• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκά – Διεθνή Προγράμματα (Παν.Αιγαίου – Forum)

2ος Κύκλος

ESPA forum training 848x346 3

ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Συγγραφή, Χρηματοδότηση & Υλοποίηση
των Σχεδίων από το Α έως το Ω
 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος: Ελένη Πλευρά, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Έναρξη: 28 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη:      23 Οκτωβρίου 2022

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 420

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   21

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα – Συγγραφή, Χρηματοδότηση & Υλοποίηση των Σχεδίων από το Α έως το Ω εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 1. η απόκτηση σε βάθος & κατανόηση των αρχών και των μηχανισμών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ,  από άλλους φορείς και οργανισμούς ,καθώς και για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μετατροπή μιας καινοτόμου έννοιας σε ένα εμπορικό προϊόν και υπηρεσία με τη χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ και από άλλους φορείς και οργανισμούς
 2. η αναλυτική παρουσίαση του ΕΣΠΑ και η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε στελέχη των δυνητικών δικαιούχων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, φοιτητών, επιστημόνων, στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων Δημοσίου & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και στη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ως βασικού εργαλείου. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση των σχετικών κειμένων, αποφάσεων, συμπερασμάτων και λοιπού πληροφοριακού υλικού που θα αφορά την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Η χρηματοδότηση προγραμμάτων από την ΕΕ αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά και εκτός αυτής. Μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οργανώσεων που εδρεύουν στην ΕΕ συμμετέχουν επί του παρόντος ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον σε σχέδια και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Σχέδια που σχετίζονται με τις κινητικές δυνατότητες που  χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus +, τα μεγάλα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το H2020 ή έργα που σχετίζονται με την πολιτική και την έρευνα ή τη διάδοση όπως το Life κλπ.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μια παρουσίαση των Ευρωπαϊκών, Διεθνών & Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να αναζητήσουν μια βαθιά γνώση των λέξεων κλειδιών για την επιλογή των προγραμμάτων και τον εντοπισμό των κατάλληλων call για τους οργανισμούς τους.

Επιπλέον θα μάθουν πώς να χτίζουν τη σωστή συνεργασία για ένα σχέδιο & να κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής κάλυψης που επιτυγχάνεται μέσω της  κοινοπραξίας. Περαιτέρω θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκπονήσουν αποτελεσματικά μια πρόταση, καθώς και τον ρόλο και τις ευθύνες όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία σύνταξης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, δίνει έμφαση στο ρόλο των εταίρων στη σύνταξη της πρότασης και στο πώς ο υπεύθυνος του έργου και όσοι βοηθούν στη σύνταξη μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις προθεσμίες των προσκλήσεων.

Το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Διεθνή & Προγράμματα – Συγγραφή, Χρηματοδότηση & Υλοποίηση των Σχεδίων από το Α έως το Ω» προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρία μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων με τις οποίες μαθαίνουν πώς να ταιριάζουν με μια ιδέα με τα σχετικά προγράμματα, τον τρόπο ανάλυσης μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τον τρόπο για την δημοσιονομική / οικονομική ανάλυση σε συγκεκριμένη αίτηση.

International Forum Training & Consulting
Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση των μηχανισμών και των αρχών των σχετικών με την Ευρωπαϊκή/Διεθνή χρηματοδότηση
 • Η γνώση για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για τη σύνταξη μιας πρότασης εντός ορισμένης προθεσμίας
 • Ο προσδιορισμός των πιθανών πηγών χρηματοδότησης για τη δημιουργία σχεδίου με σταθερές συνεργασίες
 • Η σε βάθος γνώση για σχέδια ανταγωνιστικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ και τους άλλους φορείς
 • Η ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής, στην οποία η δυνητική χρηματοδότηση από την ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού.
 • Η αύξηση των πιθανών πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών
 • Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου & ικανότητας εξασφάλισης χρηματοδότησης από πηγές της ΕΕ & άλλων φορέων
 • Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κατά την εκπόνηση προτάσεων της ΕΕ (ειδικότερα των μεγάλων συμπράξεων)
 • Να προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν το ΕΣΠΑ.
 • Να αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 • Να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του συντονισμού και της συνέργειας όλων των εμπλεκομένων μερών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν το ΕΣΠΑ.
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ.
 • Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Να παρακολουθεί την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των  αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας αντιστοιχεί στην παρουσία του εκπαιδευομένου σε ποσοστό 50% τουλάχιστον των διδακτικών ωρών των συνεδριών, συνολικά.

Μέθοδος αξιολόγησης: τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή με εργασία κάθε θεματικής ενότητας, που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας (πέραν των διδακτικών ωρών).

Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται με μέριμνα του αντίστοιχου/ ων εκπαιδευτή / ων στους εκπαιδευομένους πριν την προθεσμία υποβολής του επόμενου τεστ (της επόμενης διδακτικής ενότητας). Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα τεστ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσότερων τεστ δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Ευρωπαϊκά, Διακρατικά και Διεθνή Προγράμματα
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (1ο μέρος)

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα προσδιοριστεί ο όρος Ευρωπαϊκά Προγράμματα & τι αυτός περιλαμβάνει. Θα αναφερθούν τα ταμεία & οι πηγές χρηματοδότησης για τους αιτούντες & η νομική μορφή που πρέπει να έχουν όσοι αιτούνται χρηματοδότησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (2ο μέρος)

Θα προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν τα νομικά πρόσωπα να αιτηθούν χρηματοδότηση, ποιες είναι οι ρήτρες που πρέπει να υπογραφούν & πως γίνεται η χρηματοδότηση. Επιπλέον θα εξεταστούν τα προβλήματα που πιθανά να ανακύψουν & ο τρόπος που λύνονται

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (3ο μέρος)

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστεί ο ρόλος των εταίρων & η σημασία των δικτύων στην υποβολή της αίτησης.

Ο ρόλος των stakeholders στα προγράμματα & γιατί θεωρείται σημαντικός για την επιτυχία της αίτησης.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Διακρατικά / Διεθνή Προγράμματα (1ο μέρος)

Διακρατικά προγράμματα. Οι διαφορές τους από τα Ευρωπαϊκά. Πως χρηματοδοτούνται. Ποιος είναι ο ρόλος των εταίρων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

Διακρατικά / Διεθνή Προγράμματα (2ο μέρος)

Διεθνή προγράμματα. Οι διαφορές και τα κοινά σημεία με τα Ευρωπαϊκά. Πως στήνονται τα Διεθνή Δίκτυα. Ποια είναι η σημασία τους. Πως χρηματοδοτούνται.

Διδακτική Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εθνικά Γραφεία
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Εθνικό Γραφείο ΙΚΥ – Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εθνικό Γραφείο ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διδακτική Ενότητα 3: Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Κινητικότητα Προσωπικού

Στην ενότητα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αίτηση για μετάβαση του προσωπικού σε επιλεγμένους φορείς για την περαιτέρω επιμόρφωση τους. Τρόπος συγγραφής αίτησης και τρόποι επιλογής

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Δημιουργία Training Courses

Στο κεφάλαιο οι επιμορφούμενοι θα μάθουν τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός σεμιναρίου ή ενός trainingcourse, καθώς και τα προβλήματα που πιθανά θα αντιμετωπίσουν & τον τρόπο που θα τα επιλύσουν

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Περιήγηση στις πλατφόρμες

Πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για την ατομική επιμόρφωση, την επαγγελματική ανέλιξη, τη δημιουργία των σεμιναρίων

Διδακτική Ενότητα 4: Συμπράξεις
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Σχολικές Συμπράξεις

 • Δράση της μαθησιακής κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης
 • Δράση της μαθησιακής κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με εμπλοκή του μαθητικού σώματος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Συμπράξεις στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Θα γίνει αναφορά στη δράση που αφορά στην ανάπτυξη & την ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πως επιλέγονται τα σχέδια, ποια θεωρούνται τα απαιτούμενα αποτελέσματα καθώς & οι ενδεδειγμένες δραστηριότητες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Συμπράξεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η ενότητα θα αναδείξει τη Δράση που δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης γνώσεων & δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Τα σχέδια κινητικότητα & η ανάπτυξη ικανοτήτων & δεξιοτήτων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

ERASMUS+. Πανεπιστημιακά Προγράμματα για Φοιτητές

Η ενότητα θα επικεντρωθεί στη δράση του προγράμματος Erasmus+ για το τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης & επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών & προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Συμπράξεις για τον πολιτικό διάλογο και τη χάραξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών

Η ενότητα αναφέρεται στη Βασική Δράση 3, η οποία υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Πολιτικής των Κρατών Μελών & προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες

Διδακτική Ενότητα 5: Αθλητισμός / Νεολαία
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 40 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Συμπράξεις συνεργασίας μεγάλης κλίμακας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Προγράμματα Νεολαίας (youth exchanges, mobility of youth workers, seminars, training courses)

Διδακτική Ενότητα 6: Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – Πλαίσιο Προσόντων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Erasmus+

Η ενότητα θα καταδείξει σχέδια κινητικότητας που παρέχουν στο προσωπικό & τους μαθητές / σπουδαστές / μαθητευόμενους των δικαιούχων φορέων τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακρατική κινητικότητα σε μια άλλη χώρα του Προγράμματος με σκοπό να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν & να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα & δεξιότητες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • ErasmusPro: Η ενότητα θα εστιάσει περισσότερο στο ErasmusPro, ένα πρόγραμμα που παρέχει καλύτερες ευκαιρίες για την αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης & της κατάρτισης. Ένα νέο πρόγραμμα μακροπρόθεσμης κινητικότητα για τους μαθητευόμενους, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μακρόχρονης πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο εξωτερικό

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Θέσεις Μαθητείας – Μορφές Μαθητείας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ηλεκτρονική Πύλη EURES
 • Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά

Διδακτική Ενότητα 7: Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα (εκτός ERASMUS+)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θα εξεταστούν σε γενικές γραμμές ποια άλλα προγράμματα (εκτός του Erasmus+) χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο τρόπος αίτηση & χρηματοδότησης τους

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το πρόγραμμα HELP. Αφορά σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία & την καλή διακυβέρνηση. Σχολικά & προγράμματα για οργανισμούς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η2020

Το «Ορίζοντας 2020», είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα & την καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ. Σκοπός είναι να οδηγήσει σε περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις & παγκόσμιες πρωτιές μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Europe for Citizens & other programs

Περιήγηση στην πλατφόρμα της EACEA. Ποια επιπλέον προγράμματα μπορούμε να αιτηθούμε. Πως επιλέγουμε το κατάλληλο call. Πως αιτούμαστε & πως λαμβάνουμε χρηματοδότηση

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Life

Περιλαμβάνει τα προγράμματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον & την κλιματική αλλαγή. Πως επιλέγεται το σωστό call. Ποιοι μπορούν να αιτηθούν. Πως γίνεται η χρηματοδότηση

Διδακτική Ενότητα 8: Διαρθρωτική Πολιτική 2014-2020
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 20 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Πολιτική Συνοχή της ΕΕ

 • Στόχοι της ΕΕ για το 2020
 • Νέα δεδομένα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
 • Κανονισμοί της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014 – 2020 – Στρατηγικά κείμενα

 • Στόχοι Πολιτικής & Αρχές Παρέμβασης
 • Στρατηγική Προσέγγιση
 • Κοινό στρατηγικό πλαίσιο
 • Σύμβασης εταιρικής σχέσης & προγράμματα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014 – 2020 – Βελτίωση αποτελεσματικότητας

 • Πλαίσιο επιδόσεων & αποθεματικό επίδοσης
 • Εκ των προτέρων όροι
 • Όρος που συνδέεται με την υγιή οικονομική διακυβέρνηση
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014 – 2020 – Απλούστερη πρόσβαση

 • Απλοποίηση
 • Διαχείριση & έλεγχος
 • Δημοσιονομική διαχείριση
 • Χρηματοδοτικοί πόροι

Διδακτική Ενότητα 9: ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 • Στρατηγική προσέγγιση – Αναπτυξιακό όραμα
 • Πολιτική συνοχής
 • Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες – Αρχιτεκτονική ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • Επιχειρησιακά προγράμματα
 • Διμερή προγράμματα συνεργασίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διαχείριση ΕΣΠΑ (Σύστημα Διαχείρισης & Αξιολόγησης)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διαχείριση ΕΣΠΑ (Εγκεκριμένο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών, Πληροφόρηση & Επικοινωνία, Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις)

Διδακτική Ενότητα 10: ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εκπαίδευση δικαιούχων στο σύστημα διαχείρισης & ελέγχου & το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Εφαρμογή προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 • Προγραμματικό & θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • Προετοιμασία & υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
 • Υλοποίηση πράξεων
 • Ειδικά & οριζόντια θέματα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Χρήστες – Επιλογή & Έγκριση Προτάσεων

 • Γενική παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Αίτηση κωδικών πρόσβασης
 • Διαδικασίες επιλογής – Έγκριση πράξεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Υλοποίηση – Παρακολούθηση Πράξεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Αναφορές – ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr

 • Υποσύστημα παραγωγής εγγράφων & αναφορών
 • Επίσημος διαδικτυακός τόπος αναλυτικής πληροφόρησης για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 & του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021 – 2027

 • Στόχοι της Πολιτικής Συνοχής 2021 – 2027
 • Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021 – 2027
 • Κανονισμοί της νέας προγραμματικής περιόδου

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

* απαραίτητα πεδία

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αφορά τον Δημόσιο Τομέα:
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ,  στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται : (α) Φορέας Κατάρτισης (β) Ο Τίτλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος (γ) Η Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του  (δ) Η αξία του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα: (α)  Προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του επιμορφωτικού προγράμματος έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (β)  Εξόφληση με τη λήξη της 4ης διδακτικής ενότητας του επιμορφωτικού προγράμματος, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (γ) η τιμολόγηση θα γίνεται τμηματικά ως τη λήξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Πολιτική Ακύρωσης:

Ακύρωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς να χρεωθούν ακυρωτικά έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του και εφόσον γίνει εγγράφως και σταλεί στο fax 213 0716381 ή στο e-mail: info@forum-training.gr. Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την έναρξη του προγράμματος), επιβαρύνεστε 100% της αξίας του προγράμματος, έναντι σχετικού παραστατικού τιμολόγησης.

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος διακόψει τη φοίτηση – παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, για οποιοδήποτε λόγο και πριν αυτό ολοκληρωθεί, επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

Με την υπογραφή της Δήλωσης Εγγραφής, δηλώνω πως αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Ακύρωσης της Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Το παρόν συνιστά πρόταση σύμβασης από πλευράς της εταιρίας “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” και από την στιγμή που θα περιέλθει η παρούσα δήλωση εγγραφής με την υπογραφή του αιτούμενου φορέα στην εταιρία “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” με οποιονδήποτε τρόπο (fax, e-mail, ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κλπ) επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης και δεσμεύει τους δύο συμβαλλόμενους σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτό όρους.

Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκά – Διεθνή Προγράμματα (Παν.Αιγαίου – Forum)

  [vc_row css=".vc_custom_1580728891878{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_column_text css_animation="bounceInDown" css=".vc_custom_1636730704672{background-color: #bbd88c !important;}"] 2ος Κύκλος [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580729924395{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_single_image image="43922" img_size="full" alignment="center" css_animation="fadeInUpBig"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580735103729{background-color: #c1c1a0…

Related Courses