• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00
  • Home
  • Διοικητική Δομή

Στα πλαίσια τόσο της αποτελεσματικότερης κατανόησης και εντοπισμού των αναγκών του πελάτη όσο και της αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης σε αυτές μέσω ολοκληρωμένων λύσεων, η εταιρεία παρουσιάζει την παρακάτω οργανωτική δομή: Η εταιρεία International Forum Training & Consulting, διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήματα:

  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει υποστηρικτικό ρόλο σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.
  • Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ως κύρια αποστολή, το σχεδιασμό και υλοποίηση των Ενδοεπιχειρησιακών – Διεπιχειρησιακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.
  • Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών έχει ως κύρια αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων τα οποία αφορούν την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
  • Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει υποστηρικτικό ρόλο τόσο σε θέματα διοικητικά και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων όσο και σε θέματα Μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης.
  • Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας: Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας έχει ως κύρια αποστολή, το σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας.
structure