• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμών – Συμβάσεων – Συμβουλευτική

Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμών – Συμβάσεων – Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Διαγωνισμών – Συμβάσεων

Προμηθειών –  Υπηρεσιών – Μελετών – Έργων

από την Σύνταξη ή τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης 

έως το τέλος της Ηλεκτρονικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας

 

(έως την πρόσκληση στον Ανάδοχο για την υπογραφή σύμβασης)

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών – Συμβούλων και μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
που αφορούν Πρωτογενές Αίτημα, Έγκριση Αιτήματος (διαδικασίες μέσω ΚΗΜΔΗΣ), Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμού, Προετοιμασία Διαγωνισμού,
Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών,
Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη, Σύνταξη Πρακτικού & Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την Ολοκληρωμένη Πρόταση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων & Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα πλαίσια της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ν.4412/2016, Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609, Ν.4610/2019 & το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.4782/2021.

Με την ολοκλήρωση μετάπτωσης των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), οι Αναθέτουσες Αρχές καλούνται να εφαρμόσουν το νέο Θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην “Ανάθεση & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων”.

Είναι γεγονός, πως το στελεχιακό δυναμικό των Φορέων Δημοσίου που διαχειρίζεται θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά και σε άλλους τομείς, έχει μειωθεί σημαντικά αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά σε αυτή την ιδιαίτερα νευραλγική θέση. Παράλληλα, οι συχνές αλλαγές στο Νομοθετικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, δημιουργούν μια ιδιαίτερα ασφυκτική πίεση τόσο για την παρακολούθηση τους όσο και στην ειδική γνώση που απαιτείται για την ορθή τους εφαρμογή.

Η International Forum Training & Consulting, διαθέτει ειδική & έμπειρη ομάδα Συμβούλων η οποία αποτελείται από στελέχη αρμοδίων Υπηρεσιών & Νομικούς – Δικηγόρους, που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία & εμπειρία να υποστηρίξουν αποτελεσματικά σε θέματα Νομοθεσίας (Σύνταξη ή Έλεγχος Διακήρυξης – Τευχών Δημοπράτησης) αλλά και σε πρακτικά ζητήματα χειρισμού της Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την  Δημοσιοποίηση της Διακήρυξης έως και την Κατακύρωση Σύμβασης του Αναδόχου, όπως προβλέπεται από την Εφαρμογή των Διατάξεων των Ν.4412/2016, Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609 & Ν.4610/2019  περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων.

Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαγωνισμών & Ηλεκτρονικών Διαδικασιών
για Προμήθειες Υπηρεσίες

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της Forum Training & Consulting, παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών, που αφορούν ειδικότερα:

 

Είδη Δημοσίων Συμβάσεων

 • Προμήθειες
 • Γενικές Υπηρεσίες

 

Τύποι Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία
 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία βάση Τιμής ή βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία με ένα Τμήμα (Ομάδα ) ή με πολλά Τμήματα (Ομάδες)

 

Όρια Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου

 • Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις προϋπολογισμού 
 • Συνοπτικός διαγωνισμός για συμβάσεις προϋπολογισμού 
 • Διαγωνιστική διαδικασία για συμβάσεις προϋπολογισμού – Υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες,
από την Προετοιμασία – Δημιουργία Διαγωνισμού & Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
έως και την Κατακύρωση της Σύμβασης Αναδόχου.

Η έμπειρη ομάδα Συμβούλων της Forum Training & Consulting, μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες σε έξι (6) στάδια. Ειδικότερα:

  

Στάδια Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών

 • Πρωτογενές αίτημα (ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ)
 • Έγκριση Αιτήματος, Δέσμευση Πίστωσης (Ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ)
 • Σύνταξη Τεύχους Διαγωνισμού, Προδιαγραφές, Έγκριση τους

 

1ο Στάδιο: Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη ή  έλεγχος τευχών Προκήρυξης / Διακήρυξης  με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές

 

2ο Στάδιο: Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Ανάρτηση / Δημοσιοποίηση Προκήρυξης – Διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ,ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΕΣΗΔΗΣ)
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης

 

3ο Στάδιο: Αποσφράγιση Προσφορών

 • Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών, φακέλου Τεχνικής Προσφοράς από τον Πρόεδρο & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

 

4ο Στάδιο: Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών

 • Για Διαγωνισμό με κριτήριο την Τιμή εκδίδεται ένα ενιαίο πρακτικό με την εισήγηση περί ορισμού του προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή ως προσωρινού μειοδότη
 • Σε περίπτωση Βαθμολόγησης (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) εκδίδεται πρακτικό ανά φάση, ώστε να εκδίδεται απόφαση ανά φάση
 • Διαχείριση Προδικαστικών Προσφυγών

 

5ο Στάδιο: Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη

 • Υποβολή – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
 • Σύνταξη πρακτικού με την εισήγηση για κατακύρωση στον Ανάδοχο
 • Ανάρτηση Απόφασης Ανάθεσης

 

6ο Στάδιο: Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης

Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαγωνισμών & Ηλεκτρονικών Διαδικασιών
για Μελέτες Έργα

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της Forum Training & Consulting, παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών, που αφορούν ειδικότερα:

 

Τύπους Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Κλειστή διαδικασία 
 • Κλειστή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση 
 • Ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης μόνο βάσει τιμής 
 • Ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Διαδικασία ανάθεσης έργου με αξιολόγηση μελέτης (Μελέτη Κατασκευής)

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου

 • Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις προϋπολογισμού (ΚΗΣΚ)
 • Συνοπτικός διαγωνισμός για συμβάσεις προϋπολογισμού 
 • Διαγωνιστική διαδικασία για συμβάσεις προϋπολογισμού – Υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες,
από την Προετοιμασία – Δημιουργία Διαγωνισμού & Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
έως και την Κατακύρωση της Σύμβασης Αναδόχου.

Η έμπειρη ομάδα Συμβούλων της Forum Training & Consulting, μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες  Υπηρεσίες σε τέσσερα (4) στάδια. Ειδικότερα:

 

 

1ο Στάδιο: Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη ή έλεγχος Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη (στην περίπτωση των έργων)

2ο Στάδιο: Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου – μελέτης – τεχν. υπηρεσίας
 • Δημοσιοποίηση διαγωνισμού
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 2. Σύνδεση επιτροπής με το διαγωνισμό. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης

 

3ο Στάδιο: Λήξη Διαγωνισμού –  Αποσφράγιση

 •  Διαδικασίες Αναθέτουσας Αρχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού

 

 1. Παραγωγή & Κοινοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων
 2. Διαβίβαση Φακέλου Διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών από τον Πρόεδρο και την Επιτροπή   Διαγωνισμού
 • Παραγωγή & Κοινοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
 • Προβολή αποσφραγισμένων προσφορών

 

 1. Φάκελος Δικαιολογητικών
 2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 • Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών & Φακέλου διαγωνισμού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή

 

4ο Στάδιο: Έγκριση αποτελέσματος – Κατακύρωση

 • Ανάρτηση & Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών
 • Δημοσίευση φακέλων προσφορών συμμετεχόντων σε όλους του Οικονομικούς Φορείς.
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιτροπή διαγωνισμού και διαβίβαση του πρακτικού στην Αναθέτουσα Αρχή
 • Ανάρτηση και κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και πρόσκληση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης.
 • Κατακύρωση – Κλείσιμο διαγωνισμού  

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Διαγωνισμών – Συμβάσεων

Προμηθειών – Υπηρεσιών – Μελετών – Έργων

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr