• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Τεχνολογία – Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Παν.Αιγαίου – Forum)

1ος Κύκλος

Νέο Πρόγραμμα

texnologia anthr.dynamikoy forum training 848x346

Τεχνολογία & Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
Ανθρωπίνου Δυναμικού

Technology & Development of Human Resources

Έναρξη: 22 Νοεμβρίου 2021

    Λήξη:  Ιούνιος 2022

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 400

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20

  Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης Τεχνολογία & Εκπαίδευση – Επιμόρφωση Ανθρωπίνου Δυναμικού εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η χρήση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη (εκπαίδευση και επιμόρφωση) του ανθρωπίνου δυναμικού των δομών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:

α) σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στελεχώνουν δομές με αρμοδιότητες εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης προσωπικού

β) σε εργαζόμενους σε δομές και τμήματα του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού

γ) σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στους οργανισμούς

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/ηεπιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίσουν τη σημασία της δια βίου μάθησης για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα
 • Γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες εμπεριέχονται στη διά βίου εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων;
 • Αναλύουν τη διεργασία σχεδιασμού της εκπαίδευσης στους οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • Σχεδιάζουν συστήματα εκπαίδευσης -επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο εκπαίδευσης -επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ΤΠΕ
 • Γνωρίζουν τις βασικότερες πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά τους
 • Κατηγοριοποιούν τα εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία επεξεργασίας εικόνας ήχου video.
 • Αναγνωρίζουν τις τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται καθώς και τις διάφορες τυπολογίες αξιολόγησης

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

1. Διαδικασία υλοποίησης της επιμορφώσης
Από απόσταση Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning)

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

 • Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με ασύγχρονη μέθοδο ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Σε κάθε συνεδρία αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει βασικό κείμενο, που έχει γραφεί από τον / την διδάσκοντα / διδάσκουσα και παράλληλα σχετικά με το περιερχόμενο της συνεδρίας κείμενα.
 • Επίσης με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των επιμορφούμενων μπορεί να πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις μέσω ΒΒΒ.

3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Στο τέλος κάθε Διδακτικής Ενότητας, σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο (σύμφωνα με σχετικές αναρτημένες οδηγίες), οι επιμορφούμενες/οι οφείλουν να να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις από το σύνολο της ύλης της.
Θετική αξιολόγηση της Διδακτικής Ενότητας προϋποθέτει ορθή απάντηση τουλάχιστον στο 50% των ερωτήσεων.
Για να ληφθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά στο 60% των Διδακτικών Ενοτήτων του Προγράμματος.
Εναλλακτικά και ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων θα μπορούσε να γίνει η αξιολόγηση με εργασίες

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για την
“Λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικου”

   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Συνοπτικό Περίγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Δια βίου μάθηση – Εκπαίδευση Ενηλίκων & ο ρόλος της Τεχνολογίας
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει μια γενική εισαγωγή στις έννοιες της δια βίου μάθησης & της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς ο ρόλος των ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικοί όροι & ορισμοί, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης του συγκεκριμένου πεδίου, αναπτύσσεται το νομικό πλαίσιο στον Ελληνικό χώρο και παρουσιάζεται σημασία του όρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Βασικές Έννοιες & Ορισμοί

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Αναγκαιότητα & Σκοποί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ιστορικά στοιχεία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ο ρόλος των ΤΠΕ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διά βίου μάθηση εκπαίδευση ενηλίκων & εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Το νομοθετικό πλαίσιο & φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στις διάφορες μορφές εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Δια βίου εκπαίδευση – μάθηση & εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: ρόλος, λειτουργίες & η θέση της στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Διδακτική Ενότητα 2: Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων & ο ρόλος της τεχνολογίας
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια παρουσίαση των αρχών & θεωριών μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, αναπτύσσονται τα κυριότερα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων, επεξηγούνται τα κύρια χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου και σκιαγραφείται ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων – εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων & ο ρόλος της τεχνολογίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εισαγωγή στις θεωρίες μάθησης & η επίδραση των ΤΠΕ

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ο ρόλος του / της εκπαιδευτή /τριας ενηλίκων στις διαφορετικές μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Παιδαγωγικές – Διδακτικές Αρχές

Διδακτική Ενότητα 3: Αναγνώριση & Πιστοποίηση μορφών εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή αναλύεται διεξοδικά η διεργασία της αναγνώρισης & πιστοποίησης στις διάφορες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων (δια ζώσης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης). Πιο διεξοδικά παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης στην Ελλάδα καθώς και οι κύριοι φορείς πιστοποίησης. Επιπλέον αναλύεται η σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού & του Εθνικού πλαισίου προσόντων.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Αναγνώριση & Πιστοποίηση των μορφών δια βίου μάθησης & εκπαίδευσης – αναγκαιότητα & οφέλη ενηλίκων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Το θεσμικό πλαίσιο της πιστοποίησης στην Ελλάδα και ο ρόλος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Φορείς Πιστοποίησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Ευρωπαϊκό & Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Διδακτική Ενότητα 4: Η διεργασία σχεδιασμού & υλοποίησης εκπαιδεύσεων – επιμορφώσεων 1
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση της διεργασίας σχεδιασμού & υλοποίησης δράσεων ανάπτυξης (εκπαίδευσης – επιμόρφωσης). Στο πλαίσιο αυτής παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές δια βίου εκπαίδευσης & επιμόρφωσης, τεκμηριώνεται η σημασία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ΑΔ των οργανισμών & επεξηγούνται οι όροι Στρατηγικό Σχέδιο Εκπαίδευσης & Προσωπικό Πλάνο Βελτίωσης.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Μορφές δια βίου εκπαίδευσης – επιμόρφωσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Η σημασία της εκπαίδευσης & επιμόρφωσης του ΑΔ για τους οργανισμούς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Σύνδεση του Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του οργανισμού με το Στρατηγικό Σχέδιο Εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Στρατηγικό σχέδιο εκπαίδευσης – Ανάπτυξη Σχεδίου προσωπικής Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Πρακτική εφαρμογή

Διδακτική Ενότητα 5: Η Διεργασία σχεδιασμού & υλοποίησης εκπαιδεύσεων – επιμορφώσεων 2
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή ολοκληρώνεται η ανάλυση της διεργασίας σχεδιασμού & υλοποίησης δράσεων ανάπτυξης (εκπαίδευσης – επιμόρφωσης). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται & αναλύονται οι διαδικασίες της ανίχνευσης εκπαιδευτικών απαιτήσεων & εκπαιδευτικών αναγκών, επεξηγείται το θεσμικό πλαίσιο & τα εργαλεία της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών & ολοκληρώνεται με μια πρακτική εφαρμογή των παραπάνω εννοιών.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ανίχνευση εκπαιδευτικών απαιτήσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Θεσμικό πλαίσιο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Εργαλεία ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Πρακτική Εφαρμογή

Διδακτική Ενότητα 6: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης & Ηλεκτρονική Μάθηση 1
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας, αφορά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. Παρουσιάζονται οι κύριες μορφές & προσεγγίσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης & αναλύονται τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα αυτής.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ιστορική εξέλιξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μάθηση

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μορφές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Προσεγγίσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διδακτική Ενότητα 7: Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης & Ηλεκτρονική Μάθηση 2
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Στην ενότητα αυτή ολοκληρώνεται το αντικείμενο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα κύρια συστήματα διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναπτύσσεται ο κύκλος σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια εισαγωγή στα κυριότερα εργαλεία δημιουργίας εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης (Learning Management Systems)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ο κύκλος σχεδιασμού & ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Ανοικτά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης (SlideWiki) (MOOCS)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Εισαγωγή στα εργαλεία συγγραφής (authoring tools)

Διδακτική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Διδασκαλίας & Διαχείριση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης & εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 1
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι σχεδιασμός της δόμησης και διδασκαλίας μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται οι έννοιες του σχεδίου/σεναρίου διδασκαλίας και μάθησης, παρουσιάζονται οι κύριες τεχνικές διδασκαλίας και γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά στα κύρια στοιχεία (είδη, σκοποί, ερωτήματα κα.) του προγραμματισμού διδασκαλίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Αναγκαιότητα, είδη, σκοποί & βασικά ερωτήματα του προγραμματισμού διδασκαλίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Στόχοι διδασκαλίας & μάθησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Τεχνικές διδασκαλίας & η χρήση της τεχνολογίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Σχέδιο / σενάριο διδασκαλίας & μάθησης σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως
  εκπαίδευσης – θεωρητικά στοιχεία & ενδεικτικοί άξονες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Σχέδιο / σενάριο διδασκαλίας & μάθησης σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Διδακτική Ενότητα 9: Σχεδιασμός Διδασκαλίας & Διαχείριση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης & εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 2
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Με τη συγκεκριμένη ενότητα ολοκληρώνεται το αντικείμενο του σχεδιασμού της δόμησης και διδασκαλίας μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι στην ενότητα αυτή αναλύονται τα κύρια λογισμικά σύγχρονής και ασύγχρονής εκπαίδευσης, παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού & περιγράφεται ο πλήρης κύκλος διαχείρισης της μάθησης.

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Εισαγωγή στα λογισμικά Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Εισαγωγή στα λογισμικά Σύγχρονης Εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Χρήση εργαλείων συγγραφής (Authoring Tools) για κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Διαχείριση μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης 1

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Διαχείριση μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης 2

Διδακτική Ενότητα 10: Η Αξιολόγηση στις διάφορες μορφές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σύνολο Φόρτου Εργασίας Επιμορφούμενου / ης: Διάρκεια 50 ώρες
Η έννοια και διεργασία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται τα κύρια μοντέλα και τύποι αξιολόγησης, αναπτύσσονται οι άξονες, μέθοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης και αναλύεται η δομή και το περιεχόμενο μιας έκθεσης αξιολόγησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Τύποι & Μοντέλα Αξιολόγησης & ο τρόπος εφαρμογής τους στις διάφορες μορφές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Αντικείμενα & Άξονες Αξιολόγησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Μέθοδοι & Τεχνικές Αξιολόγησης στις διάφορες μορφές Εκπαίδευσης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

 • Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης, επιλογή αποδεκτών & τρόποι κοινοποίησης των αποτελεσμάτων

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Επιμορφωτικού Προγράμματος

Τεχνολογία & Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
Ανθρωπίνου Δυναμικού

Technology & Development of Human Resources

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

* απαραίτητα πεδία

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αφορά τον Δημόσιο Τομέα:
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ,  στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται : (α) Φορέας Κατάρτισης (β) Ο Τίτλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος (γ) Η Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του  (δ) Η αξία του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα: (α)  Προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του επιμορφωτικού προγράμματος έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (β)  Εξόφληση με τη λήξη της 4ης διδακτικής ενότητας του επιμορφωτικού προγράμματος, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (γ) η τιμολόγηση θα γίνεται τμηματικά ως τη λήξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Πολιτική Ακύρωσης:

Ακύρωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς να χρεωθούν ακυρωτικά έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του και εφόσον γίνει εγγράφως και σταλεί στο fax 213 0716381 ή στο e-mail: info@forum-training.gr. Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την έναρξη του προγράμματος), επιβαρύνεστε 100% της αξίας του προγράμματος, έναντι σχετικού παραστατικού τιμολόγησης.

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος διακόψει τη φοίτηση – παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, για οποιοδήποτε λόγο και πριν αυτό ολοκληρωθεί, επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

Με την υπογραφή της Δήλωσης Εγγραφής, δηλώνω πως αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Ακύρωσης της Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Το παρόν συνιστά πρόταση σύμβασης από πλευράς της εταιρίας “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” και από την στιγμή που θα περιέλθει η παρούσα δήλωση εγγραφής με την υπογραφή του αιτούμενου φορέα στην εταιρία “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” με οποιονδήποτε τρόπο (fax, e-mail, ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κλπ) επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης και δεσμεύει τους δύο συμβαλλόμενους σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτό όρους.

Πληροφορίες :
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Τεχνολογία – Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Παν.Αιγαίου – Forum)

  [vc_row css=".vc_custom_1580728891878{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="bounceInDown" css=".vc_custom_1595847776986{background-color: #bbd88c !important;}"] 1ος Κύκλος [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="bounceInUp" css=".vc_custom_1602761125313{background-color: #bbd88c !important;}"] Νέο Πρόγραμμα [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row…

Related Courses