• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εσωτερικός Έλεγχος σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ.

Ομιλητές:
Βίκυ Εξαδακτύλου

Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας

Φώτης Ζυγούλης

Πολιτικές Επιστήμες & Δημόσια Διοίκηση. Ειδίκευση στην Πολιτική Επιστήμη. Προϊστάμενος αυτοτελούς μονάδας προγραμματισμού, ανάπτυξης & οργάνωσης μεγάλου αστικού Δήμου. Internal Auditor, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής  στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μέλος στη Πιλοτική  Ομάδα Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου στους Ελληνικούς ΟΤΑ. Σύμβουλος Οργάνωσης & Λειτουργίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ

Συντονίστρια:
Ευαγγελία Νίκα

Πολιτικός & Διοικητικός Επιστήμων.
Υπεύθυνη Τομέα
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
της International
Forum Training & Consulting

Η International Forum Training  & Consulting

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ σε ΔΩΡΕΑΝ 

εξ’ αποστάσεως Εκπαιδευτική Ημερίδα

Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς,
Αντιδημάρχους Οικονομικών, Ειδικούς Συνεργάτες
& Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών

με τίτλο:

Εσωτερικός Έλεγχος

σε   Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ποια είναι τα βήματα για την προετοιμασία, οργάνωση,
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου

& η σημαντικότητα του ως εργαλείο βελτίωσης
των διαδικασιών & επίτευξης των Επιχειρησιακών
Στόχων Δήμων & Νομικών τους Προσώπων

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ψηφιακή Πλατφόρμα Forum

Τρίτη 09 Ιουνίου 2020

10:30 – 13:00

Ποια είναι η απαραίτητη υποδομή για να παρακολουθήσω Online
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Απλά και μόνο σύνδεση Internet & Ηχεία Η/Υ

Την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχων, Αντιδήμαρχοι Οικονομικών  Υπηρεσιών, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων & Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμων & Νομικών Προσώπων

Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τη κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν.4270/2014) αλλά και με Πρόσφατες Εγκυκλίους – Αποφάσεις, οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα και διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σε Δήμους (internal control), όπως αυτό ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.3496/2006, είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

Συνοπτική Θεματική Ατζέντα Ημερίδας:

 • Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο Σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ
 • Υποχρέωση ενημέρωσης στην υπηρεσία επιτρόπου, σχεδίου η χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως προστιθέμενη αξία για την επίτευξη Επιχειρησιακών Στόχων Δήμων & Νομικών τους Προσώπων
 • Κατευθυντήριες οδηγίες δόμησης συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Κώδικας δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εντοπισμός, Εκτίμηση διαχείρισης κινδύνου στους ΟΤΑ
 • Είδη κινδύνων, κίνδυνοι απάτης & κύκλοι ελέγχου στους ΟΤΑ
 • Εταιρική διακυβέρνηση & Εσωτερικός Έλεγχος
 • Σύστημα εσωτερικών δικλείδων
 • Διαδικασία ίδρυσης μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ
 • Ένταξη δομών Εσωτερικού Ελέγχου στους υφιστάμενους ΟΕΥ
 • Αξιολόγηση μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ
 • Ελεγκτικές διαδικασίες & εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου
 • Προσόντα, καθήκοντα & ευθύνη Εσωτερικού Ελεγκτή
 • Δραστηριότητες & δικλείδες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
 • Ανοιχτή συζήτηση / Διάλογος
 • Κλείσιμο Ημερίδας / Συμπεράσματα

Βήματα Σύνδεσης στην Online Αίθουσα Εκπαίδευσης της Forum Training

 • Ανοίξτε έναν browser στον Η/Υ σας (Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Chrome).
  Σαν πρώτη επιλογή χρησιμοποιήστε τον Mozilla Firefox.  
 • Στην μπάρα διευθύνσεων στην κορυφή, πληκτρολογήστε την διεύθυνση:  elearning.forumtraining.gr  (χωρίς www.)
 • Για την ΕΙΣΟΔΟ σας στην Online αίθουσα διδασκαλίας, πληκτρολογήστε το email που έχετε δηλώσει και τον κωδικό 12345 και στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, 
σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η International Forum Training & Consulting, παρέχει Υπηρσίες Συμβούλου για την Οργάνωση & Λειτουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ σε 4 Φάσεις:

Σε όλες τις Φάσεις / Στάδια, υφίστανται Πρότυπα Έγγραφα / Επιστολές / Φύλλα Ελέγχου & Check Lists

1η Φάση: Σύσταση αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Αναφορά στον ΟΕΥ του Δήμου σας, Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση & τον Κανονισμό Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,  Επιστολή ανάθεσης σε Υπηρεσιακό των αρμοδιοτήτων

2η Φάση: Σχεδιασμός του Ελέγχου: Ειδοποίηση προς τα τμήματα που θα ελεγχθούν, προκαταρκτική μελέτη, καθορισμός στόχου & εύρους του ελέγχου βάσει Νομοθεσίας & των Διεθνών παραδεδειγμένων προτύπων, Συγκέντρωση στοιχείων του ελέγχου

3η Φάση: Εναρκτήρια Σύσκεψη, προσδιορισμός των πιθανών προβληματικών περιοχών σε συνεργασία με τους Υπηρεσιακούς & τους εξωτερικούς ελεγκτές – προετοιμασία του προγράμματος ελέγχου

4η Φάση: Διενέργεια του Ελέγχου: Ελεγκτικά τεστ. Πρότυπα, δειγματοληψία πρότυπη, φύλλα ελέγχου πρότυπα, ελεγκτικά ευρήματα, προτάσεις βελτίωσης, διαβίβαση ευρημάτων στον ελεγχόμενο, σχέδια δράσης αντιμετώπισης κινδύνων, πρότυπα

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα, Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380 // fax: 213 0716381 // e-mail: e_nika@forum-training.gr

Πληροφορίες για την Ημερίδα : Γιούλα Καραντάνη,
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Εσωτερικός Έλεγχος σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ.

  [vc_row css=".vc_custom_1584556572923{background-color: #b9ead8 !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1584555032193{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center"…

Related Courses