• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα : Δημόσιες Συμβάσεις

Εισηγητές:
Χριστιάννα Ποτηριάδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
με ειδίκευση  σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& πολυετή Συμβουλευτική
εμπειρία  σε Φορείς Δημοσίου

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας
με πολυετή σε θέματα Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, Μελετών

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα,
απευθύνεται σε:

 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία
 • Νομική Υπηρεσία
 • Τμήμα Συμβάσεων
 • Τμήμα Δημοπρασιών 
 • Μηχανικούς

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,
απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Ολοκληρωμένο Σεμινάριο

Ν.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων

Μελετών, Έργων,
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

Αναλυτική Παρουσίαση όλων των Διατάξεων
έως & τις πρόσφατες Αποφάσεις – Εγκυκλίους

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center  – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Πέμπτη, Παρασκεύ, 06 & 07 Ιουλίου
10:00 – 15:00
Διάρκεια: 10 ώρες

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση των νέων  εννοιών  π.χ.   «έργο»,   «απευθείας ανάθεση»,  «μελέτη», «τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», και  η διάκριση των τελευταίων σε σχέση με τις «γενικές υπηρεσίες»
 • Παρουσίαση νέων ορισμών  (επίβλεψη από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, του επιβλέποντος ελεγκτή μηχανικού, του Ψηφιακού Αρχείου Βαθμολόγησης,  εργοληπτικών επιχειρήσεων και του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, Επιπρόσθετα,   «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας μέχρι 2.500 ευρώ»
 • Απευθείας ανάθεση & αύξηση των χρηματικών ορίων για Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Αλλαγές στην διαδικασία  με  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 • Χρήση του εργαλείου του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού  στις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.
 • Υποχρεωτική χρήση   των ηλεκτρονικών εργαλείων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία δαπάνης μεγαλύτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
 • Αλλαγές των ορίων και των στοιχείων των συμβάσεων που αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Αλλαγές στους κανόνες δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο
 • Αλλαγές στον τρόπο κατάθεσης των εγγυήσεων συμμετοχής
 • Νέες διατάξεις για τους λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων
 • Κριτήρια επιλογής αναδόχων   ανάλογα με τη φύση του έργου από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  – Εξαιρέσεις
 • Κριτήρια επιλογής για συμβάσεις μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με αναφορά  στα αντίστοιχα Μητρώα   (Μ.Ε.Μ)   (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)   (ΜΗΕΣΔΔΕ).
 • Στήριξη του προσφέροντα στις ικανότητες τρίτων-Αλλαγές
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ- Χρόνος υποβολής του ΕΕΕΣ- Κατάρτηση ΣΕΠΕ
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 • Νέος Τρόπος χειρισμού των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
 • Νέος τρόπος επιλογής μεταξύ ισοδύναμων προσφορών
 • Απλοποίηση του τρόπου σύνταξης και υποβολής των προσφορών, αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής – Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή / παραγωγού & προμηθευτή / εμπόρου
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Αλλαγή χρηματικών ορίων απευθείας ανάθεσης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης έργων και ΤΠΕ
 • Αλλαγή χρηματικών ανάθεσης  ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασία
 • Άμεση  πρόσληψη  συμβούλου για έργα μεγάλης αξίας ή έργα ΣΔΙΤ  κ.λ.π.
 • Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης Δημοσίων Έργων και από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών κατακύρωσης σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
 • Ευθύνη – Αξιολόγηση προσφορών από διαπραγματεύσεις – στάδιο πριν τη σύναψη της Σύμβασης
 • Λόγοι  έκπτωσης αναδόχου – Τιαλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Παραλαβή Σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής
 • Νέος τρόπος υπολογισμού / Νέα είδη Εγγυητικών
 • Υπολογισμός των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης   
 • Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη προσφοράς
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασια
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα : Δημόσιες Συμβάσεις

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses