• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις & Εφαρμογή του Νέου ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

Εισηγητής:

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Προμηθειών
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων & Διαγωνιστικών Διαδικασιών για             Προμήθειες, Γενικές Υπηρεσίες, Μελέτες & Έργων

Στόχοι & Οφέλη από την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης:

Η ψήφιση του Ν.4605/2019, επέφερε πολλές σημαντικές αλλαγές και Νέες Ρυθμίσεις σε σχέση με τον Ν.4412/2016 για θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων.

Παράλληλα από τον Απρίλιο του 2019, αντικαθίσταται η έως τώρα Πλατφόρμα του ΕΕΕΣ με την Ελληνική Πλατφόρμα “Promitheus ESPDint”.

Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης, είναι να αποσαφηνιστούν και αναλυθούν πλήρως με έγκυρο & κατανοητό τρόπο, όλες οι Νέες Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων έτσι ώστε οι Αναθέτουσες Αρχές & Αναθέτοντες Φορείς, να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και με ορθό τρόπο στην Εφαρμογή των Νέων Διατάξεων.

Αξία Εκπαίδευσης:

€ 245.00

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Νέο Επίκαιρο
Πρόγραμμα Κατάρτισης
για Αναθέτουσες Αρχές & Αναθέτοντες Φορείς

Νέες Ρυθμίσεις Νομοθεσίας
Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων

& Εφαρμογή του Νέου
ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

σε Διαγωνιστικές Διαδικασίες μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

από τον Απρίλιο του 2019

στα πλαίσια των
Ν.4605, Ν.4608 & Ν.4609

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου

09:00 – 15:00
(Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

09:00 – 15:00
(Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Σεπτέμβριος

09:00 – 15:00
(Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες)

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Α. ΜΕΡΟΣ

 • Ανάλυση όλων των νέων ρυθμίσεων Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων & Μελετών στα πλαίσια του Ν.4605/2019
 • Ορισμός ολιγοήμερων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Θεσμοθέτηση χρήσης νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδοσίας και κατακύρωσης από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στον τρόπο παραλαβής των υπηρεσιών ή παραδοτέων από τις Επιτροπές Παραλαβής
 • Αναθέτουσες: ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την έκδοση Αποφάσεων έγκρισης των Πρακτικών αξιολόγησης
 • Συνοπτικοί Διαγωνισμοί: Ενισχύεται πλέον η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για δ/σμούς κάτω των 60.000€
 • ΚΗΜΔΗΣ: αυξάνονται οι φορείς που δημοσιεύουν εντάλματα πληρωμής, δημοσιεύονται πλέον οι συμβάσεις τεχνικής βοήθειας, μειώνονται οι προθεσμίες παραλαβής προσφορών (από την ημ/νία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) για τις συμβάσεις που ανήκουν στους κλάδους του Παραρτήματος XIV του νόμου
 • Αποδεικτικά μέσα: αλλαγές ως προς την επάρκεια των εγγράφων νομιμοποίησης (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
 • Δικαιολογητικά μειοδοσίας/κατακύρωσης: τροποποιήσεις ως προς τις προθεσμίες υποβολής των εν λόγω εγγράφων καθώς και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων παράτασης υποβολής τους
 • Άρθρο 32: τι αλλάζει κατά την προσφυγή στη διαδικασία με  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 • Ελεγκτικό Συνέδριο:  πότε καταλήγουν στον ελεγκτικό μηχανισμό οι υποθέσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις συμβάσεων, σε δυναμικά συστήματα αγορών και σε συμφωνίες πλαίσιο
 • ΑΕΠΠ: τι αλλάζει στην διαδικασία εξέτασης των προσφυγών και πώς επηρεάζονται τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ
 • Διαγωνισμοί κάτω των ορίων : Μειώνεται η προθεσμία των 22 ημερών για την παραλαβή των προσφορών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Αντιστροφή σταδίων: αυξάνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες επιτρέπεται πλέον η αντιστροφή σταδίων
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: θεσμοθετείται η χρήση νέων ποινικών ρητρών για την πλημμελή εκτέλεση των συμβάσεων
 • ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ: ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στους δ/σμούς χαμηλότερης τιμής
 • Ψηφιακές υπογραφές: μέχρι πόσες ημέρες προ της καταληκτικής ημ/νίας μπορούν να υπογράφουν οι οικονομικοί φορείς το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, ποιοι οικονομικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπογράφουν ψηφιακά την προσφορά τους
 • Τεχνικές Προσφορές: τι αλλαγές προβλέπονται ως προς το  περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών
 • Εγγυήσεις: βάσει ποίου ποσού εκδίδονται οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που προβλέπουν δικαίωμα προαίρεσης
 • Κατακύρωση:
 1. ποιοι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση της Απόφασης κατακύρωσης του δ/σμού
 2. με ποιον τρόπο υποβάλλονται πλέον τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση αυτών

Β. ΜΕΡΟΣ

Εφαρμογή του νέου ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ σε διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Από τον Απρίλιο του 2019 η πλατφόρμα του ΕΕΕΣ αποσύρεται  και αντικαθίσταται από την Ελληνική πλέον πλατφόρμα “Promitheus ESPDint” στην δ/νση:   http://espdint.eprocurement.gov.gr

Επιπλέον, σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία κάτω των ορίων της ΕΕ που διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα μπορούν πλέον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς καθώς και οι οικονομικοί φορείς να δημιουργούν και να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά (όχι μέσω WORD) με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών “eΤΕΥΔ” της πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint”

 • διαφορές της νέας πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint” από την παλαιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • οι 3 εναλλακτικές version του νέου eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint”, ποια version προορίζεται για χρήση στο άμεσο μέλλον και ποια αναμένεται να επικρατήσει μεσοπρόθεσμα, ποιες είναι οι προεκτάσεις από το πρίσμα του χειριστή της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα
 • τρόπος συμπλήρωσης και “εκτύπωσης” (XML και PDF) του νέου eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ (ως χειριστής αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα)
 • τρόπος ανάκτησης του XML αρχείου eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ μέσω του Portal του ΕΣΗΔΗΣ, συμπλήρωσης αυτού και εκτύπωσής του σε μορφή PDF (ως οικονομικός φορέας)
 • κατευθυντήριες οδηγίες που οδηγούν στην ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ καθώς και τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD
 • διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ με το eCertis
 • προοπτικές διασύνδεσης με το επερχόμενο “Μητρώο Προμηθευτών” – Σύστημα Προεπιλογής (National Registry – “pre-qualification system”)
 • προοπτικές μετεξέλιξης του eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ σε ένα ευέλικτο και εύχρηστο (ευκολοπροσβάσιμο) αποθετήριο ηλεκτρονικών εγγράφων για κάθε οικονομικό φορέα (δηλ. την μετεξέλιξη των εφαρμογών που παρέχουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ σε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης VCD : “Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης Virtual Company Dossier”)
 • δικτυακοί τόποι άντλησης βασικών πληροφοριών για το eΕΕΕΣ & eCertis, ανάκτησης ειδικών ενημερωτικών φυλλαδίων (infographics) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και αναζήτησης βοήθειας και υποστήριξης μέσω τηλεφώνου και e-mail.

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη, Ευαγγελία Νίκα

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις & Εφαρμογή του Νέου ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

  [vc_row][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center" css_animation="fadeInDown"][vc_separator][vc_column_text…

Related Courses