• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων

Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων

copy

Η Forum Training, σας προτείνει να υλοποιήσετε
Εσωτερικά στο Φορέα σας ένα επίκαιρο Πρόγραμμα Κατάρτισης,
με τίτλο:

Ο Νέος Νόμος

Ν.4782/2021 – ΦΕΚ.36Α/09-03-2021

Δημοσίων Συμβάσεων

για Προμήθειες, Γενικές Υπηρεσίες, Μελέτες & Έργα

Τι είναι σε άμεση εφαρμογή, ποιες Διατάξεις θα ισχύσουν
από 01-06-2021 και ποιες από 01-09-2021

Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

  Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να σας ενημερώνουμε για τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα & για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στη Forum Training για θέματα κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού.

  Με την ψήφιση του Ν.4782/2021 επήλθε η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, με σκοπό την απλοποίηση των Διατάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ανάθεσης & εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Εργαλείων αλλά και μια σειρά από ζητήματα που αλλάζει ριζικά το σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, των Αρχών της Διαφάνειας & της ίσης μεταχείρισης των Οικονομικών Φορέων.

   Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης, είναι να αναλυθεί με εγκυρότητα αλλά και με κατανοητό τρόπο, το Νέο Νομοθετικό πλαίσιο δίνοντας παράλληλα έμφαση στις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και ειδικότερα του Ν.4412/2016,

  Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν όλες τις απορίες ή τυχόν ερωτήσεις που αφορούν το νέο νόμο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα στελέχη που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να τα εφαρμόσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο από την επόμενη κιόλας ημέρα στον τομέα ευθύνης τους.

Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Νίκα
Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Τηλ.: 2130716370-38 //  Κιν.:  6973 387718 // e-mail: e_nika@forum-training.gr

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Εσωτερικής Κατάρτισης για:
Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες

 • Ανάλυση όλων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων
  για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες & ποια είναι τα κρίσιμα σημεία
 • Απευθείας ανάθεση & αύξηση των χρηματικών ορίων για Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή / παραγωγού & προμηθευτή / εμπόρου
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον
  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη
  σχέση ποιότητας – τιμής
 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις 
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ 
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών κατακύρωσης σύμβασης για
  μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
 • Ευθύνη – Αξιολόγηση προσφορών από διαπραγματεύσεις – στάδιο πριν
  τη σύναψη της Σύμβασης
 • Λόγοι έκπτωσης αναδόχου – Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο  ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων  Προμηθειών – Γενικών  Υπηρεσιών
 • Παραλαβή Σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 • Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής
 • Νέος τρόπος υπολογισμού / Νέα είδη Εγγυητικών
 • Υπολογισμός των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
 • Λόγοι αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ
 • Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη προσφοράς
 • Τρόπος σύνταξης & υποβολής προσφορών
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
 • Δημόσιες Συμβάσεις “ήσσονος αξίας”
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασία
 • Άλλα ειδικά θέματα ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων
  Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

 

Προτεινόμενη Εισηγήτρια:
Χριστιάννα Ποτηριάδου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 με ειδίκευση σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& πολυετή Συμβουλευτική
εμπειρία σε Φορείς Δημοσίου

 

 

(1) Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μπορούν να συμμετέχουν στελέχη του Τμήματος Προμηθειών,
Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών

 

(2) Προτεινόμενη Διάρκεια Κατάρτισης:   5 ώρες

 

(3) Η προτεινόμενη θεματολογία είναι ενδεικτική
& μπορεί να προσαρμοστεί στις  δικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

(4) Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε αίθουσα της εταιρείας σας
ή στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της FORUM.

 

(5) Ενημερωθείτε για τη συμφέρουσα
Οικονομική μας Πρόταση,  υλοποίησης
προγράμματος Εσωτερικής κατάρτισης

 

(6) Με τη λήξη του
Εσωτερικού Προγράμματος
Κατάρτισης, έχετε ΔΩΡΕΑΝ
πρόσβαση σε έξι (6)
 επίκαιρα web seminar

 

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες
στα τηλέφωνα: 213 0716370-380
Νίκα Ευαγγελία
Σύμβουλος Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Εσωτερικής Κατάρτισης για:
Μελέτες & Έργα

 • Ανάλυση όλων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων για Μελέτες & Έργα
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Μελέτες & Έργα & ποια είναι τα κρίσιμα σημεία
 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις 
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ 
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις / Υπεργολαβία / Εγγυήσεις
 • Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
 • Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου/μελέτης/τεχν. υπηρεσίας
 • Χρήση Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ): Κατάργηση ΤΕΥΔ για το Μέρος Α και Β
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας. Κατάργηση του Συνοπτικού  διαγωνισμού Κατάργηση του ΚΗΣΚ. Τροποποίηση ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Κατάργηση Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών
 • Επίβλεψη έργου από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 
 • Δημιουργία Μητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών
 • Υποχρέωση ελέγχου της μελέτης εκτέλεσης του έργου πριν την εγκατάστασή του εργολάβου στο εργοτάξιο και έγγραφη ενημέρωση της διευθύνουσας υπηρεσίας
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο)
 • Ηλεκτρονικό ημερολόγιο έργου
 • Προθεσμίες εκτέλεσης έργου συνολική και τμηματικές. Καταργούνται οι
  αποκλειστικές και ενδεικτικές ενδιάμεσες προθεσμίες.
 • Επιμετρήσεις / Λογαριασμοί / Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
 • Τροποποιήσεις για την παραλαβή Έργων
 • Παραλαβή (παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά).
  Αλλαγή στη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής
 • Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών
  Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)
 • Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών στις συμβάσεις έργων/μελετών/τεχνικών υπηρεσιών
 • Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση
 • Δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών
 • Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Προτεινόμενοι Εισηγητές:
Στελέχη Αρμόδιας Υπηρεσίας
Γενικής Γραμματείας
Υποδομών
με πολυετή διδακτική εμπειρία & ειδική

γνώση σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

 

 

 

(1) Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μπορούν να συμμετέχουν στελέχη του Τμήματος Προμηθειών,
Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών

 

(2) Προτεινόμενη Διάρκεια Κατάρτισης:   5 ώρες

 

(3) Η προτεινόμενη θεματολογία είναι ενδεικτική
& μπορεί να προσαρμοστεί στις  δικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

(4) Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε αίθουσα της εταιρείας σας
ή στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της FORUM.

 

(5) Ενημερωθείτε για τη συμφέρουσα
Οικονομική μας Πρόταση,  υλοποίησης
προγράμματος Εσωτερικής κατάρτισης

 

(6) Με τη λήξη του
Εσωτερικού Προγράμματος
Κατάρτισης, έχετε ΔΩΡΕΑΝ
πρόσβαση σε έξι (6)
 επίκαιρα web seminar

 

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες
στα τηλέφωνα: 213 0716370-380
Νίκα Ευαγγελία
Σύμβουλος Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να επικοινωνήσετε με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της εταιρείας μας, προκειμένου να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημα σας.

Ευαγγελία Νίκα

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr

iso 9001 2015 01