• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων

Εισηγητής:
Ι. Τριανταφύλλου

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Κληροδοτημάτων κλπ.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Προϊσταμένους Λογιστηρίων
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες – Λογιστές
 • στελέχη Λογιστηρίου Μικτών Επιχειρήσεων
 • στελέχη Λογιστηρίου εταιρειών ειδικών κατηγοριών
 • Μεσαία στελέχη Λογιστηρίου
 • Βοηθούς Λογιστηρίου

Στόχος της Ημερίδας, είναι:

Η αναλυτική παρουσίαση όλων των Νέων Εντύπων, Φορολογικών Δηλώσεων Νομικών Προσώπων 2019 & η διαδικασία συμπλήρωσης τους βήμα προς βήμα μέσα από παραδείγματα όλων των περιπτώσεων    Φορολογικών Δηλώσεων έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία & τα κρίσιμα σημεία.

Αξία Εκπαίδευσης

€ 80.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Φορολογική Ημερίδα
για Νομικά Πρόσωπα

.

Συμπλήρωση
Φορολογικών Δηλώσεων

Νομικών Προσώπων 2019
Έντυπα Ν, Ε2 & Ε3

Παραδείγματα Συμπλήρωσης Φορολογικών
Δηλώσεων Μικτών Επιχειρήσεων
(εμπορικών, παραγωγικών, παροχής υπηρεσιών)
& ειδικών κατηγοριών
(ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακές, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης κλπ)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Πέμπτη 28 Μαρτίου

16:00- 21:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξενοδοχείο “HYATT”

Σάββατο 13 Απριλίου

10:00- 15:00

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

Ανάλυση για το  έντυπο Ε3

 • Υποπίνακας 23 Ανάλυση Πωλήσεων ανά ΚΑΔ και ανά δραστηριότητα
 • Επιλογή Κωδικού Μεγέθους Οντοτήτων σύμφωνα
  με τα ΕΛΠ στο Ε3.
 • Συμπλήρωση πίνακα ανάλυσης μεγέθους οντοτήτων
  ώστε να επιβεβαιωθεί το δηλωθέν μέγεθος της οντότητας
 • Πίνακες: Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών,
  Στοιχεία ενεργών POS, Συνεργαζόμενες Ηλεκτρονικές
  πλατφόρμες, Ενεργές Ιστοσελίδες επιχείρησης,
  Ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πίνακας 51 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις
 • Νέοι κωδικοί για πληροφοριακά στοιχεία στον
  υποπίνακα Ζ3
 • Νέος πίνακας Θ που συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και είναι μέλη Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που  έχει υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα.
 • Νέος πίνακας Ι για τους εξωτερικούς λογιστές,
  φοροτεχνικούς και λοιπούς υπόχρεους παροχής
  πληροφοριών, σύμφωνα με τον Ν.4557/2018 περί
  νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Πίνακας συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αρ.2 ΚΦΕ)
 • Ενιαίος πίνακας απεικόνισης οικονομικών δεδομένων
  απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων με νέα μορφή που
  αντιστοιχεί στις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
 • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων σε τέσσερις
  κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
 • Πότε συντάσσεται υποχρεωτικά απογραφή αποθεμάτων.
  Προαιρετική Απογραφή  αποθεμάτων και σχετικές
  υποχρεώσεις
 • Η απομείωση αποθεμάτων στον υπολογισμό του
  κόστους στο Ε3
 • Ο πίνακας Δ του Ε3 και η σχέση του με την απεικόνιση των
  μεγεθών της κατάστασης οικονομικών αποτελεσμάτων ως τα υποδείγματα Β6, Β.2.1. & Β.2.2 των ΕΛΠ
 • Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων της οικονομικής οντότητας
  στον πίνακα Ζ του Ε3
 • Οι υποπίνακες ανάλυσης των εσόδων των διάφορων
  λειτουργικών εξόδων και των παροχών σε εργαζόμενους
 • Ο ρόλος που θα παίξει η συμπλήρωση του νέου Ε3 στην επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
 • Διάκριση προσωρινών και οριστικών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης. Παράδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα
  προσωρινών διαφορών (πίνακας Ε) του εντύπου Ε3 για όσους τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. (Ν.4172). Η υπεύθυνη δήλωση του λογιστή περί ορθής απόδοσης
  των φόρων

 

Φορολογία Εισοδήματος ΝΠ

 • Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται σε φορολογία Εισοδήματος και Φορολογικοί Συντελεστές.
 • Νομικά Πρόσωπα που απαλλάσσονται  του φόρου
  εισοδήματος (αρ.72 και αρ.46 ΚΦΕ).
 • Άλλα νομικά πρόσωπα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή απαλλάσσονται της υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος νομικών
  προσώπων και οντοτήτων.
 • Ειδικές Φοροαπαλλαγές και  εκπτώσεις από το εισόδημα
  και οι κωδικοί τους στο έντυπο Ν.
 • Κωδικός 574 και νέος πίνακας V,Απαλλαγή Καταβολής
  Φόρου Ν.4399/2016
 • Κωδικός 478 ποσά που το τρέχον έτος καταβάλλονται ως
  διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) και είχαν υπαχθεί σε
  φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη
  (Αρ.66 Ν.4172/2013)
 • Kωδικός 056 Προσαυξημένες αποσβέσεις,
  Αρ.24 Ν.4172/2013
 • Πως προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα και τα
  αφορολόγητα έσοδα για Φορείς Γενικής Κυβέρνησης,
  Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και λοιπά νομικά
  πρόσωπα μη κερδοσκοπικά
 • Τρόπος απεικόνισης και φορολογική αναμόρφωση των
  δαπανών που έγιναν για τον κοινωφελή σκοπό.
  Ο πίνακας 2 του εντύπου Ν.
 • Εισόδημα από ακίνητα, και έκπτωση δαπανών ακινήτων
 • Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (AIRBNB). Η υπηρεσία της ΑΑΔΕ καταχώρησης Μητρώου Ακινήτων βραχυχρόνιας Διαμονής.
 • Έσοδα Airbnb Νομικών Προσώπων και φορολογικές
  υποχρεώσεις
 • Υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής και οριστικοποίηση  κατανομής των εσόδων στους συνιδιοκτήτες του ακινήτου. Δήλωση των εισοδημάτων Airbnb στο Ε2.

 

 

Δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ακινήτων
για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά. Δαπάνες επισκευής
και συντήρησης στα ακίνητα.

 • Έννοια πάγιων  λειτουργικών δαπανών με δικαιολογητικά που εκπίπτουν από τα ενοίκια
 • Τεκμαρτά έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν
  παραχώρηση ακινήτων
 • Απαλλαγή των Δήμων από τον φόρο για εισόδημα από
  ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων και από ορισμένες περιπτώσεις εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων.(αρ.47 ΚΦΕ)
 • Το έντυπο Ε2 & η συμπλήρωση του πίνακα 3Α4 του εντύπου Ν
 • Χρόνος και Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλειών από
  ανείσπρακτα ενοίκια. Φορολογική έκπτωση της νόμιμης
  αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε μισθωτή
 • Είσπραξη μερισμάτων από συνδεδεμένες και μη εταιρείες.
  Ο πίνακας 3Α1 και ο πίνακας 4 του εντύπου Ν.
 • Κέρδη που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με βάση την
  ΠΟΛ.1014/2018.
 • Φορολογικές Αποσβέσεις παγίων. Χειρισμός αποσβέσεων
  παγίων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση
 • Αποσβέσεις ακινήτου που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο τρίτων
 • Τέλος επιτηδεύματος
 • Κατάργηση  καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους
  αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και ορισμένες
  κατηγορίες νομικών προσώπων και επιχειρήσεων
 • Προκαταβολή φόρου. Μη υπολογισμός προκαταβολής
  για τον φόρο που αναλογεί με βάση τις διατάξεις παρ.1 αρ.47 Ν.4172/2013.
 • Εισοδήματα αλλοδαπής και πίστωση φόρου αλλοδαπής.

 

 

 

Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων για μικτές (εμπορικές-παραγωγικές-παρ.υπηρεσιών)  εταιρείες και για ειδικές κατηγορίες (ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακές, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης).

Συμπλήρωση
Φορολογικών Δηλώσεων

Νομικών Προσώπων 2019

Έντυπα Ν, Ε2  & Ε3

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων

  [vc_row][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center" css_animation="fadeInRightBig"][vc_column_text…

Related Courses