• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοσίων Έργων – Μελετών (βάσει Ποιοτ.-Τιμής)

Εισηγητής:

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών
με Αξιολόγηση

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Χρήση

 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

(βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής)

για  Δημόσια Έργα – Μελέτες

Προετοιμασία, Δημοσίευση 

& Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Έργου – Μελέτης – Υπηρεσίας 

 

Ανοικτή διδαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
με βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 26 Μάϊου 2021
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας η Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως τη διαδικασία της Αξιολόγησης

  Το Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε στελέχη Αναθετουσών Αρχών και στα μέλη Επιτροπών Διαγωνισμών που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων έργων/ μελετών & τεχνικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων αυτών (Ν.4412/16, ΚΥΑ 117384/26-10-2017, Ν.4605/19 κ.α.), καθώς & την αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους βημάτων, όταν το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

  Καλύπτει όλο το εύρος των ηλεκτρονικών διαδικασιών, όπως προετοιμασία δημοπράτησης, δημιουργία & δημοσίευση του διαγωνισμού, διαχείριση & δυνατότητες “τροποποιήσεων” του διαγωνισμού, αποσφράγιση, κατακύρωση του αποτελέσματος & ανάθεση της σύμβασης.

  Για την αφομοίωση της γνώσης, θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα διαδικασίας δημοπράτησης σύμβασης με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας — τιμής (άρθρα 86 & 95, του Ν.4412/2016), σε πραγματικό περιβάλλον εκπαίδευσης, ενώ γίνεται παρουσίαση και των διαφοροποιήσεων στη διαδικασία της παρ. 1 του αρ. 50 του Ν.4412/16 (Μελέτη – Κατασκευή)

  Μετά το πέρας του προγράμματος εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για την Ηλεκτρονική Δημιουργία, Δημοσίευση, Διαχείριση, Αποσφράγιση και Κατακύρωση για διαγωνισμούς που θα αφορούν Έργα, Μελέτες & Τεχνικές Υπηρεσίες, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, αλλά και συμβάσεις της παρ.1 του αρ. 50 του Ν.4412/16 (Μελέτη – Κατασκευή).

Θεματολογία Προγράμματος Κατάρτισης:

 • Βασικές διατάξεις ν.4412/16 με τις κύριες τροποποιήσεις του
  Ν.4530/18, Ν.4568/18, Ν.4635/19 κ.α.
 • Συνοπτική παρουσίαση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και της ιστοσελίδας promitheus.gov.gr
 • Εισαγωγή και παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των
  ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Δημιουργία – Δημοσίευση διαγωνισμού – Διαμόρφωση Κριτηρίων αξιολόγησης – Αναθέτουσα Αρχή
 • Δυνατότητες διαχείρισης διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή
 • Ενέργειες πριν την αποσφράγιση & προετοιμασία επιτροπής
  διαγωνισμού- Αναθέτουσα Αρχή
 • Α’ φάση αποσφράγισης (Δικαιολογητικά συμμετοχής, Τεχνικές προσφορές) – Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Έγκριση 1ου πρακτικού – Αναθέτουσα Αρχή
 • Β’ φάση αποσφράγισης (Οικονομικές προσφορές) – Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Διαδικασίες έκδοσης & κοινοποίησης απόφασης έγκρισης προσωρινού μειοδότη – Αναθέτουσα Αρχή
 • Διαδικασίες φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη & έκδοσης απόφασης κατακύρωσης – Αναθέτουσα Αρχή & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Τελικές διαδικασίες κατακύρωσης του διαγωνισμού (προσυμβατικός έλεγχος, πρόσκληση μειοδότη) – Αναθέτουσα Αρχή & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Ανάθεση σύμβασης – Αναθέτουσα Αρχή
 • Παρουσίαση διαφοροποιήσεων της ηλεκτρονικής διαδικασίας που αφορά συμβάσεις της παρ.1 του αρ.50 του Ν.4412/16 (Μελέτη – Κατασκευή)

Εκμάθηση

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

για Δημόσια Έργα – Μελέτες

με βάση

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses