• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Μελετών – Συμβουλευτική

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Μελετών – Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Συμβάσεων

Έργων – Μελετών
& Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών – Συμβούλων και μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
που αφορούν Πρωτογενές Αίτημα, Έγκριση Αιτήματος (διαδικασίες μέσω ΚΗΜΔΗΣ), Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμού, Προετοιμασία Διαγωνισμού,
Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών,
Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη, Σύνταξη Πρακτικού & Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης.

    Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την Ολοκληρωμένη Πρόταση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, για θέματα Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων – Μελετών & Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα πλαίσια της Εφαρμογής των Διατάξεων του Ν.4412/2016.

    Με την εφαρμογή του Ν.4412/2016, άλλαξε ριζικά η Νομοθεσία Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για Έργα & Μελέτες και επιπρόσθετα με την ολοκλήρωση μετάπτωσης των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών Έργων & Μελετών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), οι Αναθέτουσες Αρχές καλούνται να εφαρμόσουν το νέο Θεσμικό πλαίσιο που  αφορά στην “Ανάθεση & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών”.

    Η International Forum Training & Consulting, διαθέτει ειδική & έμπειρη ομάδα Συμβούλων η οποία αποτελείται από στελέχη αρμοδίων Υπηρεσιών, Μηχανικούς & Νομικούς – Δικηγόρους, που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία & εμπειρία να υποστηρίξουν αποτελεσματικά σε θέματα Νομοθεσίας  (Σύνταξη ή Έλεγχος Διακήρυξης) αλλά και σε πρακτικά ζητήματα χειρισμού της Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την  Δημοσιοποίηση της Διακήρυξης έως και την Κατακύρωση Σύμβασης του Αναδόχου, όπως προβλέπεται από την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών.

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της Forum Training & Consulting, παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών, που αφορούν ειδικότερα:

Τύπους Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Κλειστή διαδικασία (αρ. 28)
 • Κλειστή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση (αρ. 32, αρ.128)
 • Ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης μόνο βάσει τιμής (αρ.27, αρ.86, αρ.95 παρ.2α & 2β)
 • Ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Διαδικασία ανάθεσης έργου με αξιολόγηση μελέτης (αρ. 50)(Μελέτη Κατασκευής)

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου

 • Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις προϋπολογισμού έως 20.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) (ΚΗΣΚ)
 • Συνοπτικός διαγωνισμός για συμβάσεις προϋπολογισμού ίσες ή μικρότερες των  60.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Διαγωνιστική διαδικασία για συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) – Υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες,
από την Προετοιμασία – Δημιουργία Διαγωνισμού & Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
έως και την Κατακύρωση της Σύμβασης Αναδόχου.

Η έμπειρη ομάδα Συμβούλων της Forum Training & Consulting, μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες σε τέσσερα (4) στάδια. Ειδικότερα:

  

1ο Στάδιο: Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη ή έλεγχος Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη (στην περίπτωση των έργων)

 

2ο Στάδιο: Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου – μελέτης – τεχν. υπηρεσίας
 • Δημοσιοποίηση διαγωνισμού
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης
 1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 2. Σύνδεση επιτροπής με το διαγωνισμό. Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης

 

3ο Στάδιο: Λήξη Διαγωνισμού –  Αποσφράγιση

 • Διαδικασίες Αναθέτουσας Αρχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού
 1. Παραγωγή & Κοινοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων
 2. Διαβίβαση Φακέλου Διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών από τον Πρόεδρο και την Επιτροπή   Διαγωνισμού
 • Παραγωγή & Κοινοποίηση Καταλόγου Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
 • Προβολή αποσφραγισμένων προσφορών
 1. Φάκελος Δικαιολογητικών
 2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 • Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών & Φακέλου διαγωνισμού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή

 

4ο Στάδιο: Έγκριση αποτελέσματος – Κατακύρωση

 • Ανάρτηση & Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών
 • Δημοσίευση φακέλων προσφορών συμμετεχόντων σε όλους του Οικονομικούς Φορείς.
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιτροπή διαγωνισμού και διαβίβαση του πρακτικού στην Αναθέτουσα Αρχή
 • Ανάρτηση και κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και πρόσκληση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης.
 • Κατακύρωση – Κλείσιμο διαγωνισμού

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης παρέχεται προς τους πελάτες μας:

 

με Φυσική παρουσία του Συμβούλου στην έδρα  της Υπηρεσίας σας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
& μ
ε χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης  (π.χ. Team Viewer, Ammy)

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Συμβάσεων

Έργων – Μελετών
& Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr