• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Έσοδα των ΟΤΑ από το Α έως το Ω (Παν.Αιγαίου – Forum)

1ος Κύκλος

Νέο Πρόγραμμα

esoda ota forum training 848x346

Τα Έσοδα των ΟΤΑ

από το Α έως το Ω

Κατάρτιση Προϋπολογισμού – Διαδικασίες Βεβαίωσης

& Είσπραξης Εσόδων – Αναζήτηση Πηγών Ιδίων Εσόδων

– Καλές Πρακτικές

Αναμένεται

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 300

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   15

  Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης Τα Έσοδα των ΟΤΑ από το Α έως το Ω εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, τα τελευταία δέκα χρόνια, με κομβικές μεταξύ αυτών του «Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη», συνετέλεσαν καθοριστικά στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των Εσόδων. Η δυσκολία προσαρμογής στο νέο καθεστώς, δημιούργησε την ανάγκη εξεύρεσης των μεθόδων εκείνων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση δύο καθοριστικών προβλημάτων:

1) Στην προσπάθεια της αποφυγής διαφυγής εσόδων με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών και
2) στη διατήρηση των υφιστάμενων εσόδων ή και την αύξηση τους, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των ήδη  βεβαρημένων πολιτών.

 

Στο επίκεντρο μιας ουσιαστικής συζήτησης για τα έσοδα των δήμων δεν είναι πλέον οι κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά η επίτευξη της οικονομικής αυτάρκειας των ΟΤΑ, που συνδέεται ευθέως με την διοικητική τους αυτοτέλεια. Αυτό που μπορεί να δώσει προοπτική στη λειτουργία των δήμων είναι μία ουσιαστική αντιμετώπιση των εσόδων, διότι όπως φαίνεται εκ των περισσοτέρων οικονομικών δεικτών, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση, σύμφωνα με την οποία το 70% των εσόδων να προέρχονται από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις.

Μόνο με αυτή τη θεώρηση θα καταφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά σήμερα που η χώρα φαίνεται να εξέρχεται από τη βαθιά οικονομική κρίση, να ατενίσει το μέλλον, με τους Ο.Τ.Α. να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, με αποκλειστικό σκοπό την υπεράσπιση του θεσμού και των συλλογικών συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών της.

Για τους παραπάνω λόγους καθίσταται σαφές ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν σημαντικά μέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας των εσόδων (βεβαίωση και είσπραξη όλων των δυνητικών και τακτικών εσόδων).

Η ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων και της λογοδοσίας, θα αποτελέσουν τα σημαντικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς και αφορούν στην ορθή διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικών δικλίδων, μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμοι οδηγοί για την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του συνόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης και δομημένης στρατηγικής με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη. 

Ως εκ τούτων αντικείμενο του παρόντος προγράμματος είναι να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα και να καλλιεργήσει τη νοοτροπία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των Ο.Τ.Α και της Κεντρικής Κυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί μια αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διακυβέρνηση.

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Σ’ αυτά τα πλαίσια η παροχή εξειδικευμένης και στοχευμένης εκπαίδευσης για την εισοδηματική πολιτική των Ο.Τ.Α. κινείται στους εξής εκπαιδευτικούς άξονες :

 • Βασικής Νομοθεσίας Εσόδων ΟΤΑ
 • Καθορισμού αρμοδιοτήτων του τμήματος Εσόδων ΟΤΑ
 • Ομάδων Εσόδων & των βασικών κατηγοριών τους
 • Βασικών Ειδών Εσόδων των ΟΤΑ
 • Τρόπου βεβαίωσης Εσόδων & ειδών βεβαίωσης τους
 • Ανάλυσης των τίτλων βεβαίωσης των Εσόδων
 • Ερμηνείας της διαδικασίας έκδοσης βεβαιωτικών καταλόγων
 • Λήψης διοικητικών & αναγκαστικών μέτρων επί οφειλετών των ΟΤΑ
 • Κατάθεσης ένδικων μέσων
 • Διαχείρισης ιδίων πηγών Εσόδων ΟΤΑ

Ωφέλειες Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος: 

Σ’ αυτά τα πλαίσια η παροχή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού έργου για την εισοδηματική πολιτική των Ο.Τ.Α. μπορεί να συμβάλλει καίρια στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα παρέχοντας τις εξής δυνατότητες :

 • διοικητική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Εσόδων και κατανομή των αρμοδιοτήτων των γραφείων της με τον πλέον ευέλικτο και λειτουργικό τρόπο
 • καθορισμό με συγκεκριμένα βήματα όλων των διαδικασιών που διέπουν κάθε κατηγορία εσόδων
 • ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του οργανισμού, με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητά του στην παραγωγή νέων πηγών εσόδων
 • αξιόπιστη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και τον καθορισμό του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεών τους προς το Δήμο από φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας
 • παρακολούθηση και μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
 • αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας του οργανισμού, την αξιοποίησή της και την εξεύρεση των καλύτερων πρακτικών για τη βελτίωση της απόδοσης των ακινήτων
 • μέριμνα για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 • συγκριτική αποτίμηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων των εσόδων κατά τα τελευταία οικονομικά έτη
 • και γενικότερα να επιτύχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, σε κάθε υπεύθυνο γραφείου Εσόδων, Προϊστάμενο Τμήματος ή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών
 • δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διαφυγής εσόδων
 • δυνατότητα εκπόνησης σχεδίου δομημένης στρατηγικής και επιχειρησιακής επάρκειας της διαχείρισης εσόδων των Ο.Τ.Α.
 • ανταπόκριση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών εσόδων και ταμείου στους διαχειριστικούς ελέγχους που διεξάγονται από το ελεγκτικό συνέδριο
 • υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των εσόδων με τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη ψηφιακή διακυβέρνηση

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για
“Τα Έσοδα των ΟΤΑ από το Α έως το Ω”

   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των  αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

  Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας αντιστοιχεί στην παρουσία του εκπαιδευομένου σε ποσοστό 50% τουλάχιστον των διδακτικών ωρών των συνεδριών, συνολικά.

   Μέθοδος αξιολόγησης: τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή με εργασία κάθε θεματικής ενότητας, που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας (πέραν των διδακτικών ωρών).

  Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται με μέριμνα του αντίστοιχου/ ων εκπαιδευτή / ων στους εκπαιδευομένους πριν την προθεσμία υποβολής του επόμενου τεστ (της επόμενης διδακτικής ενότητας). Η κλίμακα βαθμολογίας  κυμαίνεται από 0 έως 100%.

  Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα τεστ βαθμό  μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσότερων τεστ δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Έννοια & διάκριση των Εσόδων – Ορισμοί Βασική Νομοθεσία – Νομολογία
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστούν οι βασικοί ορισμοί, η έννοια & οι προϋποθέσεις που προσδιορίζουν τις κατηγορίες των εσόδων, αναφορικά με την προέλευση τους & τις δαπάνες που καλύπτουν. Θα εξεταστούν επίσης, η διάκριση των τακτικών & έκτακτων εσόδων, η διάκριση οργανικών & ανόργανων, η διάκριση ειδικευμένων & ανειδίκευτων, η βασική νομοθεσία που διέπει τα έσοδα, ο τρόπος θέσπισης εσόδων μέσω κανονιστικών αποφάσεων.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Ορισμός Εσόδων

 • Προσδιορισμός όρου Έσοδα & τι αυτός περιλαμβάνει
 • Βασικοί ορισμοί των Εσόδων & οι κυριότερες διακρίσεις μεταξύ τους

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διάκριση των εσόδων ανάλογα με την προέλευση τους & τις δαπάνες που καλύπτουν
 • Τρόπος λήψης κανονιστικών αποφάσεων
 • Βασικές κατηγορίες εσόδων ανάλογα με την προέλευση τους & δαπάνες που καλύπτουν
 • Προϋποθέσεις βάσει των οποίων κατατάσσονται
 • Τρόπος λήψης των κανονιστικών αποφάσεων & προϋποθέσεις αυτών

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Βασικοί κανόνες που διέπουν τη θέσπιση των εσόδων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία & το ισχύον Δίκαιο της Ε.Ε.

 • Βασικοί κανόνες που διέπουν τη θέσπιση των Δημοτικών Εσόδων

Διδακτική Ενότητα 2: Τα Είδη των Εσόδων των ΟΤΑ
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστούν οι βασικές κατηγορίες των εσόδων όπως κατηγοριοποιούνται στον προϋπολογισμό και η διάκριση μεταξύ τους

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ορισμός Τακτικών & Έκτακτων Εσόδων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ομάδες Εσόδων & Κατηγοριοποίηση τους

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Τι καταγράφεται ως Έσοδο στον προϋπολογισμό

Διδακτική Ενότητα 3: Βεβαίωση Εσόδων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 40 ώρες
Στην ενότητα αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο, το χρόνο & την διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ορισμός & Τρόπος Βεβαίωσης Εσόδων

Στην ενότητα αναλύεται ο όρος βεβαίωση εσόδων, καθώς & ο τρόπος που υλοποιείται η βεβαίωση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της. Επίσης τι αντιπροσωπεύει το κάθε στάδιο & ποιες οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα των οφειλετών έναντι αυτών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Κατάρτιση Χρηματικών Καταλόγων

Στην ενότητα αυτή αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος που καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι ανά τίτλο εσόδου, καθώς & τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ο βεβαιωτικός κατάλογος.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σύνταξη & Επίδοση των Ατομικών ειδοποιήσεων

Στην ενότητα αυτή αναλύεται διεξοδικά ο τρόπος σύνταξης των Ατομικών ειδοποιήσεων, τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, καθώς & οι τρόποι επίδοσης ή αποστολής αυτών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Αποσβεστικές Προθεσμίες – Άσκηση Ενδίκων Μέσων

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι αποσβεστικές προθεσμίες για την βεβαίωση των εσόδων, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτές τηρούνται ή δεν τηρούνται.

Επίσης, αναφέρονται τα ένδικα μέσα που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο εσόδων και συγκεκριμένα η προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου καθώς & η άσκηση ανακοπής κατά της επιβολής των βεβαιωμένων εσόδων

 

Διδακτική Ενότητα 4: Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας & Είσπραξη Εσόδων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 40 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η διαδικασία Ταμειακής Βεβαίωσης των Εσόδων

Στην ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στη διαδικασία της ταμειακής βεβαίωσης των εσόδων, ήτοι στην παραλαβή του βεβαιωτικού καταλόγου & στη διαδικασία της οριστικοποίησης του, καθώς και στις υποχρεώσεις των ταμειακών οργάνων στην επιβολή προσαυξήσεων & λοιπών μέτρων

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Η διαδικασία Ταμειακής Είσπραξης των Εσόδων

Θα εξεταστεί αναλυτικά η διαδικασία είσπραξης των οίκοθεν εσόδων & το σημείο της ταμειακής βεβαίωσης αυτών, οι ενέργειες των εισπρακτόρων και του δημοτικού ταμία, καθώς & οι ευθύνες αυτών.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών & οι διευκολύνσεις των οφειλετών – Η παραγραφή & η διαγραφή των οφειλετών

Η ενότητα θα αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχονται στους οφειλέτες για συμψηφισμό των οφειλών τους, καθώς και τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται από την Ταμειακή Υπηρεσία. Επίσης, αναπτύσσονται οι διατάξεις περί ρυθμίσεων των οφειλών πρόσφατα & διαχρονικά. Επίσης, αναλύει τις περιπτώσεις παραγραφής των οφειλών καθώς & τις δυνατότητες αναστολής αυτής και αναφέρεται στη διαγραφή των χρεών και τις προϋποθέσεις που αυτή υλοποιείται.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Η λήψη αναγκαστικών μέτρων

Η ενότητα αναφέρεται στις ενέργειες που πρέπει να προβεί η υπηρεσία για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών & αναγκαστικών μέτρων, προκειμένου να αποφεύγεται η διαφυγή εσόδων δια της παραγραφής αυτών

Διδακτική Ενότητα 5: Ανταποδοτικά Τέλη – Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες
Στην ενότητα γίνεται αναφορά στην έννοια του όρου Ανταποδοτικά Τέλη & διαχωρίζονται οι κατηγορίες τους ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν. Επίσης, εμπεριέχεται ειδική θεώρηση βάσει νομολογία, για τα είδη των τελών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανταποδοτικά ή μη.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Χαρακτήρας & σκοπός που εξυπηρετούν τα ανταποδοτικά τέλη

Στη διδακτική ενότητα αναλύεται εισαγωγικά ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων τελών ως ανταποδοτικών. Οι περιπτώσεις που σύμφωνα με Αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου χαρακτηρίζονται συγκεκριμένα τέλη ως ανταποδοτικά ή μη. Επίσης, αναλύεται διεξοδικά η διάκριση του όρου Τέλος από τους όρους Φόρους, Δικαίωμα, Εισφορά.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Χαρακτήρας του «Τέλος Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύεται διεξοδικά το Τέλος Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα τι εννοείται ως Τέλος Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και διάκριση μεταξύ τους. Ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί η επιβολή του. Οι δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν από το Τέλος (π.χ. καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός & συναφείς με αυτά υπηρεσίες). Ποια ακίνητα υπάγονται στο τέλος & ποια απαλλάσσονται και για ποιους λόγους.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Τρόπος υπολογισμού & Ειδικές Περιπτώσεις Εφαρμογής του Τέλους

Η ενότητα περιλαμβάνει το πιο ενδιαφέρον διδακτικό μέρος, λόγω της συχνότητα της πρακτικής εφαρμογής της. Συγκεκριμένα αναλύονται: ο τρόπος επιβολής & υπολογισμού των συντελεστών που καθορίζονται, καθώς & ο υπολογισμός των πλασματικών εμβαδών που απαιτούνται, ανάλογα με το συντελεστή υπαγωγής τους, ο τρόπος & ο χρόνος λήψης της ετήσιας Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί του καθορισμού των συντελεστών χρέωσης & η γνωστοποίηση αυτών στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τι συμβαίνει με τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα εκτός σχεδίου ακίνητα, τα ημιτελή ή υπό ανέγερση ακίνητα, τα τακτοποιούμενα αυθαίρετα και τις ισχύουσες ευεργετικές ρυθμίσεις, που αφορούν τις αναδρομικές χρεώσεις για τις βεβαιωμένες ή μη οφειλές.

 

Διδακτική Ενότητα 6: Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας απασχόλησε από την πρώτη στιγμή της επιβολής του έντονα τις Δημοτικές Αρχές & Υπηρεσίες, κυρίως για το λόγο ότι συνδέθηκε με την χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής του Τέλους, για κάθε μεταβολή του εμβαδού ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ακινήτου. Ως εκ τούτου οι παράμετροι που σχετίζονται με την ορθή επιβολή του, τον υπολογισμό του, την υπαγωγή ή την απαλλαγή των ακινήτων, τις τακτοποιητικές διαδικασίες που  υφίστανται και τις καλές πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την διευκόλυνση των υπηρεσιών & των Δημοτών – Ιδιοκτητών είναι εξαιρετικά   σημαντικοί για την υλοποίηση του έργου των Υπηρεσιών.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Βασική Νομοθεσία – Νομολογία που διέπει το Τέλος. Υπαγωγή ή μη των ακινήτων
  Στη συνεδρία αναλύονται εισαγωγικά αλλά διεξοδικά, οι διατάξεις που διέπουν την επιβολή  τον υπολογισμό του τέλους, νομοθετικά & νομολογιακά και τα ακίνητα που υπάγονται ή απαλλάσσονται από το Τέλος καθώς και οι ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Τέλος αναλύεται τι νοείται ως μεταβολή ενός ακινήτου και ποιες οι υποχρεώσεις δήλωσης αυτής, καθώς και οι  κυρώσεις που απορρέουν από τη μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Τρόπος & διαδικασία επιβολής του Τέλους – Χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας – Καλές Πρακτικές
  Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει θεματολογία σχετικά με την βεβαίωση & την είσπραξη του τέλους και συγκεκριμένα τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων σε κτίσματα & οικόπεδα (Παραδείγματα υπολογισμού – Ασκήσεις), τη διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης του Τέλους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον υπολογισμό του, τις προθεσμίες & το χρόνο βεβαίωσης της οφειλής σε ηλεκτροδοτούμενα & μη ακίνητα, τις προϋποθέσεις & τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης, τη διασταύρωση των στοιχείων για τη χορήγηση, τις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την αποφυγή διαφυγής εσόδων & την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Τακτοποιήσεις Ακινήτων
  Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρία, επειδή οι διαδοχικοί νόμοι για τις τακτοποιήσεις ακινήτων με τις παρατάσεις τους, έχουν δημιουργήσει σοβαρότητα προβλήματα στις τρέχουσες & τις αναδρομικές χρεώσεις των ακινήτων. Συγκεκριμένα αναλύονται οι διατάξεις των  τακτοποιητικών νόμων 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. περί αυτών που έγιναν αποδεκτές από το ΥΠ.ΕΣ., οι ευεργετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν, οι περιπτώσεις διαγραφών βεβαιωμένων ή μη οφειλών.

Διδακτική Ενότητα 7: Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χωρων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες
Μεγάλη η σημασία του συγκεκριμένου τέλους για τα έσοδα των ΟΤΑ, αν αυτό διεκδικηθεί επαρκώς από την οικονομική υπηρεσία τους. Η διάθεση των κοινόχρηστων χώρων διέπεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις & διαδικασίες. Επίσης οι τρόποι ελέγχου, βεβαίωσης & είσπραξης του Τέλους καθώς και οι τρόποι επιβολής των αναλογούντων προστίμων, σε περιπτώσεις υπέρβασης των αδειοδοτούμενων χώρων ή των αυθαίρετων καταλήψεων αναλύονται στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Έννοια του όρου κοινόχρηστος χώρος – Ποιοι χώροι παραχωρούνται & τρόπος παραχώρησης τους.
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνεδρίας αποτελεί : τι θεωρείται κοινόχρηστος χώρος & ποιος ο προορισμός της παραχώρησης του, Νομοθετικές Διατάξεις & Νομολογία για τον προσδιορισμό του Τέλους, ποιοι κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να παραχωρηθούν & με ποια διαδικασία διεξάγεται η παραχώρηση, ποιοι ειδικότεροι όροι ισχύουν για συγκεκριμένα είδη παραχώρησης.

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Υπολογισμός & Διαδικασία Επιβολής του Τέλους
  Με τον προσδιορισμό των χώρων & τις προϋποθέσεις παραχώρησης τους, ακολουθούνται τα εξής: ποιοι είναι οι χώροι που δεν υπόκεινται στο Τέλος, ποιος ο τρόπος βεβαίωσης & είσπραξης του Τέλους, πως έχει ρυθμιστεί η καταβολή του Τέλους

 

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Χορήγηση & Ανάκληση Αδειών Κοινόχρηστων Χώρων
  Ως καταληκτικό στάδιο στη θεώρηση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων, αποτελεί το στάδιο της χορήγησης των αδειών κατάληψης και συγκεκριμένα: Υποβολή αιτήσεων & διαδικασία χορήγησης των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, αντιμετώπιση αυθαιρέτων καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων, ανάκληση των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων & επιβαλλόμενες κυρώσεις για παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας

Διδακτική Ενότητα 8: Εκμισθώσεις Ακινήτων & Περιπτέρων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες
Η ορθή καταγραφή & αποτίμηση της Δημοτικής Περιουσίας, αλλά και η εν γένει αξιοποίησης αυτής δημιουργούν την ανάγκη για κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί εκμισθώσεων των ακινήτων του Δημοσίου & τυποποίησης των διαδικασιών εκμίσθωσης προς τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών. Επίσης, εφόσον από το έτος 2012 εντάχθηκαν στη Δημοτική Περιουσία και τα κουβούκλια των περιπτέρων, τα οποία μετά την απώλεια των πραγματικών δικαιούχων τους περιέχονται προς επιχειρηματική εκμετάλλευση στη δικαιοδοσία των Δήμων, δημιουργούν νέα δεδομένα στην αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας
  Η προσπάθεια καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας, της ορθής αποτίμησης αυτής & φυσικής της αξιοποίησης της μέσω εκμισθώσεων ή σπανιότερα εκποιήσεων ακινήτων, θέτει τη συγκεκριμένη συνεδρία ενώπιον θεμάτων όπως Διάκριση & Διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας, εκτίμηση των υπαρχόντων Δημοτικών Ακινήτων, Διαχείρισης κληροδοτημάτων, Τήρησης Μητρώου Παγίων Ακινήρων – ΣυμπλήρωΣΗ Ε9.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διαδικασία Εκμίσθωσης Ακινήτων
  Μεγάλο μέρος των Εσόδων & εν πολλοίς κοινό το σύνολο των Δήμων, είναι οι εκμισθώσεις ακινήτων, που αν αξιοποιηθούν ανάλογα μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Για τους λόγους αυτούς η συγκεκριμένη συνεδρία περιλαμβάνει Διαδικασία εκμίσθωσης με δημοπρασία, ποια ακίνητα υπάγονται & ποια όχι σε μισθωτικές συμβάσεις, αρμόδια όργανα & διαδικασία διενέργειας δημοπρασιών, βήματα διαδικασία απευθείας εκμισθώσεων ακινήτων λόγω άγονης δημοπρασίας, σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων μισθωμάτων, εκμισθώσεις για εμπορικούς λόγους, χρόνος ισχύος μισθωτικών συμβάσεων, αναπροσαρμογή μισθωμάτων – Μειώσεις & αυξήσεις.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διαχείριση Αναπηρικών Περιπτέρων που περιέχονται στη δικαιοδοσία του Δήμου
  Η διαχείριση των αναπηρικών περιπτέρων υπήρξε ανέκαθεν αρμοδιότητα της οικείας Νομαρχίας. Μετά όμως τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» περιήλθε στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αντικείμενο για τις υπηρεσίες Εσόδων. Κυριότερα ζητήματα που τυγχάνουν επιπλέον ενημέρωσης για τους αρμόδιους διαχειριστές αποτελούν: ο καθορισμός των θέσεων τοποθέτησης των περιπτέρων, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, η δυνατότητα εκμίσθωσης του δικαιώματος σε τρίτους, το καθεστώς όσων βρίσκονται σε χηρεία & η έννοια του σχολάζοντος & κενωθέντος περιπτέρου.

Διδακτική Ενότητα 9: Τέλος Χρήσης Παρεπιδημούντων & 2% – 0,5% επί των Ακαθάριστων Εσόδων – Τέλος Διαφήμισης – Λοιπά δυνητικά τέλη
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 40 ώρες
Η διδακτική ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει τις διατάξεις, τη νομοθεσία & τις διαδικασίες που αποτελούν βάση για μια σειρά εισπραττόμενων εσόδων που δεν εντάσσονται στα Τακτικά Έσοδα, όμως αποτελούν βασικότατες πηγές ιδίων εσόδων,  που το σύνολο των ΟΤΑ πρέπει να διεκδικεί από τις επιχειρήσεις & τους Δημότες, προκειμένου να μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στους διαχειριστικούς ελέγχους του Ελ.Συν. και των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου. Αποτελούν επίσης έσοδα απαραίτητα για την υλοποίηση του σκοπού & της αποστολής του Δήμου.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Τέλος Παρεπιδημούντων
  Η συγκεκριμένη συνεδρία περιλαμβάνει τον καθορισμό του ποσοστού του Τέλους, τους υποχρεωτικά & προαιρετικά δικαιούχους του Τέλους, τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Τέλος, το χρονικό & τοπικό προσδιορισμό επιβολής του Τέλους, τον τρόπο βεβαίωσης του Τέλους & τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 2% — 0,5% και 5% των επιχειρήσεων Κ.Υ.Ε.
  Η συγκεκριμένη συνεδρία περιλαμβάνει τους υποχρεωτικά & προαιρετικά υποκείμενους στο Τέλος, σε ποια έσοδα επιβάλλεται το Τέλος, το χρονικό & τοπικό προσδιορισμό επιβολής του Τέλους, τον τρόπο βεβαίωσης του Τέλους & τις προβλεπόμενες κυρώσεις, τους ελέγχους επί των στοιχείων που δηλώνουν οι επιχειρήσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Τέλος Διαφήμισης
  Η συγκεκριμένη συνεδρία περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών σύμφωνα με τον Ν.2946/2001, τις κατηγορίες διαφημίσεων, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του Τέλους, τις απαλλαγές από την επιβολή του Τέλους, την προβολή διαφημίσεων επί οχημάτων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Λοιπά Δυνητικά Τέλη
  Η συγκεκριμένη και τελευταία αυτής της μεγάλης ενότητας περιλαμβάνει : Τέλος Λατομικών Προϊόντων, Τέλη Κοιμητηρίων, Πρόστιμα Παραβάσεων Κ.Ο.Κ., Τέλος απαλλοτρίωσης

 

 

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

Τα Έσοδα των ΟΤΑ

από το Α έως το Ω

Κατάρτιση Προϋπολογισμού – Διαδικασίες Βεβαίωσης

& Είσπραξης Εσόδων – Αναζήτηση Πηγών Ιδίων Εσόδων

– Καλές Πρακτικές

 

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

* απαραίτητα πεδία

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αφορά τον Δημόσιο Τομέα:
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ,  στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται : (α) Φορέας Κατάρτισης (β) Ο Τίτλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος (γ) Η Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του  (δ) Η αξία του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα: (α)  Προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του επιμορφωτικού προγράμματος έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (β)  Εξόφληση με τη λήξη της 4ης διδακτικής ενότητας του επιμορφωτικού προγράμματος, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (γ) η τιμολόγηση θα γίνεται τμηματικά ως τη λήξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Πολιτική Ακύρωσης:

Ακύρωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς να χρεωθούν ακυρωτικά έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του και εφόσον γίνει εγγράφως και σταλεί στο fax 213 0716381 ή στο e-mail: info@forum-training.gr. Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την έναρξη του προγράμματος), επιβαρύνεστε 100% της αξίας του προγράμματος, έναντι σχετικού παραστατικού τιμολόγησης.

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος διακόψει τη φοίτηση – παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, για οποιοδήποτε λόγο και πριν αυτό ολοκληρωθεί, επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

Με την υπογραφή της Δήλωσης Εγγραφής, δηλώνω πως αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Ακύρωσης της Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Το παρόν συνιστά πρόταση σύμβασης από πλευράς της εταιρίας “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” και από την στιγμή που θα περιέλθει η παρούσα δήλωση εγγραφής με την υπογραφή του αιτούμενου φορέα στην εταιρία “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” με οποιονδήποτε τρόπο (fax, e-mail, ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κλπ) επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης και δεσμεύει τους δύο συμβαλλόμενους σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτό όρους.

Πληροφορίες :
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Έσοδα των ΟΤΑ από το Α έως το Ω (Παν.Αιγαίου – Forum)

  [vc_row css=".vc_custom_1580728891878{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="bounceInDown" css=".vc_custom_1595847776986{background-color: #bbd88c !important;}"] 1ος Κύκλος [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="bounceInUp" css=".vc_custom_1602761125313{background-color: #bbd88c !important;}"] Νέο Πρόγραμμα [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row…

Related Courses