• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Σχέδιο Προτύπου κατά του Covid-19 – OTA-Φ.Δ.

Σχέδιο Προτύπου κατά του Covid-19 – OTA-Φ.Δ.

covid19 ota epixeirhseis forum training 848x346

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Προετοιμασίας Πιστοποίησης 
Ανάπτυξης Διαδικασιών & Απαιτήσεων για την

Αναχαίτιση της Μετάδοσης
& Διασποράς Λοιμωδών Νοσημάτων

(Covid -19 κλπ)

σε Δήμους Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις

σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποίησης

Η λήψη προληπτικών μέτρων για την αναχαίτιση της μετάδοσης & διασποράς ενός ιού (Covid-19 κλπ) ή άλλου λοιμώδους νοσήματος, κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας αλλά και κατά τη διάρκεια μιας κανονικής περιόδου, είναι ένας κρίσιμος στόχος ενός μηχανισμού που πρέπει να διασφαλίζει την Δημόσια Υγεία.

 

Η πρόσφατη εμπειρία διαχείρισης της πανδημίας του Covid-19, δημιουργεί την ανάγκη για:

 • Λήψη απαραιτήτων μέτρων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς Δημοσίου & Επιχειρήσεις, για την αποφυγή της μετάδοσης & διασποράς της ασθένειας
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Πολιτών στις τοπικές κοινωνίες από την ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου αναχαίτισης, μετάδοσης & διασποράς ενός ιού ή λοιμώδους νοσήματος

Αναγνωρίζοντας αυτούς τους δύο (2) άξονες ως αναγκαιότητα για το κοινωνικό σύνολο, δημιουργήθηκε ένα βασικό μοντέλο ελέγχου & πιστοποίησης θεμελιωδών απαιτήσεων & διαδικασιών για την πρόληψη της μετάδοσης & διασποράς του Covid-19 ή άλλου λοιμώδους νοσήματος, στις εγκαταστάσεις ενός Δήμου – Νομικού του Προσώπου ή Επιχείρησης.

 

Οι βασικοί του άξονες αφορούν στην:

 • Αναγνώριση της αναγκαιότητας & τη δέσμευση της Διοίκησης των Δήμων, των Νομικών τους Προσώπων & των Επιχειρήσεων, για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων στο πλαίσιο ενός συστηματικού διοικητικού μοντέλου
 • Διάθεση των απαραίτητων πόρων & μέσων για την επίτευξη του στόχου

Το Σχήμα Πιστοποίησης καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις & διαδικασίες, τις οποίες ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να λάβει τη σχετική Πιστοποίηση, οι οποίες επαληθεύουν πως υπάρχουν οι σχετικοί πόροι αλλά και μια χωροδιάταξη υποδομών, σύμφωνα με τις Οδηγίες που ορίζονται από αρμόδιους & θεσμικούς Φορείς Υγείας, για τις ενέργειες πρόληψης της μετάδοσης & διασποράς του Covid-19 ή άλλου λοιμώδους νοσήματος στις εγκαταστάσεις Δήμων, Νομικών τους Προσώπων ή Επιχειρήσεων.

 

Η συμμόρφωση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αξιολογείται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.

Το Σχήμα Πιστοποίησης αναδεικνύει την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση & ευαισθησία, καθώς και την ηθική που διέπουν ένα Δήμο, τα Νομικά του Πρόσωπα ή Επιχειρήσεις, το οποίο καθορίζει προληπτικές ενέργειες με στόχο:

 • τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόληψης της μετάδοσης & διασποράς του Covid-19
 • την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης έναντι της πιθανής έκθεσης στον Covid-19
 • την διαχείριση πιθανών περιστατικών Covid-19 με οργανωμένο, άμεσο & θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές & οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών & Διεθνών αρχών & των συνυπεύθυνων Φορέων σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες, προμηθευτές, πολίτες, επισκέπτες σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών & λειτουργιών του, κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης & παροχής των υπηρεσιών

Το Σχήμα πιστοποιεί πως κάθε Δήμος, Νομικό του Πρόσωπο ή Επιχείρηση:

 • αναδεικνύει τη δέσμευση του να παρέχει υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεση τους σε απειλές από τον Covid-19 ή άλλου λοιμώδους νοσήματος
 • ενισχύει την στρατηγική του για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των πολιτών & των επισκεπτών του, σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους & πόρους για την διαφύλαξη ενός προστατευμένου περιβάλλοντος
 • συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης του πολίτη, του επισκέπτη & όλων των εμπλεκόμενων & ενδιαφερόμενων μερών

Η International Forum Training & Consulting, αναλαμβάνει

 • την καταγραφή & τον σχεδιασμό των διαδικασιών & των απαιτήσεων που προκύπτουν από το Πρότυπο, συντάσσοντας ολοκληρωμένη μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου για την τελική Πιστοποίηση του Δήμου ή Επιχείρησης από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης
 • την συντήρηση του συστήματος με διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, οι οποίες θα εντοπίζουν πιθανά σημεία προς βελτίωση υποβάλλοντας στην Διοίκηση του Δήμου ή της Επιχείρησης τις αντίστοιχες προτάσεις

Ειδικότερα, η εταιρεία μας σας παρέχει μια Ολοκληρωμένη Μελέτη που θα περιέχει:

 • ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την προετοιμασία της πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο
 • προσδιορισμό μετρήσιμων δεικτών της εφαρμογής του Σχήματος
 • καθορισμό μιας σταθερής & ομοιόμορφης προσέγγισης
 • εφαρμογή ολιστικής προσέγγισης της πολιτικής στις εγκαταστάσεις
 • ανάπτυξη ενός αντιπροσωπευτικού σχεδίου δράσης
 • διαχείριση πόρων & ανάθεση καθηκόντων
 • διαχείριση περιστατικών
 • πρόνοια για την υποδομή & τη διαδικασία καραντίνας
 • υλοποίηση ασκήσεων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • διενέργεια συνεχών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων προκειμένου να διαπιστώνεται η ετοιμότητα του Οργανισμού – Φορέα (σε συνεννόηση με τη Διοίκηση)
 • συνεχή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού για τα μέτρα πρόληψης & τις διαδικασίες για την αναχαίτιση της μετάδοσης & διασποράς λοιμωδών νοσημάτων
 • υποστήριξη κατά την διαδικασία πιστοποίησης από ανεξάρτητο Φορέα
 • επικαιροποίηση των διαδικασιών & απαιτήσεων του συστήματος με τυχόν νέες οδηγίες, εγκυκλίους κλπ που θα προκύπτουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων ή άλλων θεσμών

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας
ή να σας επισκεφθούν στην έδρα σας, για να σας ενημερώσουν για την Παρεχόμενη Υπηρεσία
αλλά και να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

iso 9001 2015 01

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

iso 29990 175x176 1