• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Μετάβαση στο Δημόσιο Λογιστικό

Εισηγητής:
Ηλίας Γεράκος

Φοροτεχνικός. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδική γνώση σε θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Εισηγητής με χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης στα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Προϊστάμενους & στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & ΟΤΑ
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίου Φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & ΟΤΑ
 • Προϊσταμένους & στελέχη Διπλογραφικού συστήματος Φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & ΟΤΑ

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών στην Αίθουσα, δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
(ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)

o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Επίκαιρη Ημερίδα

Μετάβαση στο
Δημόσιο Λογιστικό

σύμφωνα με το Π.Δ.54/2018 

& η Εφαρμογή του από 01-01-2023

Ποιες αλλαγές επιφέρει η εφαρμογή του Π.Δ.54/2018
& ποιες είναι οι διαδικασίες μετάβασης στο Δημόσιο Λογιστικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Αίθουσα

 Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας η Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Παρουσίαση Περιεχομένων του Προγράμματος:

Ενότητα 1: θα ασχοληθούμε με την μετάβαση από το απλογραφικό στο διπλογραφικό
σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το ΠΔ90/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου, μόνο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στην συνέχεια επεκτάθηκε με τα:

 • ΠΔ205/1998 : Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.
 • ΠΔ315/1999 : Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΟΤΑ
 • ΠΔ146/2003 : Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας
 • ΠΔ15/2011 : Διπλογραφική Λογιστική Τροποποίησης Ταμειακής Βάσης
 • ΠΔ80/1997 : Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρατίθεται στην ενότητα αυτή μια συγκριτική ανάλυση των Κλαδικών Λογιστικών
Συστημάτων που στηρίζονται στους ανωτέρω Νόμους. Τέλος πραγματοποιείται αντιστοιχία του ΕΓΣΛ για όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια με το ESA.

Ενότητα 2: θα γίνει εκτεταμένη ανάλυση του ΠΔ54/2018. Ειδικότερα:

 • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής & σκοπό
 • Άρθρο 2: Λογιστικό σύστημα
 • Άρθρο 3: Κοινό σχέδιο λογαριασμών
 • Άρθρο 4: Οικονομική ταξινόμηση
 • Άρθρο 5: Διοικητική ταξινόμηση
 • Άρθρο 6: Λειτουργική ταξινόμηση
 • Άρθρο 7: Λοιπές ταξινομήσεις
 • Άρθρο 8: Χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 9: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Άρθρο 10: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 11: Δημοσιονομική αναφορά
 • Άρθρο 12: Προϋπολογισμός
 • Άρθρο 13: Εννοιολογικό πλαίσιο
 • Άρθρο 14: Σύνταξη, Έλεγχος & Δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

Ενότητα 3: θα ασχοληθούμε με τις διαδικασίες, οι οποίες είναι & παραμένουν υποχρεωτικές με την εφαρμογή του ΠΔ54/2018. ουσιαστικά οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν για να
προετοιμάσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει το ΠΔ54/2018. αποτελούν αναπόσπαστο
ενιαίο κομμάτι της διοίκησης των Οικονομικών Υπηρεσιών και γενικότερα των οντοτήτων.

Θα αναφερθούμε στη σχετική νομοθεσία που επηρεάζει γενικά τις διαδικασίες, αλλά και τη νομοθεσία για καθεμία ξεχωριστά και θα συζητήσουμε τους 4 νόμους που χρειάζεται να γνωρίζουμε:

 1. Ν.4270/2016: Αρχές διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
  2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό & άλλες διατάξεις
 2. Π.Δ.80/16: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 3. Ν.3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
  & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 4. Ν.4446/2016: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ενότητα 4: θα παρουσιάσουμε τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα των ΠΟΥ που απορρέουν από τον Ν.4270/2014 & το ΠΔ80/16, καθώς και με το άρθρο 24 Ν.4270/2014 – όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6, άρθρο 10, Ν.4337/2015 & ισχύει από
17.10.2015 – συστήνονται από την Κεντρική Διοίκηση, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Ενότητα 5: θα αναπτύξουμε τα 42 πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα, γνωστά ως IPSAS, τα οποία εφαρμόζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας & της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων που οδηγεί στην εμπιστοσύνη στην
Δημοσιονομική Διαχείριση.

Ενότητα 6: παραθέτουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις & αναφορές με τις συνδέσεις με λογαριασμούς του ESA. Γνωστοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους λογαριασμούς ESA που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Χωρίς τους λογαριασμούς αυτούς είναι ανέφικτο να παραμετροποιηθούν τα ERP συστήματα και καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του Π.Δ.54/2018

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Μετάβαση στο Δημόσιο Λογιστικό

  [vc_row css=".vc_custom_1602083851670{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1602083827672{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses