• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα : Δημόσιες Συμβάσεις

Εισηγητές:

Στελέχη Αρμόδιας Υπηρεσίας
Γενικής Γραμματείας
Υποδομών
με πολυετή σε θέματα Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, Μελετών,
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα,
απευθύνεται σε:

 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία
 • Νομική Υπηρεσία

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΕΑΝ
πρόσβαση
σε 
3 Web Seminar

(1) Η Νέα
Κατευθυντήρια Οδηγία 25
(2) Χρήση ΚΗΜΔΗΣ
(3) Χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Ολοκληρωμένο Σεμινάριο
για Αναθέτουσες Αρχές & Αναθέτοντες Φορείς

Ο Νέος Νόμος

Ν.4782/2021
ΦΕΚ.36Α/09-03-2021

 

Δημοσίων Συμβάσεων

Μελετών, Έργων,
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

Τι είναι σε άμεση εφαρμογή, ποιες Διατάξεις θα ισχύσουν
από 01-06-2021 και ποιες από 01-09-2021

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center  – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Δευτέρα, Τρίτη
27 & 28 Σεπτεμβρίου 2021
10:00 – 15:00
Διάρκεια: 10 ώρες

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση των νέων  εννοιών  π.χ.   «έργο»,   «απευθείας ανάθεση»,  «μελέτη», «τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», και  η διάκριση των τελευταίων σε σχέση με τις «γενικές υπηρεσίες»
 • Παρουσίαση νέων ορισμών  (επίβλεψη από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, του επιβλέποντος ελεγκτή μηχανικού, του Ψηφιακού Αρχείου Βαθμολόγησης,  εργοληπτικών επιχειρήσεων και του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, Επιπρόσθετα,   «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας μέχρι 2.500 ευρώ»
 • Απευθείας ανάθεση & αύξηση των χρηματικών ορίων για Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Αλλαγές στην διαδικασία  με  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 • Χρήση του εργαλείου του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού  στις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.
 • Υποχρεωτική χρήση   των ηλεκτρονικών εργαλείων ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία δαπάνης μεγαλύτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
 • Αλλαγές των ορίων και των στοιχείων των συμβάσεων που αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Αλλαγές στους κανόνες δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο
 • Αλλαγές στον τρόπο κατάθεσης των εγγυήσεων συμμετοχής
 • Νέες διατάξεις για τους λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων
 • Κριτήρια επιλογής αναδόχων   ανάλογα με τη φύση του έργου από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  – Εξαιρέσεις
 • Κριτήρια επιλογής για συμβάσεις μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με αναφορά  στα αντίστοιχα Μητρώα   (Μ.Ε.Μ)   (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)   (ΜΗΕΣΔΔΕ).
 • Στήριξη του προσφέροντα στις ικανότητες τρίτων-Αλλαγές
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ- Χρόνος υποβολής του ΕΕΕΣ- Κατάρτηση ΣΕΠΕ
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 • Νέος Τρόπος χειρισμού των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
 • Νέος τρόπος επιλογής μεταξύ ισοδύναμων προσφορών
 • Απλοποίηση του τρόπου σύνταξης και υποβολής των προσφορών, αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής – Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή / παραγωγού & προμηθευτή / εμπόρου
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Αλλαγή χρηματικών ορίων απευθείας ανάθεσης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης έργων και ΤΠΕ
 • Αλλαγή χρηματικών ανάθεσης  ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασία
 • Άμεση  πρόσληψη  συμβούλου για έργα μεγάλης αξίας ή έργα ΣΔΙΤ  κ.λ.π.
 • Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης Δημοσίων Έργων και από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών κατακύρωσης σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
 • Ευθύνη – Αξιολόγηση προσφορών από διαπραγματεύσεις – στάδιο πριν τη σύναψη της Σύμβασης
 • Λόγοι  έκπτωσης αναδόχου – Τιαλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Παραλαβή Σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής
 • Νέος τρόπος υπολογισμού / Νέα είδη Εγγυητικών
 • Υπολογισμός των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης   
 • Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη προσφοράς
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασια
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα : Δημόσιες Συμβάσεις

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses