• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών – Συμβουλευτική

Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών – Συμβουλευτική

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών – Συμβούλων και μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
που αφορούν Πρωτογενές Αίτημα, Έγκριση Αιτήματος (διαδικασίες μέσω ΚΗΜΔΗΣ), Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμού, Προετοιμασία Διαγωνισμού,
Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών,
Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη, Σύνταξη Πρακτικού & Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης.

        Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την Ολοκληρωμένη Πρόταση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα πλαίσια της Εφαρμογής των Διατάξεων του Ν.4412/2016.

       Με την ολοκλήρωση μετάπτωσης των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), οι Αναθέτουσες Αρχές καλούνται να εφαρμόσουν το νέο Θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/2016) που αφορά στην “Ανάθεση & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών”.

      Η International Forum Training & Consulting, διαθέτει ειδική & έμπειρη ομάδα Συμβούλων η οποία αποτελείται από στελέχη αρμοδίων Υπηρεσιών & Νομικούς – Δικηγόρους, που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία & εμπειρία να υποστηρίξουν αποτελεσματικά σε θέματα Νομοθεσίας (Σύνταξη ή Έλεγχος Διακήρυξης) αλλά και σε πρακτικά ζητήματα χειρισμού της Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την  Δημοσιοποίηση της Διακήρυξης έως και την Κατακύρωση Σύμβασης του Αναδόχου, όπως προβλέπεται από την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών.

Οι έμπειροι Σύμβουλοι της Forum Training & Consulting, παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών, που αφορούν ειδικότερα:

Είδη Δημοσίων Συμβάσεων

 • Προμήθειες
 • Γενικές Υπηρεσίες

 

Τύποι Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία
 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία βάση Τιμής ή βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Ανοιχτή / Κλειστή διαδικασία με ένα Τμήμα (Ομάδα ) ή με πολλά Τμήματα (Ομάδες)

 

Όρια Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου

 • Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις προϋπολογισμού έως 20.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Συνοπτικός διαγωνισμός για συμβάσεις προϋπολογισμού ίσες ή μικρότερες των 60.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Διαγωνιστική διαδικασία για συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) – Υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες,
από την Προετοιμασία – Δημιουργία Διαγωνισμού & Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
έως και την Κατακύρωση της Σύμβασης Αναδόχου.

Η έμπειρη ομάδα Συμβούλων της Forum Training & Consulting, μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες σε έξι (6) στάδια. Ειδικότερα:

  

Στάδια Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών

 • Πρωτογενές αίτημα (ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ)
 • Έγκριση Αιτήματος, Δέσμευση Πίστωσης (Ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ)
 • Σύνταξη Τεύχους Διαγωνισμού, Προδιαγραφές, Έγκριση τους

 

1ο Στάδιο: Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη ή  έλεγχος τευχών Προκήρυξης / Διακήρυξης  με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές

 

2ο Στάδιο: Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Ανάρτηση / Δημοσιοποίηση Προκήρυξης – Διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ,ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΕΣΗΔΗΣ)
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης

 

3ο Στάδιο: Αποσφράγιση Προσφορών

 • Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών, φακέλου Τεχνικής Προσφοράς από τον Πρόεδρο & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

 

4ο Στάδιο: Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών

 • Για Διαγωνισμό με κριτήριο την Τιμή εκδίδεται ένα ενιαίο πρακτικό με την εισήγηση περί ορισμού του προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή ως προσωρινού μειοδότη
 • Σε περίπτωση Βαθμολόγησης (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) εκδίδεται πρακτικό ανά φάση, ώστε να εκδίδεται απόφαση ανά φάση
 • Διαχείριση Προδικαστικών Προσφυγών

 

5ο Στάδιο: Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη

 • Υποβολή – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
 • Σύνταξη πρακτικού με την εισήγηση για κατακύρωση στον Ανάδοχο
 • Ανάρτηση Απόφασης Ανάθεσης

 

6ο Στάδιο: Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης

Διαδικασίες & Στάδια Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νομικής Φύσεως
για θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

Η έμπειρη ομάδα Νομικών Συμβούλων της Forum Training & Consulting, μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες  Υπηρεσίες Νομικής Φύσεως & ειδικότερα:

                              

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ορθό τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου, που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις
 • Υποστήριξη κατά τη διαδικασία σύνταξης διακηρύξεων, ανεξαρτήτως ποσού, κριτηρίου ανάθεσης, και είδους διαγωνιστικής διαδικασίας
 • Υποστήριξη για την αξιολόγηση ερωτημάτων που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς  και για την παροχή διευκρινήσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών ή/και τη σύνταξη απαντητικών επιστολών νομικής και οικονομοτεχνικής φύσεως
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποδοτική λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και τη διευκόλυνσή τους σε θέματα νομικής, οικονομικής και εφοδιαστικής διάστασης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης υποβαλλομένων ενστάσεων –  ένδικων μέσων και λοιπών συναφών θεμάτων
 • Υποστήριξη στη σύνταξη διοικητικών αποφάσεων – πράξεων

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ειδική Ομάδα Συνεργατών – Νομικών Συμβούλων και μπορούν να σας παρέχουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Νομικής Φύσεως για θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν Πρωτογενές Αίτημα, Έγκριση Αιτήματος (διαδικασίες μέσω ΚΗΜΔΗΣ), Σύνταξη Τευχών Διαγωνισμού, Προετοιμασία Διαγωνισμού, Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών, Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη, Σύνταξη Πρακτικού & Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης.

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης παρέχεται προς τους πελάτες μας:

 

με Φυσική παρουσία του Συμβούλου στην έδρα  της Υπηρεσίας σας, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
& μ
ε χρήση Εφαρμογής Απομακρυσμένης Διαχείρισης  (π.χ. Team Viewer, Ammy)

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

“Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr