• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Εσωτερικός Έλεγχος στους ΟΤΑ από το Α έως το Ω

ForumTraining 20XRONIA MAZI PNG 150x150
eswterikos.elegxos.ota forum training 150x150

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Έναρξη: 01 Οκτωβρίου 2020
Λήξη: 18 Δεκεμβρίου  2020

Διάρκεια: 100 διδακτικές ώρες

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
σε όσους δηλώσουν συμμετοχή
έως 31 Αυγούστου

Αναγκαιότητα & Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τη κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν.4270/2014) αλλά και με Πρόσφατες Εγκυκλίους – Αποφάσεις, οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα και διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου.

  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σε Δήμους (internal control), όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3496/2006, είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου (internal audit), που έχει εφαρμόσει η Διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

  Το Κ.Δ.Β.Μ. 2 International Forum Training & Consulting ,  προσφέρει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο πεδίο μάθησης του Εσωτερικού Ελέγχου, μέσα από αναλυτική θεωρητική προσέγγιση αλλά και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων έτσι ώστε να είναι σε θέση όσοι παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα να μπορούν από την επόμενη κιόλας ημέρα να τα εφαρμόσουν στον τομέα ευθύνης τους.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω:

(α) Φυσικής Παρουσίας στην εκπαιδευτική αίθουσα του Κ.Δ.Β.Μ. 2  Forum Training (Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής)

(β) Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Forum Training

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δοθεί σε μορφή web σε όλους τους καταρτιζόμενους, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα επαναλαμβανόμενης παρακολούθησης του, για την μέγιστη αφομοίωση της γνώσης.

Αξία Εκπαίδευσης

€ 890.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

participation forum training1

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
.

internal audit forum training 848χ346 b

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

σε όσους δηλώσουν συμμετοχή έως 31 Αυγούστου

Εσωτερικός Έλεγχος

στους ΟΤΑ

από το Α έως το Ω

Τρόπος Παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω:

(α) Φυσικής Παρουσίας στην εκπαιδευτική αίθουσα του Κ.Δ.Β.Μ. 2  Forum Training (Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής)

(β) Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Forum Training

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δοθεί σε μορφή web σε όλους τους καταρτιζόμενους, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα επαναλαμβανόμενης παρακολούθησης του, για την μέγιστη αφομοίωση της γνώσης.

   Γνωστικό αντικείμενο κατ εξειδίκευση είναι η εφαρμογή της ελεγκτικής σε ένα φάσμα διαδικασιών οι οποίες περιγράφονται & αναλύονται βάσει των κινδύνων σε οργανωσιακό — νομοθετικό — τεχνικό επίπεδο στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Στόχος είναι η υποστήριξη της εξειδίκευσης υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού στη κατανόηση θεμελιωδών αρχών της ελεγκτικής και στην εφαρμογή των αρχών αυτών στις υπό ίδρυση Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες υπαλλήλους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης, σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν τα στελέχη της ελεγκτικής στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε α και β βαθμό.

   Μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, θεμελιωμένα σε παραδεδεγμένες πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή  εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τα στελέχη που θα είναι Υπεύθυνοι των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη τοπική αυτοδιοίκηση, να εξελίξουν το αντικείμενό τους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

Θεωρητικό Μέρος 

 1. Γενικές Αρχές, Οργάνωση & Λειτουργία ( 20 Ώρες )
 • Βασικές έννοιες ελεγκτικής 
 • Ιστορική αναφορά. Νομικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα 
 • Είδη ελέγχων. Υποχρεωτικοί έλεγχοι βάσει νόμων ή αποφάσεων κεφαλαιαγοράς 
 • Εταιρική Διακυβέρνηση 
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
 • Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Λειτουργία, Ανεξαρτησία, Ευθύνη, Κανονισμός) 
 • Αναφορά σε θέματα Οργάνωσης & Διαδικασιών
 • Αναφορά σε Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
 • Μοντέλο τριών Γραμμών Άμυνας
 1. Ανάλυση κινδύνων & Κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων ( 15 Ώρες )
 • Αναγνώριση, Καταγραφή, Αξιολόγηση & Εκτίμηση κινδύνων 
 • Μοντέλα εκτίμησης κινδύνων (COSO ERM) 
 • Κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων βάσει κινδύνων 
 1. Σχεδιασμός & Διενέργεια Ελέγχου ( 20 Ώρες )
 • Διοικητικά θέματα – πόροι ελέγχου (εντολή έργου, προϋπολογισμός ανθρωποημερών κλπ) 
 • Σχεδιασμός έργου (planning). Περιγραφή αντικειμένου του ελέγχου, διάγραμμα ροής, ανάλυση κινδύνων
  ανά διαδικασία 
 • Διενέργεια ελέγχου (συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων, αξιολόγηση & καταγραφή ευρημάτων, δημιουργία φακέλων)
 • Τεχνικές σύνταξης αποτελεσματικών εκθέσεων. Δομή & ελάχιστο περιεχόμενο. Κοινοποίηση Εκθέσεων
 • Συζήτηση των εκθέσεων με τη Διοίκηση, λήψη & καταγραφή αποφάσεων
 • Σύνταξη πρακτικού συζήτησης του Πορίσματος Ελέγχου – κοινοποίηση στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση των 
 • Παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων (Follow-up) 
 1. Ένταξη του Ε.Ε. στις Δημοτικές Δομές & αντιμετώπιση προβλημάτων ( 10 Ώρες )
 • Ένταξη δομών Εσωτερικού Ελέγχου στους υφιστάμενους ΟΕΥ (Διαδικασία – Νομοθεσία – Δημιουργία πιθανής Διοικητικής Δομής – Αρμοδιότητες) 
 • Διαχείριση κρίσης – αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την δημιουργία της δομής 

 

Πρακτικό Μέρος 

 1. Πρακτική Άσκηση (παράδειγμα) ( 20 Ώρες )
 • Ανακεφαλαίωση της Μεθοδολογίας Ελέγχου 
 • Αναφορά σε Τεχνικές Ελέγχου 
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ελέγχου Βασικών Λειτουργιών (Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών) 
 • Κριτήρια Επιλογής του Έργου – Ελέγχου 
 • Σχεδιασμός του Έργου – Ελέγχου 
 • Κατάρτιση του Προγράμματος Ελέγχου 
 • Σύνταξη Φύλλων Εργασίας 
 • Εκτέλεση του Έργου 
 • Αξιολόγηση & Καταγραφή των Ευρημάτων 
 • Σχεδιασμός & Σύνταξης της Έκθεσης 
 • Συζήτηση της Έκθεσης με τους Ελεγχόμενους, Συμφωνία Ευρημάτων & Προτάσεων 
 • Συζήτηση της Έκθεσης με τη Διοίκηση, Επιτροπή Ελέγχου & τους Ελεγχόμενους, Λήψη & Καταγραφή Αποφάσεων 
 • Σύνταξη Πρακτικού με τις Συμφωνηθείσες Ενέργειες, Κοινοποίηση στους Εμπλεκόμενος – Παρακολούθηση 
 1. Ετήσιος Απολογισμός ( 10 Ώρες )
 • Ετήσιος Απολογισμός Δράσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
 • Αναφορά στην Αποδοτικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου 
 • Δείκτες απόδοσης Εσωτερικού Ελέγχου 
 1. Κωδικοποίηση Συμπερασμάτων ( 5 Ώρες )
 • Συζήτηση, Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης

Ημερομηνίες Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Έργου

Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη

Παρασκευή

01 Οκτωβρίου

02 Οκτωβρίου

15 Οκτωβρίου

16 Οκτωβρίου

22 Οκτωβρίου

23 Οκτωβρίου

05 Νοεμβρίου

06 Νοεμβρίου

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη

Παρασκευή

Πέμπτη

Παρασκευή

 

19 Νοεμβρίου

20 Νοεμβρίου

26 Νοεμβρίου

27 Νοεμβρίου

10 Δεκεμβρίου

11 Δεκεμβρίου

17 Δεκεμβρίου

18 Δεκεμβρίου

 

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

09:00 – 14:30

iso9001 2015 160χ160

Πληροφορίες : Ευαγγελία Νίκα,
Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών & Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: e_nika@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

iso 29990 175x176 1

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Εσωτερικός Έλεγχος στους ΟΤΑ από το Α έως το Ω

  [vc_row css=".vc_custom_1582650630707{background-color: #dbc778 !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image…

Related Courses