• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παν.Αιγαίου – Forum)

1ος Κύκλος

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγράμματος: Φώτης Ζυγούλης, Εσωτερικός Ελεγκτής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έναρξη: 22 Μαρτίου 2021

Λήξη:      03 Οκτωβρίου  2021

Αξία :  750,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 400

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι το γενικότερο πλαίσιο της ελεγκτικής, οι βασικές αρχές, η νομοθεσία περί τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα, οι διαδικασίες ίδρυσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Δήμους, η υποβολή εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους και η εν γένει αλλαγή κουλτούρας στους οργανισμούς αυτούς στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της ανάπτυξης των Δήμων μέσω του ελέγχου της επικινδυνότητας των διαδικασιών.

Η διαρκώς αυξανόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η πίεση των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης και η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων ασκούν συνεχή πίεση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πρόσφατη για την τοπική αυτοδιοίκηση διαδικασία, που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν το Δήμο σε κινδύνους και να επηρεάσουν αρνητικά τα  οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή του Δήμου.

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου, προσφέρουν διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου (controls) και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και τον εμποδίζουν να επιτύχει τους σκοπούς του και  εν τέλει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες, παραμένοντας παράλληλα εντός των δημοσιονομικών στόχων και περιορισμών.

Με τον τρόπο αυτό:

 • Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί και επικαιροποιηθεί μέσω της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.
 • Εντοπίζονται πιθανές αδυναμίες, προλαμβάνοντας το ενδεχόμενο να συμβούν γεγονότα (κίνδυνοι) που ελλοχεύουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου με αρνητική επίδραση στην επίτευξη των αντικειμενικών του σκοπών, αντιμετωπίζοντας πιθανά προβλήματα προτού αυτά εξελιχθούν σε κρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλα δομημένο και σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Ίδρυση & Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου δίνοντας τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα στάδια του.

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/ηεπιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των αρχών και των προτύπων του Εσωτερικού Ελέγχου υιοθετηθέντων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και της Ελληνικής Νομοθεσίας περί τον Εσωτερικό Έλεγχο
 • Αντιλαμβάνεται τη συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχουστην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην διάγνωση των προβλημάτων επί των διαδικασιών ενός Δήμου, και στην επίλυση τους βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου των κινδύνων
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους της σύγχρονης ελεγκτικής
 • Αντιμετωπίζει με επιτυχία τυχόν δυσχέρειες που δύνανται να προκύψουν κατά τα στάδια εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου
 • Αναγνωρίζει τις προσωποποιημένες διαδικασίες συνεργασίας και ανατροφοδότησης εντός του Δήμου στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και να εφαρμόζει μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνων σε όλους τους τομείς ευθύνης του
 • Παρακολουθεί ή/και να διεκπεραιώνει ορθά και αποδοτικά την υλοποίηση των στόχων σε ετήσια βάση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου
 • Αναλαμβάνει ενέργειες βελτίωσης τόσο των διαδικασιών αυτοελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου όσο και των διαδικασιών ελέγχου των Οργανικών Μονάδων του Δήμου με σκοπό την ανάπτυξη του Δήμου

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των  αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας αντιστοιχεί στην παρουσία του εκπαιδευομένου σε ποσοστό 50% τουλάχιστον των διδακτικών ωρών των συνεδριών, συνολικά.

Μέθοδος αξιολόγησης: τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας (πέραν των διδακτικών ωρών).

Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται με μέριμνα του αντίστοιχου/ ων εκπαιδευτή / ων στους εκπαιδευομένους πριν την προθεσμία υποβολής του επόμενου τεστ (της επόμενης διδακτικής ενότητας). Η κλίμακα βαθμολογίας  κυμαίνεται από 0 έως 100%.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα τεστ βαθμό  μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσότερων τεστ δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Το νομικό & κανονιστικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Θεσμικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα (Ν.3492/2006, Ν.4270/2014, Ν.4622/2019)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου Διεθνώς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Παραμετροποίηση των προτύπων στην Ελληνική Αυτοδιοικητική Παράδοση

Διδακτική Ενότητα 2: Δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Διαχείριση της απόδοσης & λογοδοσία

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Αυτό-αξιολόγηση δικλείδων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Δημιουργία προγράμματος Ελεγκτικής δράσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σχεδιασμός Ελεγκτικών Αποστολών
 • Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Εσωτερικός Έλεγχος & Ερευνητικός Έλεγχος
 • Εσωτερικός Έλεγχος & Απάτη

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Τι αποτελεί ελεγχόμενη δραστηριότητα

Διδακτική Ενότητα 3: Λειτουργία Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Δεξιότητες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Ενδεικτικό Φυλλάδιο Επικοινωνίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ενδεικτικό Παράδειγμα Προσδιορισμού Περιβάλλοντος Ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ενδεικτικό εργαλείο χαρτογράφησης & αξιολόγησης κινδύνων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Προσδιορισμός του Ελεγκτικού Σύμπαντος (audituniverse) δηλαδή του συνόλου των δυνητικών ελέγχων
 • Προετοιμασία της αξιολόγησης των κινδύνων
 • Προσδιορισμός των κριτηρίων κινδύνων και βαθμολόγηση των κριτηρίων κινδύνων
 • Κατανομή των ελεγκτικών πόρων
 • Ανάπτυξη & έγκριση του προγράμματος ελέγχων

Διδακτική Ενότητα 4: Η Διαδικασία της Διενέργειας των Ελέγχων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Προκαταρκτική φάση
 • Σχεδιασμός του ελέγχου
 • Εκτέλεση ελέγχου – Δοκιμών
 • Ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Επικοινωνία των αποτελεσμάτων & παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουν ληφθεί

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2
Ανάλυση των βημάτων:

 • Μέγεθος & σκοποί της ελεγχόμενης περιοχής
 • Στρατηγικό πλάνο του Δημάρχου σχετικά με τις περιοχές που θα ελεγχθούν
 • Νομοθεσία, πολιτικές & διαδικασίες του ελεγχόμενου τμήματος
 • Υφιστάμενες δικλείδες ελέγχου
 • Σχεδιαγράμματα ροής εργασιών
 • Οργανωτική & διοικητική δομή
 • Εκθέσεις & φύλλα εργασίας προηγούμενων ελέγχων
 • Εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών ή άλλων ελεγκτικών σωμάτων
 • Σχεδιαγράμματα
 • Κανονισμοί λειτουργιών, εργασιών, καθηκόντων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Προσωπικό που θα παρέχει βοήθεια στους ελεγκτές
 • Προσδοκίες από το προσωπικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου
 • Προσδοκίες του Δημάρχου/ της Ανώτατης Διοίκησης από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Τρόπος αναφοράς των ελεγκτικών ευρημάτων
 • Τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτή & ελεγχόμενων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4
Προσδιορισμός των πιθανών προβληματικών περιοχών

 • Ανυπαρξία / Έλλειψη προγραμματισμού
 • Οργανωτική δομή που δε διασφαλίζει την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ προσώπων & τμημάτων, η οποία επίσης παραβιάζει την αρχή διαχωρισμού καθηκόντων
 • Ανεπαρκής κατανομή αρμοδιοτήτων για την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου σε στοιχεία του ενεργητικού,
  των υποχρεώσεων, των πιστώσεων, των πληρωμών & των εξόδων
 • Γραπτές διαδικασίες που προβλέπεται να εφαρμόζονται επίσημα, αλλά φαίνεται να είναι αναποτελεσματικές ή ασαφείς και δύσκολο να γίνουν κατανοητές ή των οποίων το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5
Εκτέλεση Ελέγχου Δοκιμών

 • Ελεγκτικά τεστ – Δοκιμές
 • Δειγματοληψία
 • Χρήση φύλλων εργασίας
 • Ελεγκτικά ευρήματα & προτάσεις βελτίωσης

Διδακτική Ενότητα 5: Αξιολόγηση της Απάτης
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ευαισθητοποίηση ως προς την Απάτη

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Έκθεση Κινδύνου ως προς την Αξιολόγηση της Απάτης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η Ικανότητα του Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την Αξιολόγηση της Απάτης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ενδεικτικό εργαλείο για την ανάθεση ρόλων & αρμοδιοτήτων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ερωτηματολόγιο σε σχέση με την αξιολόγηση της Απάτης στους Δήμους

Διδακτική Ενότητα 6: Δειγματοληψία – Φύλλα Εργασίας
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η δειγματοληψία βάσει χαρακτηριστικών / κριτηρίων
 • Η δειγματοληψία μεταβλητών
 • Στατιστική ή μη στατιστική

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Φύλλα Εργασίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ελεγκτικά Ευρήματα & Προτάσεις Βελτίωσης
 • Συστατικά Στοιχεία Ευρήματος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ολοκλήρωση του Ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Δικλείδες Ασφαλείας

Διδακτική Ενότητα 7: Ολοκλήρωση του Ελέγχου
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Συστάσεις & Προτάσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ο ελεγκτής & ο ελεγχόμενος συζητούν τα ευρήματα
 • Σχετικές προτάσεις στη συνάντηση κλεισίματος (ολοκλήρωσης του ελέγχου)
 • Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων
 • Σύνταξη της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου
 • Υποβολή της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Ελέγχου
 • Επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Ελέγχου
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων που λήφθηκαν

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Χαρακτηριστικά της Έκθεσης Ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Αξιολόγηση της Έκθεσης Ελέγχου

Διδακτική Ενότητα 8: Πρόγραμμα Διασφάλισης & Βελτίωσης Ποιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1
Εσωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν:

 • Τη συμμόρφωση με τον κανονισμό του εσωτερικού ελέγχου & τα υποχρεωτικά μέρη του Διεθνούς Πλαισίου Επαγγελματικής Εφαρμογής
 • Την ποιότητα & την επίβλεψη της ελεγκτικής εργασίας
 • Πολιτικές & διαδικασίες του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Πως ο εσωτερικός έλεγχος προσδίδει αξία
 • Την επίτευξη των Κύριων Δεικτών Απόδοσης (π.χ. το ποσοστό ολοκλήρωσης του ετησίου προγράμματος Ελέγχου)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εσωτερικές Αξιολογήσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διαχείριση της Ανατροφοδότησης από τους Ελεγχόμενους

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ολοκλήρωση του ελέγχου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Διαμόρφωση Ετήσιου Προγραμματισμού Ελέγχων
 • Αρχεία & Φάκελοι Εσωτερικών Ελέγχων

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

* απαραίτητα πεδία

Πληροφορίες : Γιούλα Καραντάνη,
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παν.Αιγαίου – Forum)

  [vc_row css=".vc_custom_1580728891878{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_column_text css_animation="bounceInDown" css=".vc_custom_1595847776986{background-color: #bbd88c !important;}"] 1ος Κύκλος [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580729924395{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_single_image image="42406" img_size="full" alignment="center" css_animation="fadeInUpBig"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580735103729{background-color: #c1c1a0…

Related Courses