για τις ΔΕΥΑ Προϋπολογισμός: 150 εκατομμύρια.
 4. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Προϋπολογισμός: 220 εκατομμύρια.
 5. Έργα αστικής αναζωογόνησης με προϋπολογισμό 300 εκατ. €, στους αστικούς δήμους οι οποίοι πρακτικά είχαν εξαιρεθεί από τα προηγούμενα προγράμματα.
  Με τα έργα αυτά στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε τις γειτονιές των πόλεων μας και να υλοποιήσουμε αναπτυξιακές παρεμβάσεις ποιότητας ζωής των πολιτών.
  Εδώ εντάσσονται και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές από σχετικά προγράμματα των δήμων,  προτάσεις για τα αδέσποτα ζώα κλπ.
 6. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος και εμβληματικά κτήρια στους δήμους και αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.
  Στον τομέα αυτόν θα υπάρξει ακόμα πιο στενή συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και τη γραμματεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς προ κρίνουμε η κατασκευή των σχολικών κτιρίων να γίνει με ΣΔΙΤ, θεωρούμε ότι θα είναι κάτι εξαιρετικά πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό.
 7. Μελέτες και έργα για την αντισεισμική προστασία των σχολείων και των αυτοδιοικητικών κτιρίων με καταρχήν προϋπολογισμό 40 εκατ.
 8. Έξυπνες πόλεις: 130 εκατομμύρια. Μέτρα και συστήματα πρόληψης- παρακολούθησης –ελέγχου στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.
  Έξυπνα συστήματα και εφαρμογές στην Κινητικότητα, την στάθμευση, την κυκλοφορία και ασφαλώς την ηλεκτροκίνηση.
  Εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα.
  Υποστήριξη του τοπικού θεματικού τουρισμού, έξυπνα συστήματα για την ανάδειξη του Πολιτισμού- Τουρισμού. Μείωση της ενεργειακής σπατάλης στους Δήμους.
 9. Ανοιχτοί χώροι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης χωρών αθλητικών υποδομών, αναψυχής για τα παιδιά, με στόχο την βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών και την ασφάλεια των παιδιών.
  Σε αυτή την πρόσκληση επίσης εντάσσεται το πρόγραμμα ελεύθερης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις ακτές και στις θάλασσές μας.
  Οφείλουμε να διασφαλίσουμε για αυτούς τους συμπολίτες μας ίδιες δυνατότητες στη ζωή, στην κίνηση, στην ελευθερία πρόσβασης στις υπέροχες ελληνικές θάλασσες.
  Προϋπολογισμός 40 εκατ.
 10. Έργα αγροτικής οδοποιίας με προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια € με στόχο την διευκόλυνση των αγροτών μας και των επαγγελματιών που σχετίζονται μαζί τους και φυσικά την ασφάλεια των
  μετακινήσεων τους.
 11. Ξεχωριστή πρόσκληση για μελέτες με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων € με στόχο να διευκολυνθούν όλοι οι δήμοι που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα οι δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές τους υπηρεσίες.

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι Δικαιούχοι πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα. Όμως αυτή είναι μια προετοιμασία, που απαιτεί επιμέλεια, γνώση των διαδικασιών, πιστή τήρηση της  κείμενης  νομοθεσίας και επαρκές και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

Η μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας από συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του παρελθόντος μπορεί να καταστεί δυνατή από στελέχη (εντός και εκτός των Υπηρεσιών του δικαιούχου) που έχουν διαχειριστεί αντίστοιχες υποχρεώσεις και κυρίως που γνωρίζουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών και των Φορέων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία.

Αναγκαιότητα Εξωτερικού Τεχνικού Συμβούλου:

Το στελεχιακό δυναμικό των Δικαιούχων τόσο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο όσο και στο προσεχές μέλλον έχει δυστυχώς μειωθεί σημαντικά αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά σε νευραλγικές θέσεις. Αυτό θέτει πολλές φορές σε αμφιβολία και προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των αρχικών προθέσεων.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι δικαιούχοι χρειάζονται εξωτερική υποστήριξη σε όλα τα επιμέρους στάδια.

Η υποστήριξη αυτή προβλέπεται άλλωστε ρητά και στο νέο νόμο περί ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016) ως παροχή υπηρεσίας, είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, δημιουργείται επομένως όλο το απαραίτητο πλαίσιο για την αποτελεσματική υλοποίηση των εγκεκριμένων πολιτικών στους επιμέρους τομείς της αρμοδιότητας των Δικαιούχων και τη διοίκησης αυτών.

Υπηρεσίες της Forum Training & Consulting

Η International Forum Training & Consulting, διαθέτοντας το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό & εξειδικευμένους Συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς αλλά κυρίως έχοντας αναπτύξει συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των δικαιούχων, γνωρίζει τις διαδικασίες που απαιτούν ανταπόκριση, γνωρίζει πλήρως τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων αφού έχει μεγάλη θητεία σε αντίστοιχες θέσεις.

Χειρίζεται το Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχοντας μεγάλη εμπειρία σε έργα όλων των Προγραμματικών Περιόδων, γεγονός που μας καθιστά πλήρως αποτελεσματικούς και αποδοτικούς για την υποβολή και υλοποίηση έργων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης.

Παράλληλα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με ειδικούς Συμβούλους που γνωρίζουν τις διαδικασίες από συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών και σε Επιτροπές που έχουν την ευθύνη επίβλεψης και παραλαβής των εργασιών.

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας
και να σας  ενημερώσουν για την Παροχή Υπηρεσιών  Τεχνικού Συμβούλου
για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”

iso 9001 2015 01

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

iso 29990 175x176 1