• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Οργάνωση Εσόδων ΟΤΑ

Οργάνωση Εσόδων ΟΤΑ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

για την

Οργάνωση Εσόδων των Δήμων

Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις  τα τελευταία δέκα χρόνια στο χώρο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με κομβικές μεταξύ αυτών του «Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη», συνετέλεσαν καθοριστικά στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της διαδικασίας βεβαίωσης & είσπραξης Εσόδων.

Η δυσκολία προσαρμογής στο νέο καθεστώς, δημιούργησε την ανάγκη εξεύρεσης των μεθόδων εκείνων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση δύο καθοριστικών προβλημάτων:

 1. στην προσπάθεια της αποφυγής διαφυγής εσόδων με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών και
 2. στη διατήρηση των υφιστάμενων εσόδων ή και την αύξηση τους, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των ήδη βεβαρημένων πολιτών.

Στο επίκεντρο μιας ουσιαστικής συζήτησης για τα έσοδα των δήμων δεν είναι πλέον οι κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά η επίτευξη της οικονομικής αυτάρκειας των ΟΤΑ, που συνδέεται ευθέως με την διοικητική τους αυτοτέλεια.

Αυτό που μπορεί να δώσει προοπτική στη λειτουργία των δήμων είναι μία ουσιαστική αντιμετώπιση των εσόδων, διότι όπως φαίνεται εκ των περισσοτέρων οικονομικών δεικτών, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση, σύμφωνα με την οποία το 70% των εσόδων να προέρχονται από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις.

Μόνο με αυτή τη θεώρηση θα καταφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά σήμερα που η χώρα φαίνεται να εξέρχεται από τη βαθιά οικονομική κρίση, να ατενίσει το μέλλον, με τους Ο.Τ.Α. να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, με αποκλειστικό σκοπό την υπεράσπιση του θεσμού και των συλλογικών συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών της.

Η παροχή συμβουλευτικού έργου για την εισοδηματική πολιτική των Ο.Τ.Α., μπορεί να συμβάλλει καίρια στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα παρέχοντας τις εξής δυνατότητες:

 • διοικητική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Εσόδων και κατανομή των αρμοδιοτήτων των γραφείων της με τον πλέον ευέλικτο και λειτουργικό τρόπο
 • καθορισμό με συγκεκριμένα βήματα όλων των διαδικασιών που διέπουν κάθε κατηγορία εσόδων
 • ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του οργανισμού, με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητά του στην παραγωγή νέων πηγών εσόδων
 • αξιόπιστη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και τον καθορισμό του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεών τους προς το Δήμο από φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας
 • παρακολούθηση και μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
 • αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας του οργανισμού, την αξιοποίησή της και την εξεύρεση των καλύτερων πρακτικών για τη βελτίωση της απόδοσης των ακινήτων
 • μέριμνα για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 • συγκριτική αποτίμηση & έλεγχο των αποτελεσμάτων των εσόδων κατά τα τελευταία οικονομικά έτη
 • και γενικότερα να επιτύχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, σε κάθε υπεύθυνο γραφείου Εσόδων, Προϊστάμενο Τμήματος ή Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον αναπτύσσει με πληρότητα τους εξής τομείς

Για την Παροχή της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας, απαιτείται από τον Φορέα να είναι διαθέσιμα:

 • Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, αν υπάρχει,
 • Οι Θέσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων του Τμήματος ή Γραφείου και
 • Ο ισχύον Προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Λίγα Λόγια για το Νομοθετικό Πλαίσιο, τις Αρμοδιότητες & τις Ομάδες Εσόδων ΟΤΑ

Οι συνταγματικές προβλέψεις του αρ. 102 παρ. 5 σχετικά με την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, τη θέσπιση εσόδων, σε συνδυασμό με το αρ. 78 για την περιορισμένη φορολογική αυτονομία των Δήμων, αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές των εσόδων για τους Ο.Τ.Α.

Ακολουθούν το Β.Δ. 24-9/20-10-1958, το αρ. 157 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Νόμων 3852/2010 (Καλλικράτης) και 4555/2018 (Κλεισθένης) καθώς και οι επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις για τη θέσπιση φόρων, τελών, διακιωμάτων και εισφορών όπως το αρ. 10 του Ν. 1080/80 για το δημοτικό φόρο, ο Ν.1828/89 περί δυνητικών τελών, ο Ν. 2130/93 για το Τ.Α.Π. κ.λ.π.

 

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εσόδων

Οι συνήθεις αρμοδιότητες των Τμημάτων Εσόδων και οι λειτουργίες που επιτελούν στα πλαίσια των νομοθετικά θεσμοθετημένων αρχών λειτουργίας τους.

Ομάδες Εσόδων & των βασικών κατηγοριών τους

Ομάδα Εσόδων I

Τακτικά Έσοδα

 • Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιουσία
 • Έσοδα από Κινητή Περιουσία
 • Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη & Δικαιώματα
 • Έσοδα από Λοιπά Τέλη, Δικαιώματα & Παροχή Υπηρεσιών
 • Φόροι & Εισφορές
 • Λοιπά τακτικά Έσοδα (εξαιρουμένου του ΚΑΕ 0718 “Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους”

Έκτακτα Έσοδα

 • Έσοδα από εκποίηση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας
 • Δωρεές – Κληρονομιές – Κληροδοσίες
 • Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα
 • Λοιπά Έκτακτα  Έσοδα (εξαιρουμένου του ΚΑΕ 1695 “Έκτακτες επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους”
 • Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά – Τακτικά
 • Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά – Έκτακτα

Ομάδα Εσόδων ΙΙ

 • Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Ομάδα Εσόδων ΙΙΙ

 • Εισπράξεις από Δάνεια
 • Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων
 • Επιστροφές χρημάτων
 • Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης Χρήσης

Βασικά Είδη Εσόδων ΟΤΑ

Διαχωρισμός των εσόδων σε τακτικά και έκτακτα, και ερμηνεία των εννοιών φόρος, τέλος, δικαίωμα και εισφορά.

 

Τρόπος Βεβαίωση Εσόδων – Ειδών Βεβαίωσης τους & Διάκριση σε κατηγορίες:

“Βεβαίωση υπό ευρύτατη έννοια”
“Βεβαίωση υπό ευρεία έννοια”
“Βεβαίωση υπό στενή έννοια”
“Οίκοθεν βεβαίωση”

 

Ανάλυση των Τίτλων Βεβαίωσης των Εσόδων

Τι εννοούμε με τον όρο τίτλος βεβαίωσης εσόδων, σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 1 του ΒΔ.17/5-15/6/1959 και το άρθρο 2 του Ν.Δ.356/74 και ποια σχετικά έγγραφα αποτελούν νόμιμους τίτλους βεβαίωσης.

 

Ερμηνεία της διαδικασίας Έκδοσης Βεβαιωτικών Καταλόγων

Με ποιο τρόπο τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης, καταχωρούνται σε καταλόγους στους οποίους αναγράφονται ονομαστικά οι φορολογούμενοι και πως εγγράφονται τα προς είσπραξη ποσά του καθενός αναλυτικά (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959).

Κατάθεση Ένδικων Μέσων

Ποια είναι η ακριβής προθεσμία άσκησης προσφυγής, ποιες οι συνέπειές από την άσκηση της, πως βεβαιώνονται το ποσά μετά την άσκηση της προσφυγής και τι συμβαίνει μετά την εκδίκαση της προσφυγής.

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας και να σας ενημερώσουν για την Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Εσόδων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)