• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ανάθεση – Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας
με ειδική γνώση σε
θέματα Σύνταξης Τευχών
Διακηρύξεως & Διαδικασιών
Ανάθεσης & Εκτέλεσης
Δημοσίων Συμβάσεων.

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών στην Αίθουσα, δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

Ανάθεση & Εκτέλεση

Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

στα πλαίσια του Ν.4782/2021

Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς
κατά τη διαδικασία Ανάθεσης & Εκτέλεσης

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021
10:00 – 15:00

 Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Σε ποιους απευθύνεται η Ημερίδα:

 • Τμήμα Προμηθειών
 • Οικονομική Υπηρεσία
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Νομική Υπηρεσία
 • στελέχη Αναθετουσών Αρχών, που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύνταξης & Διαμόρφωσης Τευχών Διακηρύξεων

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

Ανάθεση στα πλαίσια του Ν.4782/2021

 • Δομή & Πνεύμα της νέας νομοθεσίας
 • Πεδίο Εφαρμογής
 • Διαφορετικές διαδικασίες Ανάθεση Συμβάσεων
 • Δημοσιεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
 • Διαμόρφωση Τευχών δημοπράτησης
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Διαχείριση δημοσιευμένων διαγωνισμών
 • Λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής / Μητρώα
 • Κριτήρια καταλληλόλητας οικονομικών φορέων
 • Διαχείριση / Αξιολόγηση προσφορών/ δικαιολογητικών κατακύρωσης
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
 • Διαδικασίες κατακύρωσης
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Εκτέλεση  στα πλαίσια του Ν.4782/2021

 • Διαχείριση & παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης
 • Διαδικασίες παραλαβής
 • Επιβολή κυρώσεων – κήρυξη εκπτώτου
 • Υποκατάσταση αναδόχου – Υπεργολαβία
 • Τροποποίηση Σύμβασης
 • Πληρωμή Αναδόχου
 • Διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses