• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εκπαίδευση Στελέχους Διεκπεραίωσης Διαδικασιών σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

Επιστημονικός
Υπεύθυνος & Εισηγητής:

Γιώργος Βλάχος

Διοικητικός & Πολιτικός Επιστήμονας,  Οικονομολόγος, Σύμβουλος Οργανισμών & Επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα Συμβάσεων, Διαγωνισμών – Logistics με επαγγελματική & εκπαιδευτική εμπειρία 30ετών. Τακτικό μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαπιστευμένος εισηγητής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στα αντικείμενα “Δημόσιες Συμβάσεις”, “Δημόσια οικονομικά & Δημοσιονομική Πολιτική”, “Πολιτική & Διοικητική Οργάνωση του Δημοσίου Τομέα” & “Χρηματοδοτικά Εργαλεία’. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ, Ακαδημαϊκά υπεύθυνος στο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 410 ωρών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Υλοποίηση Διαγωνισμών & Διαχείριση Συμβάσεων”

Εισηγητές:
Χριστιάννα Ποτηριάδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή Συμβουλευτική εμπειρία σε Οικονομικούς Φορείς & Αναθέτουσες Αρχές.

Βασιλική Κούρου

Μηχανικός MSc με 20ετή εμπειρία.  Προϊσταμένη του τμήματος  Διαγωνισμών, Έργων, Μελετών,  παροχής τεχνικών υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων  Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας  Υποδομών που είναι διαχειριστής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στα Δημόσια Έργα.  Πιστοποιημένη εισηγήτρια του Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης & του Εθνικού Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  με αντικείμενο
τις Δημόσιες Συμβάσεις  & τη Λειτουργία
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  στα Δημόσια Έργα.

Εισηγήτρια

Στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών.  Εισηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης καθώς & στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
στο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:
“Δημόσιοι Διαγωνισμοί & Διαχείριση Συμβάσεων”.

Απόστολος Κόλλιας

Στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή εμπειρία σε θέματα  Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών διαδικασιών.  Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης καθώς & στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Δημόσιοι Διαγωνισμοί  & Διαχείριση Συμβάσεων”.

Δρ. Αθανάσιος Γκέγκας

Μηχανικός ΕΜΠ, Κάτοχος ΔΠΜΣ “Τεχνοοικονομικά Συστήματα” & ΔΠΜΣ “Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές”. Ειδικός σε θέματα ανάλυσης Τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξης Τεχνικών προσφορών σε Δημόσιους Διαγωνισμούς & Διαχείρισης Διακινδυνεύσεων. Διαπιστευμένος εισηγητής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης σε αντικείμενα Διοίκησης ολικής ποιότητας & αποδοτικότητας
& Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η International Forum Training

σας παρουσιάζει ένα Ολοκληρωμένο εξ’ αποστάσεως

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

διάρκειας 40 ωρών για Οικονομικούς Φορείς

με θέμα:

Εκπαίδευση Στελέχους

 

Διεκπεραίωσης Διαδικασιών

 

για τη συμμετοχή σε

 

Δημόσιους Διαγωνισμούς

 

(Νομικό Πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων, Διαγωνιστική Διαδικασία,
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης κλπ)

Πιστοποίηση:

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξέταση για το Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024.
Σχήμα Πιστοποίησης της TUV AUSTRIA HELLAS

“Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών
για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς”

Ημερομηνίες Υλοποίησης:

14, 16, 21, 23, 28 & 30 Μαρτίου 2022
16:00 – 20:00

Διάρκεια: 40 ώρες

Τρόπος Παρακολούθησης:

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Ψηφιακή Αίθουσα Webex
Στους καταρτιζόμενους, θα δοθεί Εκπαιδευτικό Υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ποιοι πρέπει να παρακολουθήσουν το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα κατάρτισης, απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα διεκπεραίωσης διαδικασιών για Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς
 • Στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Υποβολής Προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Διαγωνισμούς Δημοσίου
 • Στελέχη Οικονομικών Φορέων που θέλουν να αποκτήσουν ειδική  γνώση για το Νομικό Πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις, την διαγωνιστική διαδικασία, την εκτέλεση μιας Δημόσιας Σύμβασης & τις Ηλεκτρονικές Διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Στελέχη Οικονομικών Φορέων, που θέλουν με τη παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης, να αποκτήσουν την Πιστοποίηση μέσω γραπτής εξέτασης στην TUV AUSTRIA  HELLAS ως Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς
 • Νομικούς / Δικηγόρους, που θέλουν να αποκτήσουν ειδική γνώση περί της Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων & Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 To νομικό καθεστώς των Δημοσίων Συμβάσεων

 • Οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ όπως ενσωματώθηκαν στον Ν.4412/16
 • Οι θεμελιώδεις Αρχές που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις
 • Ορισμοί βασικών εννοιών
 • Πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16-Εξαιρέσεις
 • Κύριες διακρίσεις μεταξύ των διατάξεων του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/16)
 • Η πρόσβαση των μικρομεσαίων οικονομικών φορέων στις Δημόσιες Συμβάσεις (υποδιαίρεση συμβάσεων σε παρτίδες, υπεργολαβία, τρίτοι φορείς)
 • Ο ρόλος των Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών (ΕΚΑΑ) και των εμπλεκόμενων με τις – Δημόσιες Συμβάσεις Ανεξάρτητων Αρχών [ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων -Συμβάσεων) και ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)]

Διαγωνιστικές τεχνικές & πραγματοποίηση διαγωνισμών

 • Διαγωνιστικές τεχνικές επιλογές αναδόχων για διεθνείς και μη διεθνείς διαγωνισμούς (Ανοικτός διαγωνισμός, Κλειστός Διαγωνισμός, Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, Ανταγωνιστικός διάλογος, Απευθείας ανάθεση χωρίς δημοσίευση, Σύμπραξη καινοτομίας, Σύστημα προεπιλογής, Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, E-catalogues, Συνοπτικός διαγωνισμός, Απευθείας ανάθεση, Διαγωνισμοί μελετών, Τεχνική βοήθεια, Συμφωνία – πλαίσιο)
 • Κατηγορίες αγορών (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα), η διαφορά μεταξύ του τομέα των γενικών υπηρεσιών και των έργων-τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και «ειδικά καθεστώτα» υπηρεσιών
 • Κανόνες δημοσιότητας συμβατικών εγγράφων
 • Βασικό περιεχόμενο διακηρύξεων διαγωνισμών  Δημοσίων Συμβάσεων (απαιτήσεις & δικαιολογητικά ικανότητας συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς, κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης)
 • Υποβολή προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από τους οικονομικούς φορείς (σύνταξη ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, παροχή διευκρινήσεων, χρονικές προθεσμίες & παρατάσεις)
 • Περιεχόμενο υπο-φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών
 • Τεχνικές προδιαγραφές διακηρύξεων και σύνταξη, δικαιολόγηση της υποβαλλόμενης τεχνικής προσφοράς προς αξιολόγησή της
 • Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών / διενέργεια διαγωνισμού έως την κατακύρωση

 Υλοποίηση έργων, μελετών και τεχνικών & συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

 • Οι ειδικές διατάξεις του Ν. 4412/16 για την υλοποίηση έργων, μελετών και τεχνικών & συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Περιεχόμενο προτύπων διακηρύξεων 
 • Υποβολή και διαδικασία αξιολόγησης προσφορών και διενέργεια διαγωνισμών

Διαχείριση ηλεκτρονικών διαγωνισμών,
ψηφιακοί κόμβοι.

 • Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
 • Τρόπος αναζήτησης διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων
 • Εγγραφή και εκπαίδευση στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Ψηφιακή υπογραφή οικονομικών φορέων
 • Το e-EEEΣ και το e-ΤΕΥΔ
 • Υποβολή προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς
 • Επικοινωνία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα φορέα και υποψηφίων οικονομικών φορέων 
 • Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών / παρακολούθηση ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 • Υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
 • Ηλεκτρονική υποβολή προδικαστικών προσφυγών

Νομικά ζητήματα  – Δικαστική Προστασία

 • Η έννομη προστασία στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Νομοθεσία και νομολογία
 • Υποβολή ενστάσεων
 • Προδικαστικές προσφυγές
 • Ασφαλιστικά μέτρα, Υπομνήματα κλπ
 • Δικαστική Προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο

Αξία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:  € 490 (ανά καταρτιζόμενο) (Επιδοτούμενο μέσω ΛΑΕΚ)

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,  απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Δήλωση Εγγραφής
Εκπαιδευτικού εξ’ αποστάσεως Προγράμματος

“Εκπαίδευση Στελέχους Διεκπεραίωσης για τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς”

Loading...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0% Complete

  * απαραίτητα πεδία

  Σε περίπτωση τιμολόγησης Φυσικού Προσώπου, η εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, ολοκληρώνεται έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

   

  Σε περίπτωση τιμολόγησης Νομικού Προσώπου / Εταιρείας, καταβάλλεται το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής,
  έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου & η εξόφληση γίνεται έως και 3 ημέρες μετά τη λήξη του.

  Η Αξία  του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα καταβληθεί με Τραπεζική Κατάθεση, στους παρακάτω Λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  081/470012-03  * ΙΒΑΝ GR930 1100 8100 0000 81470 01203

  ALPHA BANK:   162-00200-2000-956  * IBAN GR740 140 162 016200 200 2000 956

  EFG EUROBANK:  0026.0625.69.0200200334  * IBAN GR030 260625 0000 6902 00200 334

  Δικαιούχος: Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ  //  Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα – Εταιρείας

  Πολιτική Ακύρωσης:

  Ακύρωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς να χρεωθούν ακυρωτικά έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του και εφόσον γίνει εγγράφως και σταλεί στο fax 213 0716381 ή στο e-mail: info@forum-training.gr. Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την έναρξη του προγράμματος), επιβαρύνεστε 100% της αξίας του προγράμματος, έναντι σχετικού παραστατικού τιμολόγησης.

  Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος διακόψει τη φοίτηση – παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, για οποιοδήποτε λόγο και πριν αυτό ολοκληρωθεί, επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

  Με την υπογραφή της Δήλωσης Εγγραφής, δηλώνω πως αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Ακύρωσης της Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

  Το παρόν συνιστά πρόταση σύμβασης από πλευράς της εταιρίας “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” και από την στιγμή που θα περιέλθει η παρούσα δήλωση εγγραφής με την υπογραφή του αιτούμενου φορέα στην εταιρία “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” με οποιονδήποτε τρόπο (fax, e-mail, ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κλπ) επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης και δεσμεύει τους δύο συμβαλλόμενους σύμφωνα με τους  περιεχόμενους σε αυτό όρους.

  Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
  (αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

   

  Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

  Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

  Πληροφορίες : Ευαγγελία Νίκα

  τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

  What You'll Study

  • Landscape architecture
  • Classical Archaeology and Ancient History
  • Engineering
  • Mathematics
  • Planning or all of related discipline
  • Mathematics and Computer Science
  • Exceptionally, applicants from geography
  • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
  • Ecology & social sciences will also be considered

  Certification

  • Research the conditions of urbanism
  • Employs advanced design techniques
  • Lens of landscape theory and design practice
  • inovative methodologies
  • Employ advanced design techniques
  • Develop speculative designs
  • Innovative methodologies
  • Strategies & interventions

  Course Instructors

  Related Courses