• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

ISO 9001:2015 – Συμβουλευτική Πρόταση Παροχής Υπηρεσιών

ISO 9001:2015 – Συμβουλευτική Πρόταση Παροχής Υπηρεσιών

iso 9001 2005 forum training.km 848x346

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών

Ανάπτυξης & Διαχείρισης

Συστήματος Ποιότητας

“ISO 9001:2015”

Δήμων & Νομικών τους Προσώπων

   Οι τελευταίες δεκαετίες ανέδειξαν σε παγκόσμιο επίπεδο και με συνεχιζόμενο αυξανόμενο ρυθμό τη σημασία της ύπαρξης, τήρησης, διατήρησης και συνεχούς βελτιώσεως από τους οργανισμούς διαφόρων διαχειριστικών συστημάτων. Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, θεμελίωσαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μικρούς, μεσαίους και μεγάλους) μια διοίκηση με συγκεκριμένες απαιτήσεις, συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες προσδοκίες.

   Προσδοκίες εφικτές, μετρήσιμες, αναγνωρίσιμες και προπάντων κατανοητές σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

   Το ISO 9001:2015, είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας και έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ΟΤΑ, την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των Πολιτών, ενώ παράλληλα είναι προσανατολισμένο στην πελατοκεντρική Οργάνωση & Διοίκηση Δήμων & των Νομικών Προσώπων όπως αυτή πρέπει να εφαρμοστεί μετά τον “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι”.

   Η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, δίνει την ανάλογη προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΟΤΑ προς τους Πολίτες.

   Η εταιρεία μας, έχει εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στην παροχή υπηρεσιών & στην ανάπτυξη συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, την Περιβαλλοντική διαχείριση, στη διαχείριση της Υγιεινής & της ασφάλειας στην εργασία, στην διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, στην ασφάλεια τροφίμων, στην επιχειρησιακή συνέχεια & τελευταία στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας αναλάβει έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον εξωτερικό καλύπτοντας μεγάλο φάσμα πελατών & ιδιαίτερα Φορέων Δημοσίου – Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

   Δομικό στοιχείο της επιτυχίας μας είναι η ολοκλήρωση πολλών έργων σε Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ. & η μεγάλη εμπειρία των Συμβούλων μας σε θέματα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001:2015) στους ΟΤΑ

  Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ο τρόπος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να διευθύνει τη λειτουργία του και να βελτιστοποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Πολίτες.

   Γενικότερα, περιλαμβάνει την οργανωτική δομή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τον σχεδιασμό, διεργασίες, πόρους και τεκμηρίωση που χρησιμοποιεί ένας Δήμος ή το Νομικό του Πρόσωπο, για να επιτύχει τους στόχους ποιότητας & τις υπηρεσίες που παρέχει σε Πολίτες, Προμηθευτές κλπ.

   Το πρότυπο ISO 9001:2015 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για διαχείριση της Ποιότητας και στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

   Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι απόφαση στρατηγικής σημασίας για τους ΟΤΑ. Απώτερη επιδίωξη ενός Συστήματος Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 είναι η παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πολιτών σε συνεχή βάση.

Ας δούμε κάποιους βασικούς λόγους, σύμφωνα με τους οποίους ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρέπει να αποφασίζει την υιοθέτηση & εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας:

 • Βελτίωση της επίδοσης και παραγωγικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού των ΟΤΑ
 • Επιβεβαίωση των ικανοτήτων του Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μεγαλύτερη επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων και στις προσδοκίες των Πολιτών
 • Αύξηση της ικανοποίησης των Πολιτών
 • Δημιουργία εμπιστοσύνης προς τους Πολίτες ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται
 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση του βαθμού εμπιστοσύνης στους ΟΤΑ από Φορείς Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Παροχή γνώσης στην Διοίκηση των ΟΤΑ για την απόδοση των διεργασιών με βάση σύγχρονα & αξιόπιστα μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Αναβάθμιση της εικόνας ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εργαλείο αναγνώρισης σημαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού/ βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού/περισσότερη εμπλοκή του προσωπικού σε βελτιώσεις
 • Διευκολύνει την αλλαγή κουλτούρας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιβεβαίωση της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες

Διαδικασία Εφαρμογής του Προτύπου ISO 9001:2015 στους ΟΤΑ

Για την επιτυχή εφαρμογή του Προτύπου, απαιτούνται τα εξής στάδια:

 • Αρχική Ανασκόπηση: Γίνεται αναγνώριση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια καθορίζονται οι στόχοι που θέλει ένας Δήμος ή ένα Νομικό Πρόσωπο για να επιτύχει.
 • Πολιτική Προτύπου Ποιότητας: Καθορίζεται η πολιτική του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Διοίκηση. Κατόπιν ενημερώνεται το ανθρώπινο δυναμικό και τα συνεργαζόμενα μέρη για την πολιτική του Οργανισμού (Δήμου ή Νομικού Προσώπου) και τη δέσμευση της Διοίκησης στις αρχές λειτουργίας του Προτύπου
 • Σχεδιασμός Προτύπου Ποιότητας: Καθορίζεται ο απαραίτητος σχεδιασμός για την Διαχείριση του Προτύπου ISO 9001:2015
 • Εφαρμογή και Λειτουργία του Προτύπου: Προσδιορίζονται η δομή και οι υπευθυνότητες. Εκπαιδεύεται το ανθρώπινο δυναμικό και ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων
 • Τεκμηρίωση Προτύπου Ποιότητας: Το Σύστημα Ποιότητας τεκμηριώνεται σε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών και όλα τα έγγραφα και οι λειτουργίες βρίσκονται υπό έλεγχο
 • Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες: Γίνεται συστηματική παρακολούθηση & μετρήσεις. Διεξάγονται εσωτερικές επιθεωρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων τεκμηριώνονται, αξιολογούνται & παρουσιάζονται στη Διοίκηση
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση: Το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, παρουσιάζεται στη Διοίκηση, η οποία φροντίζει για τις απαραίτητες προτάσεις βελτίωσης και δεσμεύεται για την εφαρμογή του
 • Πιστοποίηση και Εφαρμογή Προτύπου ISO 9001:2015: Ο Οργανισμός (Δήμος ή Νομικό Πρόσωπο) επιλέγει το φορέα Πιστοποίησης που επιθυμεί και ακολουθεί η Πιστοποίηση

Η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες Υπηρεσίες για την:

 • Ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2001:2015 στους ΟΤΑ
 • Εναρμόνιση των υπαρχόντων συστημάτων με τις νέες εκδόσεις του Προτύπου
 • Συνεχή παρακολούθηση εφαρμογής του Προτύπου Ποιότητας και ενημέρωση προς την Διοίκηση
 • Εκπαίδευση στην εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων του ISO 9001:2015

 

Είμαστε στη διάθεση σας

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών

Ανάπτυξης & Διαχείρισης

Συστήματος Ποιότητας

“ISO 9001:2015”

Δήμων & Νομικών τους Προσώπων

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr