• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Έσοδα ΟΤΑ α’ βαθμού

Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Κατάρτισης

απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Τμήμα Εσόδων ΟΤΑ
 • Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών ΟΤΑ
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Βεβαίωσης & Είσπραξης Εσόδων ΟΤΑ

Στόχοι & Οφέλη από την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης:

Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης, είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει κάθε θεσμοθετημένο Έσοδο αλλά και ο μηχανισμός Βεβαίωσης των Εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, έτσι όπως έχουν προκύψει  έως και την Μεταρρύθμιση του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ (Ν.4555/2018).

Μετά το πέρας του Προγράμματος Κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίζουν το Νομοθετικό Πλαίσιο Εσόδων ΟΤΑ & τις διαδικασίες Βεβαίωσης των Εσόδων, έτσι ώστε να μπορούν να το εφαρμόσουν από την επόμενη ημέρα στον τομέα ευθύνης τους με ορθό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εισηγητής θα απαντήσει στα ερωτήματα των καταρτιζομένων & θα υπάρξει εκτενής διάλογος στα πλαίσια της συμμετοχικής διαδικασίας

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα
για ΟΤΑ α’ βαθμού

.

Πηγές Εσόδων

ΟΤΑ α’ βαθμού

Διαδικασίες
Βεβαίωσης
& Είσπραξης

Εσόδων

στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας,

των νεότερων Αποφάσεων – Εγκυκλίων

έως και τον Ν.4555/2018

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Δευτέρα, Τρίτη 11 & 12 Ιουλίου 2022
10:00 – 15:00

 

 Εισηγητής: Θ. Γιαννιώτης

 

 

Διευθυντής Αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ειδική γνώση & πολυετή εμπειρία σε θέματα  Εσόδων ΟΤΑ

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Α. Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο

 • Οι θεμελιώδεις συνταγματικές προβλέψεις σχετικά με την οικονομική αυτοτέλεια, την είσπραξη των εσόδων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 102 παρ. 5 Σ) και την περιορισμένη φορολογική αυτονομία (άρθρο 78 Σ)
 • Το διεθνές θεσμικό κεκτημένο και ειδικές προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που έχει κυρωθεί με νόμο και διαθέτει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, υπερνομοθετική ισχύ
 • Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (η κλασική κατηγοριοποίηση των εσόδων του άρθρου 157 του ν. 3463/2006 σε τακτικά και έκτακτα έσοδα). Άλλες κατηγοριοποιήσεις των εσόδων των ΟΤΑ (γενικά ή ανειδίκευτα, ανταποδοτικά, ειδικευμένα)
 • Ένα πεπαλαιωμένο και πολυδιασπασμενη εγχώριο θεσμικό πλαίσιο. Ένα οργανικό νομοθέτημα με πολλαπλές εκ των υστέρων τροποποιήσεις και προσθήκες. Το βασιλικό διάταγμα του 1958. Αλλα σημαντικά νομοθετήματα για τα έσοδα των ΟΤΑ α’ βαθμού που ισχύουν και εφαρμόζονται παράλληλα
 • Απαραίτητοι ορισμοί και εννοιολογικές διαφοροποιήσεις. Η διαφορά μεταξύ φόρου και τέλους, δικαιωμάτων και εισφορών.
 • Η συμμετοχή των ιδίων εσόδων στα συνολικά έσοδα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Η προοπτική της φορολογικής αποκέντρωσης

 

Β. Οι ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και το κανονιστικό πλέγμα που διέπει ειδικά κάθε θεσμοθετημένο έσοδο (ανα κατηγορία εσόδου)

 • Οι φόροι (το τέλος ακίνητης περιουσίας, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων & το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων)
 • Τα τέλη (το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, το τέλος διαφήμισης, τα τέλη για χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού π.χ τέλη ύδρευσης, τα δυνητικά ανταποδοτικά τέλη, τέλος ταφής)
 • Τα δικαιώματα (το δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος, τα δικαιώματα για χρήση κτημάτων έργων και υπηρεσιών)
 • Οι εισφορές (η εισφορά σε χρήμα, οι δυνητικές εισφορές )
 • Οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Γ. Ο μηχανισμός βεβαίωσης των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού

 • Ο νομοθετικός ορισμός της βεβαίωσης εσόδου σύμφωνα με το β.δ. του 1959 (ότι έχει επικρατήσει να λέγεται βεβαίωση με την ευρεία έννοια και παρότι το ορθό θα ήταν ο προσδιορισμός του εσόδου
 • Η βεβαίωση υπό την ευρύτατη έννοια (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι κυρώσεις που επιβάλλονται με απόφαση δημάρχου)
 • Η βεβαίωση υπό την ευρεία έννοια. Ο σύνταξη του χρηματικού καταλόγου (ο τίτλος βεβαίωσης γίνεται  τίτλος είσπραξης δηλαδή Χ.Κ). Η είσπραξη μέσω Χ.Κ. ο συνηθέστερος τρόπος είσπραξης.

  *
  Οι όροι βεβαιωτικοί και χρηματικοί κατάλογοι  χρησιμοποιούνται χωρίς κάποια διαφοροποίηση. Για κάθε είδος και κάθε χρονιά ένας βεβαιωτικός κατάλογος
 • Όργανα σύνταξης (κατάρτισης) βεβαιωτικών καταλόγων (δήμοι κάτω από 10 χιλιάδες από δήμαρχο- δήμοι πάνω από 10 χιλιάδες οικονομική υπηρεσία)
 • Τι περιλαμβάνει ο βεβαιωτικός κατάλογος
 • Αντίτυπα, υπογραφή και κοινοποίηση αποσπάσματος στους οφειλέτες
 • Προθεσμίες για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (το περιεχόμενο και η σημασία της Γνωμοδότησης 124/2015). Τα ένδικα βοηθήματα και τα ανασταλτικά τους αποτελέσματα
 • Η οριστική εγγραφή στον βεβαιωτικό κατάλογο και η αποστολή του βεβαιωτικού καταλόγου στην ταμειακή υπηρεσία με τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων
 • Η αποστολή ατομικής ειδοποίησης και η δυνατότητα άσκησης του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής
 • Η βεβαίωση οίκοθεν και το Βεβαιωτικό Σημείωμα (Β.Σ)

 

Δ. Το εξωδικαστικό πλαίσιο επίλυσης φορολογικών διαφορών: Η επιτροπή συμβιβαστικής φορολογικών διαφορών

 • Σύνθεση και αρμοδιότητες

 

Ε. Η διαδικασία και τα μέσα είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού

 • Διοικητικά περιοριστικά μέτρα (ειδοποίησης δέσμευσης ΑΦΕ)
 • Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις)
 • Αυτεπάγγελτοι & εθελούσιοι συμψηφισμοί ανταπαιτήσεων 

 

ΣΤ. Αποσβεστική προθεσμία δικαιώματος βεβαίωσης, παραγραφή και διαγραφή οφειλών

 • Το θεσμικό πλαίσιο για την αποσβεστική προθεσμία και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις
 • Η προθεσμία παραγραφής
 • Το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Έσοδα ΟΤΑ α’ βαθμού

  [vc_row css=".vc_custom_1605260298519{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1605260261995{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses