• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πρόταση Συνεργασίας για τα Κρατικά Αυτοκίνητα

Πρόταση Συνεργασίας για τα Κρατικά Αυτοκίνητα

Ολοκληρωμένη Πρόταση Συνεργασίας με Φορείς – Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα

για τα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Πρόγραμμα Συμβολής, Συνεργασίας, Συμβουλευτικής – Τεχνικής Υποστήριξης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης

με Φορείς – Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

“Ανάλυση – Ερμηνεία – Ορθή Εφαρμογή του Θεσμικού Πλαισίου και των διαδικασιών

προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας & ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων”

(Αγορά αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο, παραχώρηση αυτοκινήτων από τον τ.ΟΔΔΥ, χρήση, κίνηση, μίσθωση, οδήγηση, θέση και άρση κυκλοφορίας,

διαδικασία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), καύσιμα, διαγραφή – εγγραφή, διάθεση για χρήση, αποδοχή δωρεάς Αυτοκινήτων, οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Κίνησης και Δημοτικής Συγκοινωνίας,  ασφάλιση και τροχαία ατυχήματα, διακριτικά γνωρίσματα, συμβατικές πινακίδες, ανώτατο όριο κυβισμού μηχανής, καθήκοντα και υποχρεώσεις οδηγών, ταξινόμηση, παλαιότητα, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στάθμευση, συντήρηση και επισκευή, έλεγχος χρήσης και κίνησης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, απογραφή κρατικών αυτοκινήτων, περιοριστικές ρυθμίσεις – διατάξεις.)

«Οργάνωση  Δομή  και  Λειτουργία  των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων» 

“Αρμοδιότητες, καθήκοντα, εργασίες που εκτελούνται και εποπτεύονται από τα Γραφεία Κίνησης ”

«Οργάνωση  Σχεδιασμός Έγκριση  Δομή  και  Λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων» 

“Διαδικασίες οργάνωσης, έγκρισης, δομής και λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων”

«Διαδικασίες  Προμήθειας Αυτοκινήτων από τον  τ.ΟΔΔΥ,

από το ελεύθερο εμπόριο και με τη διαδικασία της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) από Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. 

Θέση σε κυκλοφορία, Ταξινόμηση, Άρση από την Κυκλοφορία»

«Νέες  Περιοριστικές  Ρυθμίσεις και Κανονιστικές Διατάξεις που ισχύουν για τα Κρατικά Αυτοκίνητα»

«Παρουσίαση των Βασικών Αρχών και των Θεματικών Ενοτήτων Εφαρμογής του Πληροφοριακού – Λογισμικού

Συστήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας  Γραφείων  Κίνησης  Κρατικών  Αυτοκινήτων»

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και Φορέων – Υπηρεσιών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε όλη την Ελλάδα και η συνεργασία μας με τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους ειδικούς, μας δίνει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε μια νέα και καινοτόμο υπηρεσία επιμόρφωσης και παροχής εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων.

  Οι αλλαγές στην νομοθεσία – νομολογία των Κρατικών Αυτοκινήτων, η πολυνομία και ο πολυδαίδαλος χαρακτήρας των θεμάτων που διέπουν τα κρατικά αυτοκίνητα , η γνώση και η ορθή εφαρμογή του Θεσμικού Πλαισίου και των Διαδικασιών Προμήθειας, Διαχείρισης, Χρήσης Κίνησης Κυκλοφορίας και Ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων καθώς και η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών σε θέματα προμήθειας διαχείρισης & χρήσης των Κρατικών Αυτοκίνητων δημιούργησαν την ανάγκη για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από Έμπειρους Ειδικούς, οι οποίοι με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αμεσότητα μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει πλήρως το πλέγμα των διατάξεων και των νόμων που κατά καιρούς έχουν θεσπιστεί και ισχύουν για τα Κρατικά Αυτοκίνητα καθώς και να συμβάλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του στόλου των Κρατικών Αυτοκινήτων.

Πρωταρχικός στόχος της πρότασης είναι να καλύψει το υπάρχον κενό, παρέχοντας τη δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. α και β βαθμού (Περιφέρειες – Δήμοι), τα Ν.Π.Δ.Δ., τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και γενικά σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα να ενημερώνονται για τη νομοθεσία, τη διοικητική πρακτική, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις λοιπές διαδικασίες που απαιτούνται για την προμήθεια, διαχείριση και ορθή χρήση, κίνηση και κυκλοφορία των οχημάτων τους καθώς και για τις διαδικασίες της ορθής οργάνωσης, δομής και σύννομης λειτουργίας των Γραφείων Κίνησης των Κρατικών Αυτοκινήτων όπως και για την οργάνωση,  το σχεδιασμό και για τις διαδικασίες έγκρισης και λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων.

 

Κύριος και ουσιαστικός σκοπός και στόχος της πρότασης είναι:

 • Να παράσχει ενημέρωση, βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας από τον τ. Ο.Δ.Δ.Υ., από το ελεύθερο εμπόριο και με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) των Αυτοκινήτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. α και β βαθμού) καθώς και για τις διαδικασίες διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων.
 • Να αναλύσει το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο και τις ορθές εφαρμογές που διέπουν τα κρατικά αυτοκίνητα και να ενημερώσει για τις νέες περιοριστικές ρυθμίσεις και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα κρατικά αυτοκίνητα, στα πλαίσια του εξορθολογισμού των Κρατικών Αυτοκινήτων, της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων, του περιορισμού και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών από την ορθή διαχείριση και ορθολογικότερη αξιοποίηση του στόλου των Κρατικών Αυτοκινήτων, επιλύοντας κάθε πρόβλημα και δυσκολία που θα ανακύψει από την καθημερινή ενασχόληση και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας των Κρατικών Αυτοκινήτων.
 • Να παράσχει ενημέρωση, βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για την οργάνωση δομή και λειτουργία καθώς και για τις αναλυτικές εργασίες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και να ενημερώσει για το σύνολο των ενεργειών και εργασιών που εκτελούνται και εποπτεύονται από τα Γραφεία Κίνησης των Κρατικών Αυτοκινήτων.
 • Να ενημερώσει για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για τις διαδικασίες οργάνωσης σχεδιασμού δομής και λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων και για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (την τεχνική έκθεση και την μελέτη βιωσιμότητας, την αιτιολόγηση αναγκαιότητας,  τον σκοπό, τις ανάγκες, τα απαιτούμενα οχήματα τη χρηματοδότηση του έργου κτλ) που αφορούν την οργάνωση, τη χορήγηση έγκρισης, τη διαχείριση και λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων.

Η παρούσα πρόταση συντάχθηκε και απευθύνεται:

Σε Στελέχη Τεχνικών, Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών,  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα, ΟΤΑ α και β βαθμού (Δήμων – Περιφερειών), και λοιπών Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, σε Προϊσταμένους, Υπευθύνους, Στελέχη και Υπαλλήλους των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων και της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων, σε Υπαλλήλους Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Καθαριότητας, Προμηθειών, Πολιτικής Προστασίας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Αυτοκινήτων Αποκομιδής, Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Οδηγούς, Τεχνικούς και σε όλους τους συναρμόδιους των εν λόγω φορέων παρέχοντας τη δυνατότητα, σε όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται  με τα Κρατικά Αυτοκίνητα, μέσω της συνεργασίας και των επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιούνται στην έδρα του συνεργαζόμενου φορέα, να ενημερώνονται υπεύθυνα και διεξοδικά για θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων.

 Ενδεικτικά, θέματα όπως:

 • Η αγορά Αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο, η παραχώρηση και διάθεση Αυτοκινήτων από τον τ.ΟΔΔΥ, η χρήση, η κίνηση, η μίσθωση, η οδήγηση, η θέση σε κυκλοφορία, η ταξινόμηση, η άρση από την κυκλοφορία, η χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), η υπερκατανάλωση καυσίμων, η ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, οι συμβατικές πινακίδες, η εξαίρεση από το ανώτατο όριο κυβισμού μηχανής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των οδηγών Κρατικών Αυτοκινήτων, η στάθμευση, η συντήρηση, η επισκευή, ο έλεγχος, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η απογραφή  όλων των Κρατικών Αυτοκινήτων- οχημάτων του Δημοσίου Τομέα,
 • Οι διαδικασίες οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι εργασίες που εκτελούνται και εποπτεύονται από τα Γραφεία Κίνησης των Κρατικών Αυτοκινήτων,
 • Οι διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, έγκρισης, δομής και λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων, η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών που απαιτούνται για την οργάνωση, τον σχεδιασμό τη χορήγηση έγκρισης και τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της έγκρισης, την Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Βιωσιμότητας, την αιτιολόγηση αναγκαιότητας, τη διαχείριση, λειτουργία και χρηματοδότηση του έργου κτλ, είναι μερικά από αυτά στα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί βρει τις επεξηγήσεις καθώς και τις δέουσες ερμηνείες και απαντήσεις στα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Με την πρόταση συνεργασίας μας παρέχεται η δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από τις εργασίες συμβουλευτικής υποστήριξης – εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της συνεργασίας καθώς και από την ορθή διαχείριση και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του στόλου των Κρατικών Αυτοκινήτων του

Λόγω των πολλών θεμάτων, αρμοδιοτήτων και αντικειμένων με τα οποία πραγματεύεται η ισχύουσα νομοθεσία των Κρατικών Αυτοκινήτων και επειδή τα αντικείμενα της έχουν πολυδιασπαστεί  και έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες των Κρατικών Αυτοκινήτων και σε άλλες υπηρεσίες, η παρούσα πρόταση είναι μια προσπάθεια για την υπέρβαση του πολυδαίδαλου και πολυνομικού χαρακτήρα των θεμάτων αυτών, παρέχοντας τη δυνατότητα και τη βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει πλήρως το πλέγμα των πολλών διατάξεων και των νόμων που κατά καιρούς έχουν θεσπιστεί για τα κρατικά αυτοκίνητα.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια  πλήρη και άρτια πρόταση, ένα ολοκληρωμένο Πρακτικό Οδηγό – Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο, στον οποίο αναλύεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όλες οι διαδικασίες προμήθειας και διαχείρισης των Κρατικών Αυτοκινήτων,  μπορεί δε παράλληλα να αποτελέσει και ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα ουσιαστικό βοήθημα σε όσους ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό.

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται και παρουσιάζεται συγκεντρωμένη, πλήρης και  ολοκληρωμένη όλη η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας καθώς και όλη η θεματολογία, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,  οι αρμοδιότητες, τα αντικείμενα, η διοικητική πρακτική και οι διαδικασίες προμήθειας και διαχείρισης των Κρατικών Αυτοκινήτων, με  αποτέλεσμα να διευκολύνεται το έργο  των Φορέων – Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.

Με τη πρόταση – εργασία αυτή καλύπτεται συγγραφικά το υπάρχον βιβλιογραφικό κενό καθώς αποτελεί την πρώτη μοναδική άρτια και πλήρη πρόταση – συγγραφική εργασία – μελέτη για τα Κρατικά Αυτοκίνητα.

Είναι το καταστάλαγμα των εμπειριών και το αποτέλεσμα της αδιάκοπης και πολύχρονης ενασχόλησης γνώσης και εμπειρίας του κ. Γεωργίου Αρ. Χαριτάκη με το αντικείμενο των Κρατικών Αυτοκινήτων, στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου και υπηρέτησε συνεχώς επί 22 έτη.

Η παρούσα εργασία κρίνεται απαραίτητη και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην:

 • Ορθή οργάνωση, δομή και λειτουργία των Γραφείων Κίνησης Οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη της υποστελέχωσης του απαιτουμένου για την λειτουργία του προσωπικού.
 • Επίλυση δυσχερειών, προβλημάτων και εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει μετά την ενοποίηση των στόλων οχημάτων του Δήμου με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Περιστολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών των Οχημάτων του Φορέα.

Ελπίζουμε η πρόταση αυτή να φανεί χρήσιμη, επωφελής και αποδοτική σε όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα κρατικά αυτοκίνητα, είμαστε δε βέβαιοι ότι   θα συμβάλλει και θα βοηθήσει  ουσιαστικά στην κατανόηση και επίλυση των πολλών και χρόνιων προβλημάτων και δυσκολιών  που  ανακύπτουν από την καθημερινή  ενασχόληση με την  προμήθεια, διαχείριση, διοικητική πρακτική και χρήση των Κρατικών Αυτοκινήτων, με την οργάνωση δομή και λειτουργία των Γραφείων Κίνησης καθώς και με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων.

Επισημαίνουμε ότι επιθυμία μας είναι, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, να μπορέσουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά και να βοηθήσουμε με αποτελεσματικότητα  στην επίλυση όλων των  θεμάτων  που σχετίζονται με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.

Να είστε βέβαιοι πως θα εργαστούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, σε συνεργασία με τα στελέχη της Υπηρεσίας σας, ώστε μετά τη λήξη της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μας να έχουμε παραδώσει  ένα Ολοκληρωμένο Έργο στο Γραφείο Κίνησης και παράλληλα να έχουμε δρομολογήσει  όλες τις ορθές και σύννομες ενέργειες, διαδικασίες και διοικητικές πρακτικές που είναι απαραίτητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων  που ανακύπτουν  από την ενασχόληση με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.

Ας δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά το Πρόγραμμα Συνεργασίας, Συμβουλευτικής – Τεχνικής Υποστήριξης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε Φορείς – Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΣΤΟΧΕΥΕΙ:

 

Α) Στην εκπαιδευτική υποστήριξη, επιμόρφωση και κατάρτιση με τη διοργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων
για τα κρατικά αυτοκίνητα στην έδρα του συνεργαζόμενου Φορέα  για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα στελέχη του.

Β) Στη βοήθεια, συμβολή,  συνεργασία και συμβουλευτική – τεχνική υποστήριξη σε όλα τα θέματα – αρμοδιότητες – αντικείμενα
που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων,
όπως αυτά αναφέρονται περιγράφονται και αναλύονται ακολούθως:

1) Ανάλυση, κατανόηση και ορθή εφαρμογή του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί, ισχύει και εφαρμόζεται για τα Κρατικά Αυτοκίνητα από τις Υπηρεσίες του συνεργαζόμενου Φορέα. Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και νομολογίας των διαδικασιών προμήθειας και διαχείρισης των Κρατικών Αυτοκινήτων.

2) Διαδικασίες προμήθειας Κρατικών Αυτοκινήτων – Εκθέσεις αναγκαιότητας  που έχει δρομολογήσει ή πρόκειται να προμηθευτεί ο Φορέας από το ελεύθερο εμπόριο, από τον τ. ΟΔΔΥ  και με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών.

 • Θέματα – Αντικείμενα των Κρατικών Αυτοκινήτων στα οποία παρέχεται συμβολή, συνεργασία, συμβουλευτική – τεχνική υποστήριξη: Προμήθεια – αγορά Αυτοκινήτων, θέση σε κυκλοφορία, ταξινόμηση, διακριτικά γνωρίσματα, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, κάρτα ελέγχου καυσαερίων, διαγραφή – εγγραφή Κρατικών Αυτοκινήτων, διάθεση για χρήση Κρατικών Αυτοκινήτων, εξαίρεση από τον κυβισμό, αποδοχή δωρεάς Κρατικών Αυτοκινήτων, κλπ.

3) Ορθή εφαρμογή και διοικητική πρακτική των διαδικασιών διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων και οχημάτων που διαθέτει ή πρόκειται να προμηθευτεί ο Φορέας. 

 • Θέματα – Αντικείμενα των Κρατικών Αυτοκινήτων στα οποία παρέχεται συμβολή, συνεργασία, συμβουλευτική – τεχνική υποστήριξη: Κίνηση, οδήγηση, Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Κίνησης, συντήρηση και επισκευή, καθήκοντα και υποχρεώσεις οδηγών, στάθμευση, υπερκατανάλωση καυσίμων, μίσθωση ιδιωτικών Αυτοκινήτων, έλεγχος νόμιμης χρήσης κίνησης κυκλοφορίας, άρση κυκλοφορίας των Κρατικών Αυτοκινήτων , κλπ.

4) Στη δυνατότητα εξεύρεσης, διάθεσης, παραχώρησης και απόκτησης Κρατικών Αυτοκινήτων από άλλες Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου (με δωρεάν παραχώρηση) με τη διαδικασία της αποδοχής δωρεάς Κρατικών Αυτοκινήτων, της εγγραφής – διαγραφής Κρατικών Αυτοκινήτων και της διάθεσης για χρήση Κρατικών Αυτοκινήτων.

5) Διαδικασίες ορθής  Οργάνωσης, Δομής και Λειτουργίας των  Γραφείων Κίνησης των Κρατικών Αυτοκινήτων του  Φορέα (συνοδευτικά έγγραφα, φάκελοι Αυτοκινήτων, κίνηση, οδήγηση, καύσιμα, επισκευές – ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, καθήκοντα και υποχρεώσεις οδηγών κλπ) καθώς και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την Οργάνωση, τον Σχεδιασμό τη χορήγηση Έγκρισης, τη Δομή και τη Λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων (απαιτούμενα δικαιολογητικά έγκρισης του έργου, Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Βιωσιμότητας, αιτιολόγηση αναγκαιότητας του έργου, σκοπός και ανάγκες του έργου,  διαχείριση και λειτουργία, χρηματοδότηση του έργου κλπ).

6) Επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα (ή και όποτε χρειαστεί) στην έδρα του συνεργαζόμενου φορέα για την παροχή οδηγιών και συμβουλευτικής – τεχνικής υποστήριξης για  την επίλυση των τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν καθώς και για τον συντονισμό, τον προγραμματισμό, την ορθή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, της διοικητικής πρακτικής και των διαδικασιών προμήθειας και διαχείρισης των Κρατικών Αυτοκινήτων.

7) Εντοπισμός και επίλυση τυχόν προβλημάτων και δυσχερειών που ανακύπτουν από την καθημερινή ενασχόληση, διαχείριση, χρήση, λειτουργία και διοικητική πρακτική των Κρατικών Αυτοκινήτων.

8) Έλεγχος κατάστασης του στόλου των Κρατικών Αυτοκινήτων. Εξορθολογισμός του στόλου των Κρατικών Αυτοκινήτων, εξοικονόμηση πόρων και περιστολή λειτουργικών και λοιπών δαπανών (βάσει σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης συγκεκριμένων – στοχευμένων ενεργειών και ορθής διαχείρισης του στόλου των οχημάτων).

9) Ορθολογικός και δεοντολογικός έλεγχος καθώς και έλεγχος νομιμότητας όλων των εγγράφων – αιτημάτων που υποβάλλονται σε άλλες υπηρεσίες από τον συνεργαζόμενο φορέα καθώς και όλων των αποφάσεων που πρόκειται να υπογραφούν από την ιεραρχία της εν λόγω Υπηρεσίας και αφορούν θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων. Σύνταξη εγγράφων – αιτημάτων και απαντητικών εγγράφων που υποβάλλονται σε άλλες υπηρεσίες (Υπουργεία – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ) για έκδοση αποφάσεων καθώς και έλεγχο νομιμότητας όλων των αποφάσεων που πρόκειται να υπογραφούν από την ιεραρχία της εν λόγω υπηρεσίας και αφορούν θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων.

10) Αποτελεσματική τεχνική βοήθεια σε θέματα διαδικασιών αναζήτησης, εξεύρεσης και προμήθειας – παραχώρησης Αυτοκινήτων από τον τ. ΟΔΔΥ από όπου μπορούν οι φορείς του Δημοσίου να απευθυνθούν  για  την εξεύρεση Αυτοκινήτων, για κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών.

11) Διάθεση όλων των σχετικών και αναγκαίων υποδειγμάτων – σχεδίων εγγράφων – δικαιολογητικών που προβλέπονται και είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κίνηση (συνοδευτικά έγγραφα – διαταγή πορείας – δελτίο κίνησης) την οδήγηση, την επισκευή και συντήρηση, την κατανάλωση καυσίμων, τη θέση και άρση από την κυκλοφορία, την οργάνωση του Γραφείου Κίνησης, την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο καθώς και για όλα τα υποδείγματα που απαιτούνται για τις λοιπές διαδικασίες που αναφέρονται στη θεματολογία των Κρατικών Αυτοκινήτων.

12 Τακτική  επικοινωνία με τον συνεργαζόμενο Φορέα και συνδρομή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

13) Πραγματοποίηση απογραφής με πλήρη στοιχεία των Κρατικών Αυτοκινήτων του  Φορέα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σε μία βάση δεδομένων ένα αξιόπιστο και πλήρες Μητρώο των Κρατικών Αυτοκινήτων με τη δημιουργία Καρτέλας Οχήματος για κάθε αυτοκίνητο η οποία θα περιλαμβάνει την ταυτότητα με τα βασικά στοιχεία του οχήματος. Απογραφή του στόλου οχηµάτων, απογραφικά δελτία και λειτουργία Μητρώου κυκλοφορούντων Κρατικών Αυτοκινήτων, στο οποίο για κάθε αυτοκίνητο θα αναφέρεται ο τύπος, η κατηγορία, το είδος, ο κυβισµός μηχανής, ο αριθµός θέσεων, το χρησιμοποιούμενο καύσιµο, ο αριθµός πλαισίου του κινητήρα, η ημερομηνία κυκλοφορίας, η υπηρεσία στην οποία ανήκει κτλ.

14) Καθορισμός, με απόφαση Δημάρχου, κατόπιν Εισηγητικού Σημειώματος  του Γραφείου Κίνησης, της διάθεσης των οχημάτων στις Υπηρεσίες – Διευθύνσεις του Δήμου με αναλυτικά στοιχεία των Διευθύνσεων και των Αυτοκινήτων που διατίθενται ανά Διεύθυνση, σύμφωνα με την οποία (απόφαση) οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα φέρουν την ευθύνη της επιλογής του σκοπού κίνησης καθώς και της εποπτείας του έργου που επιτελούν τα οχήματα. Με την ίδια απόφαση το Γραφείο Κίνησης θα φέρει την ευθύνη της ορθής και σύννομης καθημερινής κίνησης, χρήσης και κυκλοφορίας των Αυτοκινήτων για υπηρεσιακούς λόγους, της νόμιμης στάθμευσης και διανυκτέρευσης τους, της συντήρησης και επισκευής, της έκδοσης εντολών προμήθειας καυσίμων και της έκδοσής συνοδευτικών εγγράφων. Τονίζεται ότι οι οδηγοί στο σύνολό τους εποπτεύονται και οφείλουν να εφαρμόζουν τις οδηγίες του Γραφείου Κίνησης σύμφωνα με το Θεσμικό πλαίσιο των Κρατικών Αυτοκινήτων.

Καθορισμός με την ίδια απόφαση Δημάρχου των καταλλήλων και ασφαλών Δημοτικών χώρων στάθμευσης και διανυκτέρευσης των οχημάτων.

15) Διαδικασίες – ενέργειες (βήμα – βήμα) για την άρση κυκλοφορίας των Κρατικών Αυτοκινήτων που έχουν καταστραφεί, κλαπεί ή απολεσθεί (έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος) και οριστική διαγραφή αυτών. Συγκρότηση – σύσταση απόφασης Επιτροπής με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

16) Διοργάνωση και πραγματοποίηση ενδοεπιχειρησιακών επιμορφωτικών σεμιναρίων στην έδρα του Φορέα, για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε Υπαλλήλους και στελέχη του, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στα οποία θα συµµετέχουν οι συναρµόδιοι υπάλληλοι με θέμα «Νομοθεσία – Νομολογία – Διοικητική Πρακτική Κρατικών Αυτοκινήτων. Ανάλυση – ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες – εργασίες από Τεχνικό Σύμβουλο υποστήριξης – επιμόρφωσης, στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών του Φορέα» επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχής της νομιμότητας των δαπανών, οι οποίες διέπουν το δημόσιο λογιστικό δίκαιο καθώς και την πράξη 364/2010 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι παρεχόμενες εργασίες που αναφέρονται στην πρόταση συνεργασίας επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, καθότι η προβλεπόμενη δαπάνη που προκύπτει ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του Δημοσίου του ΝΠΔΔ ή του ΟΤΑ από τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει ο φορέας. Επίσης η εν λόγω δαπάνη που απαιτείται εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Φορέα και δεν αφορά σε εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του εν λόγω φορέα κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις.
 • Με την πρόταση συνεργασίας παρέχεται η δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών, οι οποίες θα προκύψουν από τις εργασίες υποστήριξης – εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της συνεργασίας καθώς και από την ορθή διαχείριση και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του στόλου των αυτοκινήτων του Φορέα. Επιπλέον θα βοηθήσει ουσιαστικά στην κατανόηση και επίλυση των πολλών και χρόνιων προβλημάτων και δυσκολιών που ανακύπτουν από την καθημερινή ενασχόληση με την προμήθεια, διαχείριση, διοικητική πρακτική και χρήση των αυτοκινήτων, με την οργάνωση δομή και λειτουργία του Γραφείου Κίνησης καθώς και με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Φορέα.
 • Η παρούσα εργασία κρίνεται απαραίτητη και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθή οργάνωση, δομή και λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη της υποστελέχωσης του απαιτουμένου για την λειτουργία του προσωπικού.
 • Οι εν λόγω εργασίες είναι εξειδικευμένες και χρήσιμες συμβάλουν δε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος Κίνησης – Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Φορέα, προκειμένου να προσφερθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας στους δημότες του και κατ’ επέκταση στους κατοίκους της Περιφέρειας και των γύρω περιοχών, επειδή ο Φορέας διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής.

 

Παράλληλα με τα παραπάνω επισημαίνεται ότι:

 • Λόγω του ότι υπάρχει πολυνομία και το νομοθετικό – θεσμικό πλαίσιο των Κρατικών Αυτοκινήτων, με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί, ισχύει από το έτος 1953 έως σήμερα και το νομοθετικό του πλαίσιο εμπλέκεται με το νομοθετικό πλαίσιο άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, χρειάζεται έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να διεκπεραιώσει και να διευθετήσει τα 33 αντικείμενα – αρμοδιότητες που αφορούν και διέπουν τη νομοθεσία των Κρατικών Αυτοκινήτων.
 • Στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν υπάρχουν και δεν έχουν γίνει σεμινάρια επιμόρφωσης υπαλλήλων εδώ και πολλά χρόνια για την διαχείριση του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων, προφανώς λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων τεσσάρων συναρμόδιων υπουργείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των προαναφερόμενων Υπουργείων και σύγχυση των υπαλλήλων με τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν προκειμένου να διαχειριστούν κατά τρόπο ορθολογικό και σύννομο τον στόλο των οχημάτων που διαθέτουν και τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουν.
 • Με δεδομένο ότι οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι υπηρετούντες υπάλληλοι της εν λόγω Υπηρεσίας – Φορέα έχουν συνταξιοδοτηθεί και οι νεότεροι υπηρετούντες είναι λιγότεροι σε σχέση με τα προηγούμενα έτη δεν δύνανται να ενημερωθούν επαρκώς, με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλα κενά στο γνωστικό τους αντικείμενο, λόγω της προαναφερόμενης πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και της μη ύπαρξης σεμιναρίων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Κατόπιν όλων των ανωτέρω και με δεδομένη την ανυπαρξία νομοθετικού πλάνου οργάνωσης δομής και λειτουργίας των Γραφείων Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων και της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων της χώρας δεν είναι απλώς αναγκαία η ανάθεση των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικό σύμβουλο αλλά θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη, επειδή στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας  και πέραν των άλλων  θα παραδοθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο των τελευταίων 60 ετών των Κρατικών Αυτοκινήτων (που συνεχίζει να ισχύει) στο συνεργαζόμενο φορέα καθώς και όλες οι εργασίες, μελέτες, υποδείγματα, πρακτικοί οδηγοί, συμβουλευτικά εγχειρίδια, εφαρμογές λογισμικού –πληροφοριακού σχεδίου, powerpoint, αναλύσεις, βήμα-βήμα (συνολικού περιεχομένου πλέον των 3.500 σελίδων σε 7 τόμους), που αφορούν όλες τις διαδικασίες προμήθειας, διαχείρισης διοικητικής πρακτικής, χρήσης κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων.     

     

Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι:

Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση  του στόλου  των κρατικών αυτοκινήτων  είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική,  ανάγεται  δε στην   εξειδικευμένη κατάρτιση  πάνω  στα σχετικά θέματα  του προσωπικού που απαρτίζει το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων, Δημοτικής Συγκοινωνίας και των στελεχών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η ανάθεση αυτή δικαιολογείται από τους εξής βάσιμους και αληθινούς λόγους:

 • Οι βασικές γνώσεις αξιοποίησης του στόλου των κρατικών οχημάτων του Δήμου ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου, δεν αρκούν ωστόσο για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερο εξορθολογισμό των Κρατικών Αυτοκινήτων.

Με την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον  εξορθολογισμό των κρατικών αυτοκινήτων επιτυγχάνεται  εξοικονόμηση πόρων και περιστολή λειτουργικών και λοιπών δαπανών – βάσει προγραμματισμού και συγκεκριμένων ενεργειών, διενεργείται ορθολογικός και δεοντολογικός έλεγχος, πραγματοποιείται απογραφή όλων των κυκλοφορούντων κρατικών αυτοκινήτων που ανήκουν στην εν λόγω Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί – με την βοήθεια απογραφικών δελτίων – σε μια βάση δεδομένων ένα αξιόπιστο και πλήρες Μητρώο όλων των κυκλοφορούντων Κρατικών Αυτοκινήτων του Δήμου και ταυτοχρόνως οικονομικότερη αξιοποίηση των Κρατικών αυτοκινήτων.

 • Η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για την εξοικονόμηση πόρων επιτάσσουν την συνεχή ενημέρωση και εξειδίκευση  του προσωπικού πάνω στα θέματα των κρατικών αυτοκινήτων.
 • Το κόστος που δαπανάται για την συμβουλευτική υπηρεσία πάνω στα θέματα των Κρατικών Αυτοκινήτων είναι αναλογικά πολύ μικρότερο σε σχέση με τα όσα ο Δήμος εξοικονομεί στην πορεία, εφαρμόζοντας τις λύσεις και προτάσεις που υποδεικνύονται από τους εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω στα σχετικά θέματα. Κατά τον λόγο αυτό η εξειδικευμένη κατάρτιση  ανάγεται σε αναγκαίο και χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη χρήση, διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία των κρατικών οχημάτων
 • Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της  χρηστής δημοσιονομικής  διαχείρισης και της εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας  με επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα την εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών, η Υπηρεσία καταβάλλει  σημαντικές προσπάθειες με μακροπρόθεσμο στόχο την  πλέον ορθολογική διαχείριση του  στόλου των κρατικών οχημάτων και τη μείωση της δαπάνης του  Προϋπολογισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνάπτεται σύμβαση συμβουλευτικής συνεργασίας, η οποία στηρίζεται σε πρόγραμμα εξοικονόμησης δαπανών, με λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου αναμένεται ότι θα επιφέρουν σημαντική μείωση του κόστους της διαχείρισης των κρατικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για αφηρημένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά για εξειδικευμένη υπηρεσία. 
 • Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού  της αξιοποίησης των κρατικών αυτοκινήτων    με απώτερο στόχο την πλέον αποδοτική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη εποπτεία του στόλου των  κρατικών οχημάτων. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εν λόγω εγχείρημα δεν μπορεί  να ευοδωθεί χωρίς την   λήψη εξειδικευμένης  γνώσης , όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Επικεφαλής & Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης

για τα “Κρατικά Αυτοκίνητα”

είναι  ο κ. Γεώργιος Αρ. Χαριτάκης

τ. Προϊστάμενος του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εισηγητής με πολυετή διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια που διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες και από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με την αποκλειστικότητα και την μοναδικότητα παρουσίασης του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Ειδικός  Σύμβουλος –  Συνεργάτης  σε  Φορείς – Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε θέματα  διαδικασιών προμήθειας και  διαχείρισης  Κρατικών Αυτοκινήτων.  Σύμβουλος Οργάνωσης και Λειτουργίας Γραφείων Κίνησης.
Ειδικός Συνεργάτης της εταιρίας «INTERNATIONAL FORUM TRAINING και CONSULTING»

Είμαστε στη διάθεσή σας, να σας επισκεφθούμε και να σας ενημερώσουμε

για τα οφέλη της παρούσης Πρότασης Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Ολοκληρωμένη Πρόταση Συνεργασίας

με Φορείς – Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα για τα 

Κρατικά Αυτοκίνητα

Πληροφορίες: Γιούλα Καραντάνη

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr