• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

ΕΡΓΑΝΗ – SEPEnet – Δηλώσεις Α.Π.Δ. – Συμβουλευτική

ΕΡΓΑΝΗ – SEPEnet – Δηλώσεις Α.Π.Δ. – Συμβουλευτική

Υπηρεσία Εξωτερικού Συμβούλου Υποβολής

 

 • Εντύπων ΕΡΓΑΝΗ

 

 • Υποχρεώσεων SEPEnet

 

 • Μηνιαίων Δηλώσεων Α.Π.Δ.

στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας

Σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις Υπηρεσίες  Συμβουλευτικής Υποστήριξης της εταιρείας μας για την ορθή υποβολή εντύπων & υποχρεώσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, SEPEnet  & Υποβολής Α.Π.Δ. στον ΕΦΚΑ  σύμφωνα με την ισχύουσα Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία.                  

Από το 2014, όπως είναι γνωστό κάθε φορέας απασχόλησης προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου,  αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση της πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ» αλλά και αυτής του «SEPEnet».

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αποτύπωση της ασφάλισης των εργαζομένων, για υπαλλήλους Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα, γνωστή σε όλους μας ως Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, είναι υποχρεωτική και εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες στην υποβολή της στον ΕΦΚΑ.

Η υποχρεωτική χρήση (και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτή γίνεται σωστά) αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων καλύπτει στο μεγαλύτερο ποσοστό μέχρι σήμερα την ορθή τριμερή τυπική σχέση που πρέπει να έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ιστορίας. Τα μέρη αυτά δεν είναι άλλα από τον ίδιο το φορέα απασχόλησης, τον εργαζόμενο και φυσικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου προστασίας και ασφάλισης, του Υπουργείου Εργασίας.

Συχνά παρατηρούνται σοβαρές παραλήψεις και λάθη στη χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών εργαλείων, με αποτέλεσμα την επιβολή υψηλών προστίμων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Η επιβολή του ύψους των προστίμων είναι συνάρτηση αρκετών παραμέτρων. Μία από αυτές είναι το μέγεθος του  φορέα απασχόλησης.

Με άλλα λόγια, αν το λάθος ή η παράληψη θίγει πολλούς εργαζομένους, τότε η ποινή πολλαπλασιάζεται. Από αυτό προκύπτει το συμπέρασμα πως όσο μεγαλύτερος είναι ο φορές απασχόλησης, τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για ορθή χρήση των ηλεκτρονικών αυτών εργαλείων.

Η ανάθεση, από Εταιρείες ή Φορείς Δημοσίου των ανωτέρω υπηρεσιών  σε εξωτερικούς συνεργάτες, είναι συχνά  απαραίτητη λύση, αφενός μεν λόγω έλλειψης Προσωπικού ή φόρτου εργασίας, αφετέρου δε λόγω έλλειψης ειδικών γνώσεων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας & ορθής χρήσης των  Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ, SEPEnet & Α.Π.Δ..

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ, SEPEnet & Υποβολής Α.Π.Δ. και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας Εταιρείας ή ενός Φορέα Δημοσίου με ορθό τρόπο και μέσα στα χρονικά όρια που  ισχύουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της Εργατικής & Ασφαλιστικής  Νομοθεσίας.

 

Ειδικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, σας παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ορθής χρήσης όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν σε μηνιαία βάση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, SEPEnet , Α.Π.Δ. & σύμφωνα με την ισχύουσα Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία που είναι σε ισχύ για Ιδιωτικές Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε Υπηρεσίες Εξωτερικού Συμβούλου:

(α) Υποβολή Υποχρεώσεων στην Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ  (για Ιδιωτικές Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου)

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).

E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση.

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση.

E3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας.

Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.

Ε4:    Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος / Αρχικός / Ετήσιος Συμπληρωματικός / Συμπληρωματικός Ωραρίου / Τροποποιητικός Αποδοχών).

Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας.

Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.

Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.

Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

 

(β) Υποχρεώσεις Εργατικής Νομοθεσίας μέσω της πλατφόρμας “SEPENET” (για Ιδιωτικές Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου)

 • Υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων 
 • Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση καταγγελιών στο Σ.ΕΠ.Ε. 
 • Αναθέσεις Τεχνικού Ασφαλείας, αναγγελία – διαχείριση, παραδείγματα εφαρμογής
 • Δήλωση εργατικού ατυχήματος
 • Γραπτές εξηγήσεις εργοδότη
 • Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Οικοδομικών Εργασιών
 • Χορήγηση πιστοποιητικού της παρ.2, άρθρου 73, του Ν4412/2016

(γ) Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στον ΕΦΚΑ (για Ιδιωτικές Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου)

 • Μηνιαία αρχική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ασφάλισης  με συμπλήρωση Φόρμας
 • Μηνιαία αρχική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ασφάλισης με uploading ηλεκτρονικού αρχείου ασφάλισης
 • Μηνιαία Συμπληρωματική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ασφάλισης με συμπλήρωση φόρμας
 • Μηνιαία Συμπληρωματική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ασφάλισης με uploading ηλεκτρονικού αρχείου ασφάλισης

Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποστήριξης, παρέχονται:

(α) με Φυσική Παρουσία του Συμβούλου στην έδρα της Εταιρείας ή του Φορέα σας
 (β) μέσω Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (Team Viewer, Ammy, Any Desk)
(γ) μέσω Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
(δ) μέσω Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (e-mail)

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr