• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Καταγραφή Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων – Συμβουλευτική

Καταγραφή Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων – Συμβουλευτική

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε ΟΤΑ & Φορείς Δημοσίου

 

Καταγραφή Ενδογενών
Δημοσιονομικών Κινδύνων

 

& Διαμόρφωση Συστήματος διαδικασιών πράξεων
με Δημοσιονομικές Συνέπειες  για τις ανάγκες του Εσωτερικού Ελέγχου

σύμφωνα με την Απόφαση Ολομέλειας  του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΦΓ8/55081 (ΦΕΚ 4938/Β/2020)

  Η Δημόσια Διοίκηση, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Φορείς Δημοσίου κλπ στη σύγχρονη πραγματικότητα αντιμετωπίζουν  πολλές προκλήσεις στη λειτουργία τους και τη διαχείριση τους.

  Οι συνεχόμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και συνεπακόλουθα στον τρόπο λειτουργίας τους, η μείωση του διοικητικού προσωπικού συνέπεια των αποχωρήσεων, των μετατάξεων και της μη δυνατότητας νέων προσλήψεων όπως και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία συνθέτουν μια δύσκολη πραγματικότητα ως προς τη δυνατότητα παραγωγής έργου.

  Μια από τις βασικές αλλαγές που συντελείται τα τελευταία έτη είναι η αυξανόμενη θέσπιση κανόνων και νομοθεσιών που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο σε ζητήματα που αφορούν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ενός φορέα.

  Συγκεκριμένα, η ανάγκη για ορθή δημοσιονομική διαχείριση σε συνδυασμό με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και τις πρόνοιες του αρ.168 του Ν.4270/14 όπου αναφέρεται ρητά ότι σε όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πραγματοποιείται Εσωτερικός Έλεγχος και του άρθρου 169 όπου ορίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο ως η αρχή που παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και των εσωτερικών δικλίδων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έχουν δημιουργήσει το νέο ελεγκτικό περιβάλλον των ΟΤΑ.

  Σε συνέχεια των παραπάνω, εκδόθηκε η Απόφαση Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΦΓ8/55081 (ΦΕΚ 4938/Β/2020) όπου αναλύεται η διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.

  Στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται ως προαπαιτούμενο η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και οι δικλίδες προς αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών (Ενδογενής Έλεγχος).

  Η εταιρεία μας με εξειδικευμένα στελέχη και πολύχρονη εμπειρία σε διαδικασίες ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ μπορεί να βοηθήσει το φορέα στην αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, την αναγνώριση των δημοσιονομικών κίνδυνων & των δικλίδων προς αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών καθώς και την αποτύπωση τους, για τη διαμόρφωση του συστήματος  διαδικασιών του φορέα.

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου

  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας  και  τις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους στο Φορέα σας:

  • θα καταγραφούν οι διαδικασίες που εκτελεί ο φορέας
  • θα καταγραφούν τα στάδια ροής της εκάστοτε διαδικασίας
  • θα εντοπιστούν οι ενδογενείς κίνδυνοι
  • θα καταγραφούν οι διαδικασίες πρόληψης και αποτροπής των κινδύνων που υπάρχουν (δικλείδες ασφαλείας)

Παραδοτέα του Έργου …

  Στη συνέχεια με βάση αυτά θα δημιουργηθεί το σύστημα παραγωγής ή διενέργειας διαδικασιων πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες του Φορέα σας.

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στο Φορέα σας
και να σας  ενημερώσουν για την Παροχή Υπηρεσιών  Καταγραφής Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων
με Δημοσιονομικές Συνέπειες για τις ανάγκες του Εσωτερικού Ελέγχου

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380, κιν.: 6973 387718
E-mail:  e_nika@forum-training.gr

Course Instructors