• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Μαθαίνω το ΕΣΠΑ 2021-2027

Εκπαιδεύτρια:

Στέλεχος ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
με πολυετή πρακτική, διδακτική
& συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα ΕΣΠΑ

Ημερομηνίες:

1η Συνεδρία
Σύγχρονη Εκπαίδευση
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
21, 22, 23, 24, 25, 26 Φεβ. 2023
Διάρκεια: 30 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες
Σύνολο 1ης Συνεδρίας: 40 ώρες

 

2η Συνεδρία

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
04, 05, 06, 07 Μαρτίου 2023 // Διάρκεια: 20 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
09, 10, 11 Μαρτίου 2023
Διάρκεια: 15 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες
Σύνολο 2ης Συνεδρίας: 50 ώρες

 

3η Συνεδρία

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
18, 19, 20, 21, 22 Μαρτίου 2023
Διάρκεια: 30 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες
Σύνολο 3ης Συνεδρίας: 40 ώρες

Τρόπος Παρακολούθησης:

Σύγχρονη Εκπαίδευση:
Online με ήχο & εικόνα μέσω Webex

 

Ασύγχρονη  Εκπαίδευση:
Διδασκαλία – Μελέτη
εκπαιδευτικού υλικού ανά συνεδρία

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Η International Forum Training Κ.Δ.Β.Μ.2

σας παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση
διάρκειας 130 ωρών με τίτλο:

Μαθαίνω το

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

με πρακτικά βήματα
μέσω παραδειγμάτων & ασκήσεων

Η Νέα Προγραμματική Περιόδος 2021 – 2027
& η αποτελεσματική – αποδοτική υλοποίηση
& ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων
της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020

Αντικείμενο & Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε στελέχη δικαιούχων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και η αναλυτική παρουσίαση στους δυνητικούς δικαιούχους των ΕΠ του ΕΣΠΑ    2021 – 2027.

  Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα παρασχεθεί εκπαίδευση στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και στη χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ως βασικού εργαλείου.

  Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 θα γίνει μελέτη του νέου «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» καθώς και παρουσίαση βασικών κειμένων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
“ΕΣΠΑ 2021 – 2027”

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να :

 • Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν το ΕΣΠΑ
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ
 • Αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του συντονισμού και της συνέργειας όλων των εμπλεκομένων μερών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν το ΕΣΠΑ
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ
 • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Παρακολουθεί την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Ωφέλειες Προγράμματος για τους συμμετέχοντες:

 Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μια παρουσίαση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, να αναζητήσουν μια γνώση των λέξεων – κλειδιών για την επιλογή των προγραμμάτων και τον εντοπισμό των κατάλληλων προσκλήσεων για τους φορείς τους.

  Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκπονήσουν αποτελεσματικά μια πρόταση, για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν στη διαδικασία σύνταξης μιας πρότασης με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

 Το μάθημα «ΕΣΠΑ 2021 – 2027με έμφαση στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρία μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων με τις οποίες οι συμμετέχοντες  μαθαίνουν πώς να διαμορφώνουν μια πρόταση ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις και τους στόχους των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αναλύοντας κυρίως τον κορμό μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τον τρόπο για την δημοσιονομική /οικονομική ανάλυση σε συγκεκριμένη αίτηση.

 

Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες:

 • Θα βελτιώσουν τη γνώση τους αναφορικά με τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοδότησης από την ΕΕ
 • Θα δημιουργούν  αποτελεσματικό  χρονοδιάγραμμα  για τη σύνταξη μιας πρότασης
 • Θα κατανοήσουν τα διαφορετικά στάδια μιας αίτησης : Από η σύλληψη της ιδέας έως στην συγγραφή της και στην υλοποίησή της
 • Θα σχεδιάζουν και θα υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
 • Θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά και ορθά τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις
 • Θα κατανοήσουν και θα προετοιμαστούν για την νέα προγραμματική περίοδο

Μέθοδοι Υλοποίησης της εκπαίδευσης:

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται:

 1. στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή, καθώς είναι εύκολη η αποθήκευσή του. Το εκπαιδευτικό υλικό ανά εβδομαδιαία συνεδρία εμπλουτίζεται με παράλληλα κείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο, links για σχετικά με τη θεματική ενότητα παραδείγματα και ασκήσεις.
  Κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης εκπαίδευσης, θα υπάρχει επικοινωνία των καταρτιζομένων με τον αντίστοιχο εισηγητή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
 2. σύγχρονη online εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις απορίες τους και να συμμετάσχουν σε online εργαστήρια. Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο & χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα.

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης
“ΕΣΠΑ 2021 – 2027”
με έμφαση στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

  Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις τεχνικές γνώσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η εφαρμογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η επιτυχής υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί τη βάση και για την επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για την κατανόηση και του νέου στρατηγικού σχεδίου της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχουσών / συμμετεχόντων για το ΕΣΠΑ 2014-2020 ως βασικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης καθώς και για την επιτυχή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αλλά κυρίως η εξοικείωση τους προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

 

Συνεδρία 1  : Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020
Διάρκεια: 10 ώρες σύγχρονη & 30 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 40 ώρες

 

Αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 • Στρατηγική προσέγγιση – Αναπτυξιακό όραμα, Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες  – Αρχιτεκτονική ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακά Προγράμματα,

Διαχείριση ΕΣΠΑ : Σύστημα Διαχείρισης και Αξιολόγησης

 • Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020

Αρχές Διαχείρισης – Κανονισμοί

 • Εγκεκριμένο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών, Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις

Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν την δομή του ΕΣΠΑ προκειμένου να κατανοήσουν τον ρόλο τους ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι:

Θα κατανοήσουν τη λογική του ΕΣΠΑ και κατ΄επέκταση των προσκλήσεων προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν στοχευμένες προτάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις των προσκλήσεων προσανατολισμένες στη μέγιστη δυνατή θετική αξιολόγηση.

Θα παρακολουθήσουν και θα συζητήσουν με την εκπαιδεύτρια τους προσκλήσεις, λίστες εξέτασης και θα δομήσουν ένα τεχνικό δελτίο πράξης.

 

 

Συνεδρία 2 : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Διάρκεια: 15 ώρες σύγχρονη & 35 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 50 ώρες

 • Παροχή βασικής εκπαίδευσης στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 • Εξοικείωση με το περιβάλλον του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και εκπαίδευση στην χρήση του ως βασικού εργαλείου εφαρμογής των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Προσομοίωση δικαιούχου στο πλαίσιο υποβολής και υλοποίησης πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να εκπαιδευτούν στη χρήση του ΟΠΣ προκειμένου να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις τους έναντι των Διαχειριστικών Αρχών.

 

Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι :
Θα χειρίζονται το ΟΠΣ και θα συμπληρώνουν όλα τα δελτία που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης και ολοκλήρωσης μιας πράξης

 

Συνεδρία 3 : Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027
Διάρκεια: 10 ώρες σύγχρονη & 30 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 40 ώρες

 

 • Στόχοι της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027
 • Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να μελετήσουν το κείμενο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και να κατανοήσουν τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής.

 

Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι :
Θα είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα έχοντας γνώση των επιλέξιμων δράσεων και παρεμβάσεων σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου.

Βασικές Οδηγίες για την Είσοδο σας στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα   (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome, Mozilla Firefox)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Συνάντηση: Μαριάννα Γρίβα,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Μαθαίνω το ΕΣΠΑ 2021-2027

  [vc_row css=".vc_custom_1606993915549{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1606993935639{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses