• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμών – Συμβάσεων – Συμβουλευτική

Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμών – Συμβάσεων – Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Διαγωνισμών – Συμβάσεων

Προμηθειών –  Υπηρεσιών – Μελετών – Έργων
& Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

από την Σύνταξη ή τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης 

έως το τέλος της Ηλεκτρονικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας

 

(έως την πρόσκληση στον Ανάδοχο για την υπογραφή σύμβασης)

Η Forum Consulting, διαθέτει  Ολοκληρωμένη Πρόταση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων  Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων, Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα πλαίσια  της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ν.4412/2016, Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609, Ν.4610/2019, το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.4782/2021 & τις νεότερες Αποφάσεις – Εγκυκλίους.

Είναι γεγονός, πως το στελεχιακό δυναμικό των Φορέων Δημοσίου που διαχειρίζεται θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά και σε άλλους τομείς, έχει μειωθεί σημαντικά αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά σε αυτή την ιδιαίτερα νευραλγική θέση. Παράλληλα, οι συχνές αλλαγές στο Νομοθετικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, δημιουργούν μια ιδιαίτερα ασφυκτική πίεση τόσο για την παρακολούθηση τους όσο και στην ειδική γνώση που απαιτείται για την ορθή τους εφαρμογή.

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών – Συμβούλων και μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες που αφορούν Πρωτογενές Αίτημα, Έγκριση Αιτήματος (διαδικασίες μέσω ΚΗΜΔΗΣ), Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμού, Προετοιμασία Διαγωνισμού, Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών, Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη, Σύνταξη Πρακτικού & Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης.

Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών Υποστήριξης για Διαγωνισμούς & Δημόσιες Συμβάσεις
Προμηθειών Γενικών Υπηρεσιών

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της Forum Training & Consulting, παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών, που αφορούν ειδικότερα:

 

Είδη Δημοσίων Συμβάσεων

 • Προμήθειες
 • Γενικές Υπηρεσίες

 

Τύποι Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία
 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία βάση Τιμής ή βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία με ένα Τμήμα (Ομάδα ) ή με πολλά Τμήματα (Ομάδες)

 

Όρια Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου

 • Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις προϋπολογισμού 
 • Συνοπτικός διαγωνισμός για συμβάσεις προϋπολογισμού 
 • Διαγωνιστική διαδικασία για συμβάσεις προϋπολογισμού – Υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τύπο Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Ανοικτή/Κλειστή διαδικασία
 • Ανοικτή/Κλειστή διαδικασία βάση Τιμής ή βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής
 • Ανοικτή/Κλειστή διαδικασία με ένα Τμήμα (Ομάδα) ή με πολλά Τμήματα (Ομάδες)

Στάδια Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών-Γενικών Υπηρεσιών

 • Πρωτογενές αίτημα (ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ)
 • Έγκριση αιτήματος, Δέσμευση Πίστωσης (Ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ)
 • Σύνταξη Τεύχους Διαγωνισμού, Προδιαγραφές, Έγκριση τους

1ο Στάδιο Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη ή έλεγχος τευχών Προκήρυξης/Διακήρυξης με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

2ο Στάδιο Δημιουργία Διαγωνισμού-Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Προμηθειών-Γενικών Υπηρεσιών
 • Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Ανάρτηση / Δημοσιοποίηση Προκήρυξης-Διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΕΣΗΔΗΣ)
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης

3Ο Στάδιο Αποσφράγιση προσφορών

 • Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών, φακέλου Τεχνικής Προσφοράς από τον Πρόεδρο & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

4ο Στάδιο Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση Προσφορών

Α) Με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

 • Εκδίδεται ένα ενιαίο πρακτικό με την εισήγηση περί ορισμού του προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ως προσωρινού αναδόχου
 • Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης, έκδοση απόφασης κατακύρωσης και κοινοποίηση της σε όλους τους προσφέροντες
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών

Β) Με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής

 • Πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών & Τεχνική Προσφοράς και βαθμολογία
 • Έκδοση απόφασης
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Πρακτικό Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου
 • Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης, έκδοση απόφασης κατακύρωσης και κοινοποίηση της σε όλους τους προσφέροντες
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών

5ο Στάδιο Πρόσκληση στον Ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης

Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών Υποστήριξης για Διαγωνισμούς & Δημόσιες Συμβάσεις
Μελετών, Έργων Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της Forum Training & Consulting, παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών, που αφορούν ειδικότερα:

 

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου

 • Απευθείας ανάθεση
 • Γραπτή διαδικασία ανάθεσης, εκτός ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα
 • Διαγωνιστική διαδικασία με υποχρεωτική χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωγισμών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα

Τύπους Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Κλειστή διαδικασία
 • Κλειστή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση
 • Ανταγωνιστικός διάλογος
 • Ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης μόνο βάσει τιμής                                   
 • Ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Διαδικασία ανάθεσης έργου με αξιολόγηση μελέτης  (Μελέτη Κατασκευής)

 

1ο Στάδιο: Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη ή έλεγχος Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη (στην περίπτωση των έργων)

2ο Στάδιο: Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου – μελέτης – τεχν. υπηρεσίας
 • Δημοσιοποίηση διαγωνισμού
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 2. Σύνδεση επιτροπής με το διαγωνισμό. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης

 

3ο Στάδιο: Λήξη Διαγωνισμού –  Αποσφράγιση

 •  Διαδικασίες Αναθέτουσας Αρχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού

 

 1. Παραγωγή & Κοινοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων
 2. Διαβίβαση Φακέλου Διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών από τον Πρόεδρο και την Επιτροπή   Διαγωνισμού
 • Παραγωγή & Κοινοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
 • Προβολή αποσφραγισμένων προσφορών

 

 1. Φάκελος Δικαιολογητικών
 2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 • Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών & Φακέλου διαγωνισμού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή

 

4ο Στάδιο: Έγκριση αποτελέσματος – Κατακύρωση

 • Ανάρτηση & Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών
 • Δημοσίευση φακέλων προσφορών συμμετεχόντων σε όλους του Οικονομικούς Φορείς.
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιτροπή διαγωνισμού και διαβίβαση του πρακτικού στην Αναθέτουσα Αρχή
 • Ανάρτηση και κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και πρόσκληση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης.
 • Κατακύρωση – Κλείσιμο διαγωνισμού  

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Διαγωνισμών – Συμβάσεων

Προμηθειών – Υπηρεσιών – Μελετών – Έργων

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr