• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Παν.Αιγαίου – Forum)

1ος Κύκλος

Νέο Πρόγραμμα

Η Λειτουργία της Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Human Resources Management Function

Έναρξη: 17 Νοεμβρίου 2021

    Λήξη: Ιούνιος 2022

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 400

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20

  Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης “Η Λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η
οργανωσιακή λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και πιο αναλυτικά των συστημάτων, εργαλείων και τεχνικών που υποστηρίζουν τους οργανισμούς στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού τους.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:

α) σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στελεχώνουν δομές με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ή/και προσωπικού

β) σε εργαζόμενους σε δομές και τμήματα του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται θέματα ανθρωπίνου δυναμικού

γ) σε φοιτητές, αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα και τις πρακτικές της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Αναλύουν τις διεργασίες της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Επιλέγουν & χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Σχεδιάζουν συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Κατανοήσουν τη σημασία και προστιθέμενη αξία της Στρατηγικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία και να εξοικειωθούν με τις μεθοδολογίες και τεχνικές επίδρασης και υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι τομείς οργανωσιακής λειτουργίας :

  • Οργανωσιακή επικοινωνία
  • Ομαδική εργασία
  • Οργανωσιακές αλλαγές
  • Θέματα ισότητας και φύλλου
  • Λήψη αποφάσεων

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος:

 1.Διαδιακασία υλοποίησης της επιμόρφωσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning)

2.Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

 • Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με ασύγχρονη μέθοδο ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Σε κάθε συνεδρία αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει βασικό κείμενο, που έχει γραφεί από τον / την διδάσκοντα / διδάσκουσα και παράλληλα σχετικά με το περιερχόμενο της συνεδρίας κείμενα.
 • Επίσης με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των επιμορφούμενων μπορεί να πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις μέσω ΒΒΒ.

3.Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Στο τέλος κάθε Διδακτικής Ενότητας, σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο (σύμφωνα με σχετικές αναρτημένες οδηγίες), οι επιμορφούμενες/οι οφείλουν να να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις από το σύνολο της ύλης της.
Θετική αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας προϋποθέτει ορθή απάντηση τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων.
Για να ληφθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά στο 60% των Διδακτικών Ενοτήτων του Προγράμματος.
Εναλλακτικά και ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων θα μπορούσε να γίνει η αξιολόγηση με εργασίες

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για την
“Λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικου”

   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Χρύσα Φαρλάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει μια γενική εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως οργανωσιακής λειτουργίας, με σκοπό την αντίληψη της χρησιμότητάς της γα τους οργανισμούς και της κατανόησης των βασικών εννοιών που τη συνθέτουν

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η ιστορική εξέλιξη της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Βασικές έννοιες & ορισμοί

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού & η ανθρωποκεντρική προσέγγιση διοίκησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Τα συστατικά μέρη της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Οι Δομές της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διδακτική Ενότητα 2: Οι Διεργασίες της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 1
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στις διεργασίες της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, στις διαφορές τους μεταξύ οργανισμών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και στις ικανότητες των ανθρώπων που στελεχώνουν δομές Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η ενότητα ολοκληρώνεται με πρακτική εφαρμογή στα παραπάνω αντικείμενα.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Τομείς & επίπεδα δράσης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε έναν οργανισμό

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διαφορές & ομοιότητες των διεργασιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού μεταξύ δημοσίου & ιδιωτικού τομέα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Οι βασικές διεργασίες της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Το μοντέλο ικανοτήτων των στελεχών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Πρακτική Εφαρμογή

Διδακτική Ενότητα 3: Οι Διεργασίες της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή αναλύονται διεξοδικά οι διεργασίες της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Πιο αναλυτικά, αναπτύσσονται οι διεργασίες του προγραμματισμού Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, της αξιολόγησης ΑΔ, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της παρακίνησης και της ανάπτυξης συστημάτων ανταμοιβών και τέλος των υποστηρικτικών υπηρεσιών της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Προγραμματισμός ΑΔ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Αξιολόγηση ΑΔ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Εκπαίδευση ΑΔ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Παρακίνηση – Ανταμοιβές Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διδακτική Ενότητα 4: Τα συστήματα & τα εργαλεία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διεργασιών της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων για τους σκοπούς της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Τα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Τα εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής στην υποστήριξη της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ειδικά συστήματα διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διδακτική Ενότητα 5: Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η μετεξέλιξη της ΔΑΔ σε Στρατηγική ΔΑΔ, η οποία αναγάγει το Α σε πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους ργανισμούς αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της Στρατηγικής ΔΑΔ και παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η έννοια της Στρατηγικής Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Το ανθρώπινο δυναμικό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Πλεονεκτήματα & περιορισμοί της στρατηγικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Τάσεις στη Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διδακτική Ενότητα 6: Οργανωσιακή Επικοινωνία & Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας αφορά τη συνεισφορά της λειτουργίας της ΔΑΔ στο πεδίο της οργανωσιακής επικοινωνίας. Πιο αναλυτικά πραγματοποιείται μια βασική παρουσίαση της έννοιας της επικοινωνίας και των βασικών στοιχείων που την απαρτίζουν ως οργανωσιακή λειτουργία και συνδέεται αυτή με τα συστήματα ΔΑΔ των οργανισμών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η έννοια της επικοινωνίας στους οργανισμούς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Κατηγορίες & είδη επικοινωνίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μοντέλα οργανωσιακής επικοινωνίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Συνήθη προβλήματα στην οργανωσιακή επικοινωνία

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ο ρόλος της διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στη δόμηση & υποστήριξη συστημάτων αποτελεσματικής επικοινωνίας στους οργανισμούς

Διδακτική Ενότητα 7: Ομαδική Εργασία & Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η εν λόγω ενότητα είναι αφιερωμένη στην επίδραση της ΔΑΔ στη δημιουργία συνθηκών ομαδικής εργασίας και συνεργατικότητας στο πλαίσιο των οργανισμών. Πιο αναλυτικά αναπτύσσεται η έννοια της ομαδικής εργασίας, τα κύρια μοντέλα ομαδικής εργασίας, οι διάφοροι ρόλοι των μελών μιας ομάδας και τέλος η σημασία των σωστών συστημάτων Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και αποτελεσματικών ομάδων στους οργανισμούς.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ομαδική εργασία. Ορίζοντας το πλαίσιο & τις παραμέτρους

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Μοντέλα ομαδικής εργασίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ρόλοι & αποτελεσματικότητα ομάδας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Η σημασία της ομαδικής εργασίας για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Η συνεισφορά της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη δόμηση ομάδων & στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στους οργανισμούς. Ο ρόλος της ενδοϋπηρεσιακής κουλτούρας

Διδακτική Ενότητα 8: Οργανωσιακές Αλλαγές & Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η επίδραση και διευκόλυνση της ΔΑΔ στον σχεδιασμό, υλοποίηση και εγκαθίδρυση οργανωσιακών αλλαγών διαφόρων μορφών & επιπέδων. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση του όρου οργανωσιακή αλλαγή, αναλύονται οι διεργασίες και τα μοντέλα οργανωσιακών αλλαγών και συνδέεται η αποτελεσματικότητα των αλλαγών με τη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Οργανωσιακή Αλλαγή. Ορισμός

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διεργασίες – Δυσχέρειες οργανωσιακής αλλαγής

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μοντέλα οργανωσιακής αλλαγής

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Οργανωσιακή αλλαγή & εργαζόμενος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού ως παράγοντας οργανωσιακών αλλαγών

Διδακτική Ενότητα 9: Ισότητα στον Εργασιακό Χώρο & Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η σχέση της ΔΑΔ με την καθιέρωση και εφαρμογή της Ισότητας στον εργασιακό χώρο και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις οργανωσιακές λειτουργίες και πρακτικές.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η ισότητα ως αντικείμενο της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Η διάσταση του φύλου στους οργανισμούς & η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Νομοθεσία περί ισότητας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Μελέτη περίπτωσης

Διδακτική Ενότητα 10: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η επίδραση της ΔΑΔ στις διεργασίες λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς και οι μέθοδοι και διεργασίες διασφάλισης της λήψης ποιοτικών αποφάσεων αποτελούν τα αντικείμενα της συγκεκριμένης ενότητας. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ανθρωποκεντρικών δεικτών απόδοσης, οι οποίοι διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Τρόποι λήψης απόφασης (Ομαδικά – Ατομικά)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Προβλήματα & δυσχέρειες στη λήψη αποφάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού & λήψη αποφάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ανθρωποκεντρικοί δείκτες μέτρησης & υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Γιούλα Καραντάνη
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

Η Λειτουργία της Διαχείρισης
Ανθρωπίνου Δυναμικού
Human Resources Management Fuction

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

* απαραίτητα πεδία

Πληροφορίες : Χρύσα Φαρλάνη,
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses