• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ
Δηλώστε Συμμετοχή

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για

Προγράμματα

“ΕΣΠΑ 2014-2020

Ζητήστε μας να σας επισκεφθεί Ειδικός Σύμβουλος της εταιρείας μας,

για να σας ενημερώσει & να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

   Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Ταμεία αυτά είναι:

 1. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο Υποδομές
 2. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο χρηματοδοτεί δομές και δράσεις κοινωνικού περιεχομένου και σκοπού
 3. το Ταμείο Συνοχής (ΤΑ) το οποίο χρηματοδοτεί Υποδομές και δράσεις κατά κύριο λόγο στους τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος

     Είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της χώρας μας δεν μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες από μόνο του μέσω του Κρατικού προϋπολογισμού και η αξιοποίηση των κονδυλίων από τα προαναφερθέντα Ταμεία έγκειται πλέον αποκλειστικά στην ικανότητα και τις δυνατότητες των κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Ουσιαστικά, οι δημόσιοι φορείς της χώρας μας εκτός του τακτικού τους προϋπολογισμού και των ίδιων πόρων που διαθέτουν ή τους δίνονται πρέπει να εκμεταλλευτούν από μόνοι τους και με δική τους πρωτοβουλία τη χρηματοδότηση των ΕΔΕΤ.

    Έτσι θα καταφέρουν αφενός να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την υιοθετημένη από αυτούς πολιτική αφετέρου θα μπορέσουν να συμπληρώσουν την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους.

    Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα  13 Περιφερειακά:

    Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Η διαχείρισή τους γίνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των αρμόδιων Υπουργείων.

     Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας. Η διαχείρισή τους γίνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των αντίστοιχων Περιφερειών.

    Επιπρόσθετα σε εξέλιξη είναι τα 5 διμερή προγράμματα αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα. Από τις χώρες αυτές οι τρεις αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Βουλγαρία και Ιταλία) και λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ οι δύο άλλες είναι υποψήφια κράτη-μέλη (Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

   Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής:

 • Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό)
 • MED (διακρατικό)
 • MED ENI CBC (διασυνοριακό)
 • Black Sea basin ENI CBC (διασυνοριακό)
 • INERREG EUROPE (διαπεριφερειακό)
 • Balkan Meditteranean (διακρατικό)

  Τέλος, στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται τα δίκτυα συνεργασιών URBACT και ESPON, καθώς και το INTERACT, το οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό χώρο.

    Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω Προγράμματα είναι πλέον εγκεκριμένα και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησής τους. Η επίτευξη των ετήσιων στόχων που έχουν τεθεί αναφορικά με το ύψος επιλέξιμων δαπανών είναι κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων. Ειδικά μάλιστα στο τέλος του έτους 2018 προβλέπεται αξιολόγηση αναφορικά με την εν γένει πορεία τους και με βάση την αξιολόγηση αυτή θα κριθεί η δυνατότητά τους να αυξηθούν σε επίπεδο προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου αναμένεται η επιτάχυνση υλοποίησής τους εντός του έτους 2017 έτσι ώστε τα δύο αυτά συναπτά έτη (2017 και 2018) να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο ύψος των επιλέξιμων δαπανών τους. Η επιτάχυνση υλοποίησης αυτή βεβαίως θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα των Δικαιούχων να ανταποκριθούν στις Προσκλήσεις που θα εκδίδονται, την ωριμότητα των  μελετών και των άλλων κρίσιμων στοιχείων και εγγράφων που συνυποβάλλονται καθώς και από το στελεχιακό δυναμικό που διαθέτουν οι δικαιούχοι για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η ανταπόκριση απλά και μόνο σε μία Πρόσκληση με την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης δεν είναι κάτι παραπάνω παρά απλά το πρώτο βήμα. Ακολουθεί πλήθος απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου η αρχική πρόθεση να καταστεί ολοκληρωμένη και λειτουργική έτσι ώστε τελικά η χρηματοδότησή της να είναι επιλέξιμη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Είναι λοιπόν απόλυτα λογικό ο κάθε Δικαιούχος (π.χ. Δήμος, Περιφέρεια, Δ.Ε.Υ.Α., Νοσοκομείο, άλλοι εποπτευόμενοι Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα) να καταγράψει τις ανάγκες που έχει, ακολούθως να  ενημερωθεί διεξοδικά για το περιεχόμενο των εγκεκριμένων Προγραμμάτων και να προχωρήσει ταχύτατα στην ωρίμανση εκείνων των έργων και δράσεων που θεωρεί ως απαραίτητα. Στην συνέχεια θα πρέπει να ανταποκριθεί στις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων ετοιμάζοντας πλήρη φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελο με τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Τα έντυπα είναι πλήρως τυποποιημένα και συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), απαιτούν δε ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση των πεδίων τους αφού αποτελούν δέσμευση για την συγκεκριμένη υποβαλλόμενη πρόταση. Στο σημείο αυτό ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι Δείκτες των Πράξεων, ο ελάχιστος και μέγιστος προϋπολογισμός τους, η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται και τα κριτήρια επιλογής τους, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι εντός καθορισμένων χρονικών διαστημάτων & άλλα.

    Σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος αξιολόγησης η πρόταση εντάσσεται στο Πρόγραμμα και η Απόφαση Ένταξής της συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο αποτυπώνονται πλέον όλες οι δεσμεύσεις, οι διαδικασίες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυτής. Στο σημείο αυτό εκκινεί η διαδικασία υλοποίησης της Πράξης μέσω των Υποέργων που αυτή περιλαμβάνει. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων κάθε Υποέργο για την υλοποίησή του απαιτεί τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία περί ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος, να συναφθεί η νομική δέσμευση (σύμβαση) και να εκκινήσει η υλοποίησή του. Διαφοροποίηση υπάρχει στις δράσεις του ΕΚΤ όπου η υλοποίηση γίνεται μέσω χρηματοδότησης της δομής που παρέχει τις ανάλογες Υπηρεσίες στους ωφελούμενούς της.

   Η παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης είναι επίσης μία διαδικασία που απαιτεί ενέργειες του προσωπικού του δικαιούχου όπως επίβλεψη κατασκευής, επιτροπές παραλαβής, σύνταξη τυποποιημένων εγγράφων και υποβολή τους στο Ο.Π.Σ. όπου μετά την σύμφωνη γνώμη της οικείας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) αποτελούν εγκεκριμένο στοιχείο της παρακολούθησης. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ότι η όλη επικοινωνία και η υποβολή αιτημάτων και στοιχείων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ. και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία δεν θεωρείται αποδεκτή. Σημαντικό βάρος σε όλες τις διαδικασίες έχουν οι έλεγχοι των υλοποιούμενων έργων τόσο από τα εγχώρια όσο και από τα Κοινοτικά ελεγκτικά όργανα γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη επιμέλεια και προετοιμασία από τον δικαιούχο.

    Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι ευκαιρίες για του Δικαιούχους σαφώς υπάρχουν και αυξάνονται, απαιτούν όμως ιδιαίτερη προετοιμασία, επιμέλεια, γνώση των διαδικασιών, πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και επαρκές και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό. Η μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας από συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του παρελθόντος μπορεί να καταστεί δυνατή από στελέχη (εντός και εκτός των Υπηρεσιών του δικαιούχου) που έχουν διαχειριστεί αντίστοιχες υποχρεώσεις και κυρίως που γνωρίζουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών και των Φορέων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία.

    Το στελεχιακό δυναμικό των Δικαιούχων τόσο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο όσο και στο προσεχές μέλλον έχει δυστυχώς μειωθεί σημαντικά αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά σε νευραλγικές θέσεις. Αυτό θέτει πολλές φορές σε αμφιβολία και προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των αρχικών προθέσεων. Σημειώνεται μάλιστα ότι στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2014 – 2020 η διαχειριστική ικανότητα και πληρότητα του Δικαιούχου εξετάζεται στο αρχικό στάδιο της πρότασης με βάση το προσωπικό που υπηρετεί, τις ειδικότητες των στελεχών και την συνολική τους απασχόληση στο οκτάωρο εργασίας τους. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι δικαιούχοι χρειάζονται εξωτερική υποστήριξη σε όλα τα επιμέρους στάδια τόσο των συγχρηματοδοτούμενων όσο και των λοιπών έργων που υλοποιούν. Η υποστήριξη αυτή προβλέπεται άλλωστε ρητά και στο νέο νόμο περί ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016) ως παροχή υπηρεσίας, δημιουργείται επομένως όλο το απαραίτητο πλαίσιο για την αποτελεσματική υλοποίηση των εγκεκριμένων πολιτικών στους επιμέρους τομείς της αρμοδιότητας των Δικαιούχων και τη διοίκησης αυτών.

    Η Εταιρεία μας, διαθέτοντας το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό & εξειδικευμένους Συμβούλους με μεγάλη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς αλλά κυρίως έχοντας αναπτύξει συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των δικαιούχων γνωρίζει τις διαδικασίες που απαιτούν ανταπόκριση, γνωρίζει πλήρως τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων αφού έχει μεγάλη θητεία σε αντίστοιχες θέσεις, χειρίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) έχοντας μεγάλη εμπειρία σε έργα όλων των Προγραμματικών Περιόδων και σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με ειδικούς Συμβούλους που γνωρίζουν τις διαδικασίες από συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών και σε Επιτροπές που έχουν την ευθύνη επίβλεψης και παραλαβής των εργασιών.

    Εξειδικευμένοι Συνεργάτες, μπορούν να σας επισκεφθούν στην έδρα της Υπηρεσίας σας, να σας ενημερώσουν για όλα τα προγράμματα της τρέχουσας χρονικής περιόδου αλλά και να δώσουν όλες τις πληροφορίες για τις ειδικές μας Υπηρεσίες σε θέματα Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

για Προγράμματα

“ΕΣΠΑ 2014-2020”

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr