• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δ.Δ.- Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παν.Αιγαίου – Forum)

1ος Κύκλος

Νέο Πρόγραμμα

pshfiakos metasxhmatismos forum training 848x346 1

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
στην
Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίηση

Digital Transformation in Public Sector & Local Government

Έναρξη: 28 Φεβρουαρίου 2022

    Λήξη:  Ιούλιος 2022

Αξία :  590,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 400

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20

  Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η σχέση μεταξύ των οργανισμών του δημοσίου τομέα και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο αναλυτικά μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύσσεται και εξετάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εγκαθίδρυση των δομών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς & το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Ευθαλία Φλουρίδου
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:

α) σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

β) σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης

γ) σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις νέες τάσεις στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/ηεπιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίσει τη σημασία των ΤΠΕ για τους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς
 • Εξοικειωθεί με την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Κατανοήσει την έννοια της διαλειτουργικότητας
 • Αναπτύσσει και λειτουργούν συστήματα διαχείρισης διεργασιών με χρήση ΤΠΕ
 • Οργανώνει την εισαγωγή των ΤΠΕ στους οργανισμούς με κατάλληλο σχέδιο
  εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του προσωπικού
 • Συνοψίζει και εξηγεί τις νέες τάσεις στον τομέα των ΤΠΕ

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

 Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και με ασύγχρονη μέθοδο ηλεκτρονικής μάθησης.

  Σε κάθε συνεδρία αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει βασικό κείμενο, που έχει γραφεί από την/τον διδάσκουσα/διδάσκοντα και παράλληλα σχετικά με το περιεχόμενο της συνεδρίας κείμενα.

   Επίσης  με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των επιμορφούμενων μπορεί να πραγματοποιηθούν  τηλεδιασκέψεις μέσω ΒΒΒ

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

  Στο τέλος κάθε Διδακτικής Ενότητας, σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο (σύμφωνα με  σχετικές αναρτημένες οδηγίες),  οι επιμορφούμενες/οι οφείλουν να  απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις από το σύνολο της ύλης της. 

   Θετική αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας προϋποθέτει ορθή απάντηση τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων.

  Για να ληφθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά στο 60% των Διδακτικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

    Εναλλακτικά και ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων θα μπορούσε να γίνει η αξιολόγηση με εργασίες.

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού & στην επίδραση του στην στρατηγική των Δημόσιων Οργανισμών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η Έννοια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ως στρατηγική για τους Δημόσιους Οργανισμούς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Εργαλεία Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ανθρώπινο Δυναμικό

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Μελέτες περίπτωσης “Ψηφιακού Μετασχηματισμού”

Διδακτική Ενότητα 2: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση των Δημόσιων Οργανισμών & των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έννοια & τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Εθνικές & Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Βέλτιστες πρακτικές σε Εθνικό & Διεθνές επίπεδο

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Σχεδιασμός & Υλοποίηση

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Αξιολόγηση δράσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση & καινοτομία

Διδακτική Ενότητα 3: Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει βασικές αρχές της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζει επίσης το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση καθώς & το πεδίο εφαρμογών της

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής του Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Γενικές Αρχές Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ψηφιακή Διαφάνεια

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Πεδίο Εφαρμογής διατάξεων Ηλεκτρονικών Εγγράφων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ισχύςη Ψηφιακών Υπογραφών & Σφραγίδων

Διδακτική Ενότητα 4: Το μέλλον της Ψηφιακης Διακυβέρνησης
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει μια ανάλυση του σχεδιασμού & της εφαρμογής συστημάτων & μελλοντικών στρατηγικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό & Διεθνές επίπεδο

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Οριζόντιες & Κάθετες Πρωτοβουλίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Διάστημα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ευρυζωνικότητα

Διδακτική Ενότητα 5: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς πολιτικής 1
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η ενότητα αυτή πραγματεύεται την ΗΔ ως δημόσια πολιτική & συγκεκριμένα τις στρατηγικές & μεθόδους εφαρμογής αυτής

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση ως δημόσια πολιτική

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οριζόνταια διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σχέδια & μεθοδολογίες Εφαρμογής της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση & Διαφάνεια

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Μελέτες Περίπτωσης

Διδακτική Ενότητα 6: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε διάφορους τομείς πολιτικής 2
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας αφορά την επίδραση της ΗΔ σε διάφορους τομείς δημόσιας πολιτικής & κυβερνητικής δράσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα της υγείας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στο τομέα των δημόσιων συμβάσεων & προμηθειών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση του πολίτη

Διδακτική Ενότητα 7: Διαλειτουργικότητα Συστημάτων & Υπηρεσιών
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η εν λόγω ενότητα είναι αφιερωμένη στην έννοια της διαλειτουργικότητας των συστημάτων & των προσφερόμεων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΔΤ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Διαλειτουργικότητα. Αρχές & Κανόνες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εθνικά & Διεθνή πλαίσια διαλειτουργικότητας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Επίπεδα διαλειτουργικότητας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Προσεγγίσεις ανάπτυξης διαλειτουργικότητας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Μοντέλα διαλειτουργικότητας

Διδακτική Ενότητα 8: Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Οργανωσιακές Διοικητικές Διαδικασίες
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας, είναι η σχέση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού & των διεργασιών – διαδικασιών των Δημοσίων Υπηρεσιών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Η έννοια της διεργασίας & της διαδικασίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Συστήματα Μοντελεοποίησης διαδικασιών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διεργασιών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Διαχείριση διοικητικών διεργασιών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Διεργασίες

Διδακτική Ενότητα 9: Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιας Διοίκησης
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί η σχέση των ΤΠΕ με το ΑΔ των Δημόσιων Οργανισμών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ο παράγοντας του ανθρώπινου δυναμικού στην εισαγωγή & χρήση των εργασλείων & τεχνικών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Μοντέλα ικανοτήτων & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διεθνείς & Εθνικές προσεγγίσεις στη βελτίωση & ανάπτυξη του προσωπικού για την ορθή χρήση των ΤΠΕ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Προβλήματα & Δυσχέρειες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Πρακτική Εφαρμογή

Διδακτική Ενότητα 10: Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Διοίκηση: Ειδικά Θέματα
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται ειδικά θέματα που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ηθική χρήση κα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & οργανωσιακά δεδομένα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Η τεχνητή νοημοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ηθική & ΤΠΕ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Λήψη Αποφάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Συστήματα Διοίκησης Οργανισμών

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
στην
Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Digital Transformation in Public Sector & Local Government

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

* απαραίτητα πεδία

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αφορά τον Δημόσιο Τομέα:
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ,  στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται : (α) Φορέας Κατάρτισης (β) Ο Τίτλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος (γ) Η Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του  (δ) Η αξία του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα: (α)  Προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του επιμορφωτικού προγράμματος έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (β)  Εξόφληση με τη λήξη της 4ης διδακτικής ενότητας του επιμορφωτικού προγράμματος, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (γ) η τιμολόγηση θα γίνεται τμηματικά ως τη λήξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Πολιτική Ακύρωσης:

Ακύρωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς να χρεωθούν ακυρωτικά έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του και εφόσον γίνει εγγράφως και σταλεί στο fax 213 0716381 ή στο e-mail: info@forum-training.gr. Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την έναρξη του προγράμματος), επιβαρύνεστε 100% της αξίας του προγράμματος, έναντι σχετικού παραστατικού τιμολόγησης.

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος διακόψει τη φοίτηση – παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, για οποιοδήποτε λόγο και πριν αυτό ολοκληρωθεί, επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

Με την υπογραφή της Δήλωσης Εγγραφής, δηλώνω πως αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Ακύρωσης της Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Το παρόν συνιστά πρόταση σύμβασης από πλευράς της εταιρίας “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” και από την στιγμή που θα περιέλθει η παρούσα δήλωση εγγραφής με την υπογραφή του αιτούμενου φορέα στην εταιρία “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” με οποιονδήποτε τρόπο (fax, e-mail, ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κλπ) επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης και δεσμεύει τους δύο συμβαλλόμενους σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτό όρους.

Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses