• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων “PublicPro”

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων “PublicPro”

“PublicPro”

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής

Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων

 

για την κάλυψη των απαιτήσεων που εισάγουν ο Ν.4412/2016 & Ν.4605/2019

για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών & Έργων

 

σε Δήμους Φορείς Δημοσίου

  Η International Forum Training, σε συνεργασία με την PublicSoft στην προσπάθεια τους να συμβάλλουν & να βοηθήσουν τα στελέχη των ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, προσφέρουν το «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημόσιων Συμβάσεων PublicPro» για την κάλυψη των απαιτήσεων που εισάγουν ο Ν.4412/2016  & Ν.4605/2019  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

   Το σύστημα “PublicPro”  ενσωματώνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και αποτελεί εργαλείο ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων ενός οργανισμού.

    Αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο καλύπτει όλες τις περιπτώσεις του Νόμου και των τροποποιήσεων του είτε αφορά γενικές υπηρεσίες και προμήθειες είτε τεχνικό αντικείμενο (έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες).

   Επιπρόσθετα οι αλλαγές που επήλθαν στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ με την ψήφιση του Ν.4555/18 σε συνδυασμό με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου και με την μη ύπαρξη ακόμη δομών εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν επιτακτική την περαιτέρω οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας και την ύπαρξη πιο εξειδικευμένων μηχανογραφικών εργαλείων και  αξιόπιστης υποστήριξης.

    Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών ενός Δήμου ή Φορέα Δημοσίου αποτελούν οι δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4412, η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθίσταται αναγκαία για την καλύτερη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας και τον συνεχή έλεγχο της πορείας μιας σύμβασης, από τη διαβούλευση μέχρι και τη φάση της υλοποίησης.

Ειδικότερα μέσω του λογισμικού “PublicPro” επιτυγχάνονται:

 • Η παρακολούθηση της προσυμβατικής και της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων,
 • Ο καθορισμός βημάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την υποβοήθηση των αντίστοιχων τμημάτων/διευθύνσεων (προμηθειών, τεχνική κλπ) και την αποφυγή λαθών,
 • Ο έλεγχος της ροής των βημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4412/16, ΠΔ 80/16, κλπ)
 • Η αποθήκευση εγγράφων για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου (άρθρο 45, Ν.4412/2016),
 • Η παραγωγή ειδοποιήσεων σχετικά με προθεσμίες (ανατρεπτικές, λήξη συμβάσεων, λήξη ισχύος προσφορών κ.λπ.),
 • Η οικονομική παρακολούθηση της σύμβασης και των πληρωμής αυτής
 • Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης όπως και των πρωτοκόλλων παραλαβής – καλής εκτέλεσης
 • Η διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα όπως Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ. ΣΗΔΕ για την αυτόματη άντληση εγγράφων
 • Η διασύνδεση με τα Οικονομικά Προγράμματα για την αυτόματη άντληση οικονομικών δεδομένων
 • Ο έλεγχος για τυχόν κατατμήσεις
 • Ο έλεγχος προθεσμιών δημοσιεύσεων, προσκλήσεων
 • Ο έλεγχος ανά διαδικασία απαραίτητων συνθηκών όπως λόγοι αποκλεισμού, δημοσιεύσεις, εγγράφων
 • Η αυτόματη παραγωγή εγγράφων (πχ. πρωτογενών, τεκμηριωμένων, προσκλήσεων, πρακτικών κλπ)
 • Η εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική αναζήτηση συμβάσεων, απαλλάσσοντας τα αντίστοιχα γραφεία από επιπλέον φόρτο εργασίας
 • Η καταγραφή προτάσεων / αιτημάτων από τα επιμέρους τμήματα (πρωτογενή αιτήματα)
 • Ο έλεγχος προτάσεων και απόρριψη τους ή έγκριση τους
 • Η διευκόλυνση στη σύνταξη του προγράμματος προμηθειών/υπηρεσιών/ εκτελεστέων έργων
 • Ο απαιτούμενος προγραμματισμός για τη σύνταξη προϋπολογισμού

Ενδεικτικές Αναφορές που παράγει το “PublicPro”:

 • Αναφορές σχετικές με την πορεία εκτέλεσης συμβάσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες, σε καθυστέρηση, σε ποιο στάδιο βρίσκονται κ.λπ.)
 • Εκτυπώσεις σχετικές με τα υπόλοιπα συμβάσεων
 • Κατάσταση υπολοίπων δεσμεύσεων ανά ΚΑΕ και πρόβλεψη για νέα έτη (συνεχιζόμενα)
 • Αποκλίσεις ποσών μεταξύ προκήρυξης και σύμβασης
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Αναφορά με φίλτρα για ελέγχους κατατμήσεων

Αναμενόμενα Οφέλη:

 • Κεντρική παρακολούθηση πορείας των συμβάσεων
 • Δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των συμβάσεων από τα επιτελικά στελέχη
 • Έλεγχος αποδοτικότητας και παραγωγικότητας υπηρεσιών
 • Άμεση συγκέντρωση πληροφοριών και αναφορών
 • Ομοιομορφία δεδομένων
 • Διευκόλυνση των υπηρεσιών στα βήματα και στις διαδικασίες
 • Μείωση του χρόνου υλοποίησης μέσω της αυτόματης παραγωγής εγγράφων
 • Αποφυγή λαθών στις διοικητικές διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα των πράξεων ή τη μη θεώρηση από  τους Επιτρόπους
 • Διασφάλιση των υπηρεσιών ως προς την ορθότητα των διαδικασιών
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Απλοποίηση σύνταξης προϋπολογισμού, με τη συνεχή πραγματική αποτύπωση των συνεχιζόμενων συμβάσεων (χρονική και οικονομική πληροφορία)
 • Απλοποίηση σύνταξης τεχνικού προγράμματος
 • Τήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης
 • Έλεγχος Διαδρομής της Σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΛΚ
 • Ομογενοποίηση και δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε όλα τα στάδια της με συγκεκριμένη ροή

   Ειδικοί Σύμβουλοι της εταιρείας μας μπορούν να σας επισκεφθούν στον Δήμο σας για να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες του Συστήματος “PublicPro” .

              Είμαστε στην διάθεση σας.

“PublicPro”

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής

Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων

Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων – Εφαρμογών

Ευαγγελία Νίκα

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)