• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκά – Διεθνή Προγράμματα (Παν.Αιγαίου – Forum)

2ος Κύκλος

ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Συγγραφή, Χρηματοδότηση & Υλοποίηση
των Σχεδίων από το Α έως το Ω
 

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Προγράμματος: Ελένη Πλευρά, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Έναρξη: 28 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη:      23 Οκτωβρίου 2022

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 400

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

 1. η απόκτηση σε βάθος & κατανόηση των αρχών και των μηχανισμών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ,  από άλλους φορείς και οργανισμούς ,καθώς και για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μετατροπή μιας καινοτόμου έννοιας σε ένα εμπορικό προϊόν και υπηρεσία με τη χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ και από άλλους φορείς και οργανισμούς
 2. η αναλυτική παρουσίαση του ΕΣΠΑ και η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε στελέχη των δυνητικών δικαιούχων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, φοιτητών, επιστημόνων, στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων Δημοσίου & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και στη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ως βασικού εργαλείου. Επιπλέον θα γίνει παρουσίαση των σχετικών κειμένων, αποφάσεων, συμπερασμάτων και λοιπού πληροφοριακού υλικού που θα αφορά την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Η χρηματοδότηση προγραμμάτων από την ΕΕ αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά και εκτός αυτής. Μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οργανώσεων που εδρεύουν στην ΕΕ συμμετέχουν επί του παρόντος ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον σε σχέδια και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Σχέδια που σχετίζονται με τις κινητικές δυνατότητες που  χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus +, τα μεγάλα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το H2020 ή έργα που σχετίζονται με την πολιτική και την έρευνα ή τη διάδοση όπως το Life κλπ.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μια παρουσίαση των Ευρωπαϊκών, Διεθνών & Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, να αναζητήσουν μια βαθιά γνώση των λέξεων κλειδιών για την επιλογή των προγραμμάτων και τον εντοπισμό των κατάλληλων call για τους οργανισμούς τους.

Επιπλέον θα μάθουν πώς να χτίζουν τη σωστή συνεργασία για ένα σχέδιο & να κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής κάλυψης που επιτυγχάνεται μέσω της  κοινοπραξίας. Περαιτέρω θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκπονήσουν αποτελεσματικά μια πρόταση, καθώς και τον ρόλο και τις ευθύνες όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία σύνταξης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, δίνει έμφαση στο ρόλο των εταίρων στη σύνταξη της πρότασης και στο πώς ο υπεύθυνος του έργου και όσοι βοηθούν στη σύνταξη μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις προθεσμίες των προσκλήσεων.

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά, Διεθνή & Προγράμματα ΕΣΠΑ» προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρία μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων με τις οποίες μαθαίνουν πώς να ταιριάζουν με μια ιδέα με τα σχετικά προγράμματα, τον τρόπο ανάλυσης μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τον τρόπο για την δημοσιονομική / οικονομική ανάλυση σε συγκεκριμένη αίτηση.

International Forum Training & Consulting
Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση των μηχανισμών και των αρχών των σχετικών με την Ευρωπαϊκή/Διεθνή χρηματοδότηση
 • Η γνώση για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για τη σύνταξη μιας πρότασης εντός ορισμένης προθεσμίας
 • Ο προσδιορισμός των πιθανών πηγών χρηματοδότησης για τη δημιουργία σχεδίου με σταθερές συνεργασίες
 • Η σε βάθος γνώση για σχέδια ανταγωνιστικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ και τους άλλους φορείς
 • Η ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής, στην οποία η δυνητική χρηματοδότηση από την ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού.
 • Η αύξηση των πιθανών πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών
 • Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου & ικανότητας εξασφάλισης χρηματοδότησης από πηγές της ΕΕ & άλλων φορέων
 • Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κατά την εκπόνηση προτάσεων της ΕΕ (ειδικότερα των μεγάλων συμπράξεων)
 • Να προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν το ΕΣΠΑ.
 • Να αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 • Να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του συντονισμού και της συνέργειας όλων των εμπλεκομένων μερών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν το ΕΣΠΑ.
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ.
 • Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Να παρακολουθεί την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των  αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας αντιστοιχεί στην παρουσία του εκπαιδευομένου σε ποσοστό 50% τουλάχιστον των διδακτικών ωρών των συνεδριών, συνολικά.

Μέθοδος αξιολόγησης: τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή με εργασία κάθε θεματικής ενότητας, που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας (πέραν των διδακτικών ωρών).

Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται με μέριμνα του αντίστοιχου/ ων εκπαιδευτή / ων στους εκπαιδευομένους πριν την προθεσμία υποβολής του επόμενου τεστ (της επόμενης διδακτικής ενότητας). Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα τεστ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσότερων τεστ δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Ευρωπαϊκά, Διακρατικά και Διεθνή Προγράμματα
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Βελτίωση της γνώσης όσον αφορά τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοδότησης από την ΕΕ και άλλους Φορείς
 • Ικανότητα δημιουργίας αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για την σύνταξη μιας πρότασης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ο σχεδιασμός & η υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ
 • Απόκτηση δεξιοτήτων & ικανοτήτων για την δημιουργία & την οικοδόμηση ισχυρών & σταθερών εταιρικών σχέσεων
 • Κατανόηση της σημασίας της δικτύωσης & άσκησης πίεσης όταν πρόκειται για χρηματοδότηση από την ΕΕ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Κατανόηση των διαφόρων σταδίων ενός σχεδίου, από την σύλληψη της ιδέας έως την συγγραφή και υλοποίηση της
 • Προσδιορισμός άλλων πιθανών πηγών χρηματοδότησης εκτός από την ΕΕ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4
Διακρατικά / Διεθνή Προγράμματα

 • Διαφορές από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τις αρχές χρηματοδότησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Κατανόηση των διαφόρων σταδίων ενός σχεδίου, από την σύλληψη της ιδέας έως την συγγραφή και υλοποίηση της
 • Ικανότητα δημιουργίας αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για τη σύνταξη μιας πρότασης

Διδακτική Ενότητα 2: Κινητικότητα Προσωπικού (Εθνικά Γραφεία)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Εθνικό Γραφείο ΙΚΥ – Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εθνικό Γραφείο ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διδακτική Ενότητα 3: Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1
Κινητικότητα Προσωπικού

 • Συγγραφή & Διαχείριση σχεδίων
 • Αφορά τους Trainers, Educators, Youth workers
 • Πιστοποιητικά

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Δημιουργία Training Courses

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Πλατφόρμα EPALE
 • On line Mooc Training Courses

Διδακτική Ενότητα 4: Συμπράξεις
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Σχολικές Συμπράξεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Συμπράξεις στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Σχέδια καινοτομίας & καλών πρακτικών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Συμπράξεις στον Πανεπιστημιακό Τομέα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • ERASMUS+. Πανεπιστημιακά Προγράμματα για Φοιτητές

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Συμπράξεις για τον πολιτικό διάλογο και τη χάραξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών

Διδακτική Ενότητα 5: Αθλητισμός / Νεολαία
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 40 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Συμπράξεις συνεργασίας μεγάλης κλίμακας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Προγράμματα Νεολαίας (youth exchanges, mobility of youth workers, seminars, training courses)

Διδακτική Ενότητα 6: Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ERASMUS+. Το ERASMUS+ χρηματοδοτεί την εκπαίδευση και κατάρτιση σε χώρες του εξωτερικού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους νέους να λάβουν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη κατάρτιση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

 • Τρόποι συγγραφής αίτηση & χρηματοδότησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

ErasmusPro: Το Erasmus+, ένα νέο πρόγραμμα μακροπρόθεσης κινητικότητας για τους μαθητευόμενους (ErasmusPro), το οποίο δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μακρόχρονης πρακτικής άσκησης & μαθητείας, στο εξωτερικό.

 • Τρόποι συγγραφής αίτηση & χρηματοδότησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Θέσεις Μαθητείας – Μορφές Μαθητείας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ηλεκτρονική Πύλη EURES
 • Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά

Διδακτική Ενότητα 7: Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα (εκτός ERASMUS+)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Τρόποι εντοπισμοί των προσκλήσεων & χρηματοδότηση

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Τρόποι εντοπισμού των προσκλήσεων & χρηματοδότηση

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η2020

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Europe for Citizens
 • Προγράμματα άλλων ιδρυμάτων της Ευρώπης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Life – Προγράμματα άλλων προγραμμάτων εκτός Ευρώπης

Διδακτική Ενότητα 8: Διαρθρωτική Πολιτική 2014-2020
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 20 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Στόχοι της ΕΕ για το 2020
 • Νέα δεδομένα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
 • Κανονισμοί της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
 • Θεματικοί Στόχοι – Θεματική συγκέντρωση
 • Στρατηγική Προσέγγιση – Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 • Δείκτες
 • Πλαίσιο Επιδόσεων
 • Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες – Αποδεσμεύσεις

Διδακτική Ενότητα 9: ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 30 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Στρατηγική προσέγγιση – Αναπτυξιακό όραμα
 • Πολιτική συνοχής
 • Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες – Αρχιτεκτονική ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Διμερής Προγράμματα συνεργασίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διαχείριση ΕΣΠΑ (Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου, Αξιολόγηση)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διαχείριση ΕΣΠΑ (Εγκεκριμένο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών, Πληροφόρηση & Επικοινωνία, Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις)

Διδακτική Ενότητα 10: ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εκπαίδευση δικαιούχων στο σύστημα διαχείρισης & ελέγχου & το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα)
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Προγραμματικό & θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Προετοιμασία & υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
 • Υλοποίηση πράξεων
 • Ειδικά & οριζόντια θέματα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Γενική παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Αίτηση κωδικών πρόσβασης
 • Διαδικασίες επιλογής – έγκρισης πράξεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Εκτυπώσεις – Αναφορές
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Σχεδιασμός ΕΣΠΑ & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027
 • Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ)
 • Πρόταση για την Πολιτική Συνοχής & τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

* απαραίτητα πεδία

Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • ΕΣΠΑ – Ευρωπαϊκά – Διεθνή Προγράμματα (Παν.Αιγαίου – Forum)

  [vc_row css=".vc_custom_1580728891878{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_column_text css_animation="bounceInDown" css=".vc_custom_1636730704672{background-color: #bbd88c !important;}"] 2ος Κύκλος [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580729924395{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_single_image image="43886" img_size="full" alignment="center" css_animation="fadeInUpBig"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580735103729{background-color: #c1c1a0…

Related Courses