• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Αξιολόγηση Δομών – ΟΕΥ – Περιγράμματα – Συμβουλευτική

Αξιολόγηση Δομών – ΟΕΥ – Περιγράμματα – Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

i. Αξιολόγηση Δομών

ii. Σύνταξη ή Αναθεώρηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

iii. Κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

για τις Φορείς Δημοσίου

    Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας ενημερώσουμε για την Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου της εταιρείας μας για θέματα Αξιολόγησης Δομών, Σύνταξης ή Αναθεώρησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας & Κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας έτσι όπως προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις νεότερες Αποφάσεις & Εγκυκλίους.

    Στην προσπάθεια του Δημοσίου για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, πολύτιμα εργαλεία αποτελούν η αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών του, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καθώς και η κατάρτιση νέων Ο.Ε.Υ..

    Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες πέραν της υποχρεωτικότητας που τις διέπει ώστε οι δημόσιοι φορείς να συμμετέχουν σε μια σειρά ενεργειών όπως η κινητικότητα, στοχεύουν στη δημιουργία φορέων υγιών και επιχειρησιακά ικανών να ανταποκριθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη, την ενδυνάμωση της κοινωνικής τους πολιτικής και τελικά την ανάπτυξη ολόκληρου του Δημοσίου, μέσα από την αναδιοργάνωσή του και τον εξορθολογισμό της στελέχωσης του.

Ομάδα Έργου

    Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει έργα Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης στις διαδικασίες Αξιολόγησης Δομών, Αναθεώρησης Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας & Κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας σε Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Δημοσίου κλπ.

    Η International Forum Training & Consulting, διαθέτει μια καλά στελεχωμένη & καταρτισμένη Ομάδα Έργου (Ειδικούς Εμπειρογνώμονες, Διοικητικά Στελέχη, Εσωτερικούς Ελεγκτές, Νομικούς κλπ) με μακρά εμπειρία σε θέματα Αξιολόγησης Δομών, Σύνταξης & Αναθεώρησης Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας καθώς και κατάρτισης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, έτσι ώστε το παραδοτέο Έργο να ενισχύσει τη διοικητική ικανότητα του Φορέα σας και να είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία.

Συνοπτική Παρουσίαση των Υπηρεσιών μας

α. Αξιολόγηση Δομών

Αναγκαιότητα & Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας

   Η Αξιολόγηση των Δομών επιτυγχάνεται μέσα από την αντικειμενικότητα που εξασφαλίζουν η Μεθοδολογία, ο Τρόπος και τα Εργαλεία βάσει των οποίων διενεργείται. Αυτό είναι απαραίτητο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της να μην καταλήξει σε μια τυπική αυτοαξιολόγηση αλλά σε μια ουσιαστική κρίση των Υφιστάμενων Δομών, όπου με σαφήνεια αποτυπώνονται τα προβλήματα, η πραγματικότητα & οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Οι ειδικοί Εμπειρογνώμονες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, παρέχουν ειδικές υπηρεσίες Αξιολόγησης Δομών, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, ειδικότερα:

 • Αξιολόγηση των Δομών του Φορέα
 • Συνοπτική Περιγραφή των Υφιστάμενων Δομών του Φορέα
 • Έκθεση Περιγραφής των Υφιστάμενων Δομών του Φορέα
 • Καταγραφή, Κωδικοποίηση & Αξιολόγηση της επάρκειας των Δομών
 • Συνοπτική αποτύπωση προτεραιοτήτων της Διοίκησης & της Στρατηγικής του
 • Προτεραιότητες του Φορέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Έκθεση Αξιολόγησης της Στρατηγικής του Φορέα
 • Αξιολόγηση των Δομών – Επισήμανση κρίσιμων ζητημάτων
 • Αξιολόγηση των Δομών του Φορέα ανά Τομέα Λειτουργίας
 • Έκθεση περιγραφής των Υφιστάμενων Δομών
 • Αναφορά εκτιμήσεων της λειτουργίας των Δομών του Φορέα ανά Τομέα Αρμοδιοτήτων
 • Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
 • Αναγκαιότητα & Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας

 

β. Σύνταξη ή Αναθεώρηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Αναγκαιότητα & Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας

    Η σύνταξη ή αναθεώρηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενισχύει τη Διοικητική ικανότητα του Οργανισμού – Φορέα Δημοσίου, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπεριέχουν & το στοιχείο της μεταφοράς τεχνογνωσίας στα αρμόδια στελέχη του, για επιτυχή διαχείριση μεταβολών – τροποποιήσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν μελλοντικά, με  ίδια μέσα.

Οι ειδικοί Εμπειρογνώμονες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, παρέχουν ειδικές υπηρεσίες σύνταξης & αναθεώρησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες:

 • Ανάλυσης & Αξιολόγησης της οργανωτικής δομής του Φορέα σας με χρήση σύγχρονων «διαγνωστικών» μεθόδων και εργαλείων (Business Analysis)
 • Διερεύνηση του νομικού & κανονιστικού πλαισίου (Low Evaluation)
 • Διαμόρφωσης & Αποτύπωσης του ανασχεδιασμού του Ο.Ε.Υ. για την  βελτιστοποίηση της   εσωτερικής λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας & τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Φορέα σας

 

γ. Κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

Αναγκαιότητα & Τεχνική Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας

    Για την συμμετοχή των Φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας προϋπόθεση είναι η κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για κάθε Οργανική θέση. Τα Περιγράμματα περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα & τις ευθύνες εκάστου στελέχους.

    Με τον τρόπο αυτό, η στελέχωση του Δημοσίου δύναται να διενεργείται στο εξής όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, αλλά κυρίως με βάση την καταλληλότητα κάθε υπαλλήλου, σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση που καλείται να στελεχώσει.

    Υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, έχει το σύνολο των κεντρικών & περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού & τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική  Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Οι ειδικοί Εμπειρογνώμονες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, παρέχουν ειδικές υπηρεσίες κατάρτισης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας  μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες:

 • Αναγνώριση των υφιστάμενων οργανωσιακών προτύπων & υπάρχουσας διοικητικής φιλοσοφίας του Φορέα
 • Λεπτομερής ανάλυση της προβλεπόμενης μεθοδολογίας κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
 • Διερεύνηση & Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής & λειτουργίας του Φορέα – με χρήση καινοτόμων εργαλείων & μεθόδων – όπως αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), σε λοιπά θεσμικά κείμενα και σε αποφάσεις του Φορέα σας.

    Συγκεκριμένα:

 • Αναγνώριση των υπηρεσιών – οργανικών μονάδων (Διευθύνσεις – Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα κ.α.) του Φορέα σας
 • Πλήρης καταγραφή των αρμοδιοτήτων που εκτελούν οι ανωτέρω οργανικές μονάδες
 • Επαλήθευση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων καλυμμένων ή κενών, για τις οποίες θα καταρτιστούν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, αφού προηγουμένως διερευνηθεί εάν υφίστανται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ οι οποίες έχουν καταργηθεί λόγω κένωσης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο
 • Επαλήθευση των θέσεων ευθύνης οι οποίες δεν είναι οργανικές, αλλά αποτελούν ιδιότητα κάποιων υπαλλήλων και σύμφωνα με την υφιστάμενη μεθοδολογία του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης απαιτείται κατάρτιση ξεχωριστών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας γι’ αυτές
 • Ανάλυση των αποφάσεων του Προέδρου που αφορούν στην κατανομή / ανάθεση καθηκόντων στα  στελέχη του Ν.Π.Δ.Δ. που εκτελούν βάσει του Ο.Ε.Υ. τις αρμοδιότητες των οργανικών τους μονάδων,  στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των ρόλων /  επαγγελμάτων
 • Κατάρτιση των Ειδικών Περιγραμμάτων των Θέσεων Εργασίας
 • Παράδοση του Φυσικού Αρχείου των Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας έτοιμο προς υπογραφή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
 • Δημιουργία & Ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος στο site της Απογραφής (https://hr.apografi.gov.gr)

Για την Κατάρτιση των Ειδικών ΠΘΕ,  απαιτείται από τον Φορέα σας να είναι διαθέσιμα:

 • ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ή ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • οι Οργανικές Θέσεις ανά Διεύθυνση / Τμήμα / Γραφείο

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

i. “Αξιολόγηση Δομών

ii. “Σύνταξη ή Αναθεώρηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

iii. “Κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)