• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες – Υπηρεσίες (ΔΤ)

Εισηγητής:
Απ. Κόλλιας

Ειδικό στέλεχος
Αρμόδιας Υπηρεσίας με
πρακτική & διδακτική εμπειρία
σε θέματα που αφορούν
την Ορθή Χρήση
του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου  (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους τη καταχώρηση στοιχείων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

.

Εκμάθηση – Χρήση

 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Διαγωνισμούς

Προμηθειών – Υπηρεσιών

 έως & τις προβλεπόμενες αλλαγές
που ορίζει ο Ν.4782/2021

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού Προμηθειών – Αγαθών – Γενικών Υπηρεσιών από την

Ανάρτηση της Διακήρυξης έως την

Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Παρουσίαση Περιεχομένων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Εισαγωγή στο Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Προεπισκόπηση των 2 βασικών Portals των Δημοσίων Συμβάσεων :

 1. http://www.promitheus.gov.gr
 • Πρόσβαση και χρήση διαδικτυακής πύλης του Προμηθέα
 • Τα οφέλη της Διαδικτυακής Πύλης ως αποθετήριο συμβουλών, πληροφοριών & βοηθημάτων (εγχειρίδια, στοιχεία επικοινωνίας, ενημερωτικά βίντεο, FAQ, κ.ο.κ.).
  2. http://www.eaadhsy.gr
 • Πρόσβαση και χρήση διαδικτυακής πύλης της ΕΑΑΔΗΣΥ
 • Τα οφέλη της Διαδικτυακής Πύλης ως αποθετήριο συμβουλών, πληροφοριών & βοηθημάτων [τροποποιήσεις του Ν.4412/16 (Ν.4782/21), νέο δευτερογενές νομικό πλαίσιο, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, κατευθυντήριες οδηγίες, νέα υποδείγματα Δ/ξεων για προμήθειες/υπηρεσίες, FAQ, κ.ο.κ.].

Εισαγωγή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

 • Παρουσίαση του “layout” καθώς και των βασικών πεδίων της “Αρχικής Σελίδας” & της “Κονσόλας Διαχείρισης”
 • Που βρίσκονται τα πεδία αναζήτησης συστημικών διαγωνισμών,  δημιουργίας προσχεδίου προσφοράς, αντιγραφής, «κλειδώματος» και απαλοιφής προσχεδίου, ανάγνωσης εισερχόμενων μηνυμάτων, αναζήτησης υποβληθεισών προσφορών προ και μετά την αποσφράγιση
 • Διαφοροποίηση των εννοιών “διαγωνισμός ενός σταδίου” vs “διαγωνισμός δύο σταδίων”. Βασικές διαφορές μεταξύ διαγωνισμών “χαμηλότερης τιμής” και “βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”
 • Συσχετισμός με τον Ν.4782/21. Προεκτάσεις ως προς τις διαφορετικές ροές ενεργειών που ακολουθούν οι χειριστές καθώς και οι Επιτροπές αξιολόγησης των διαγωνισμών
 • Εισαγωγή στην έννοια της “Δημοσίευσης Προσφορών” μέσω της ειδικής λειτουργικότητας του πεδίου “Ενέργειες”. Χρονικός προσδιορισμός (“timing”) της χρήσης της εν λόγω λειτουργικότητας ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης

Σύνταξη Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

 • Ποιά είναι τα υποχρεωτικά πεδία της Κεφαλίδας και πώς τα συμπληρώνουμε
 • Πώς ορίζουμε/ενσωματώνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού στην Κεφαλίδα
 • Πώς διαχειριζόμαστε την ενότητα «Σημειώσεις και συνημμένα» της Κεφαλίδας προ και μετά δημοσίευσης και με ποιό σκεπτικό χαρακτηρίζουμε τα έγγραφα τα οποία αναρτώνται εδώ
 • Πώς καθορίζουμε το Κριτήριο Κατακύρωσης του διαγωνισμού στην σελίδα των Γραμμών 
 • Πώς καταχωρούμε στις Γραμμές τα είδη του διαγωνισμού καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε είδους (CPV, ποσότητα, προϋπολογισμός, κ.ο.κ.)
 • Πώς δημιουργούμε ομάδες ειδών, ποιά είναι η λογική χρήσης αυτών αλλά και ποιοί είναι οι περιορισμοί τους
 • Πώς προσθέτουμε “παραμέτρους” στις εκάστοτε γραμμές και με ποία λογική
 • Ποιά είναι τα υποχρεωτικά πεδία των Στοιχείων Ελέγχου και πώς τα συμπληρώνουμε
 • Πώς ορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό καθώς και τις ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στο portal και της έναρξης υποβολής προσφορών
 • Πώς βάζουμε τους κανόνες απάντησης και ποια η σημασία τους για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας
 • Πώς συσχετίζουμε χρονικά τα “Στοιχεία Ελέγχου” με τη Διάχυση Πληροφοριών και την αποστολή για δημοσιοποίηση της Προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TED-SIMAP), στο ΚΗΜΔΗΣ, στις Εφημερίδες και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Ποια είναι η λογική πίσω από την χρήση της σελίδας “Προμηθευτές” και σε ποιες μεμονωμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
 • Πώς εκτελούμε τον τελικό έλεγχο του προσχεδίου (εκτύπωση “Ανασκόπησης”) πριν προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση της δημοσίευσης του Διαγωνισμού

Διάφοροι προβληματισμοί μετά την Δημοσίευση:

 • Πώς γίνεται η επικοινωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και προμηθευτών προ και μετά της υποβολής των προσφορών
 • Πώς απαντούμε σε διευκρινιστικά ερωτήματα των προμηθευτών μέσω του «πεδίου επικοινωνίας»
 • Πώς διαχειριζόμαστε τις Ανακοινώσεις προ της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφορών
 • Λόγοι τροποποίησης του δ/σμού προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ποια είναι τα επακόλουθα της εν λόγω ενέργειας για τους οικονομικούς φορείς
 • Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 79 του Ν.4412/16 σε σχέση με την διαχείριση των αιτημάτων των προμηθευτών περί επιστροφής των προσφορών τους προ της καταληκτικής ημερομηνίας. Συσχετισμός με το δευτερογενές πλαίσιο και προεκτάσεις ως προς τις ροές ενεργειών που ακολουθούν  οι χειριστές

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών

 • Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 72 του Ν.4412/16 περί μη υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ενέργειες της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και της Αναθέτουσας Αρχής. Κομβικά σημεία ελέγχου κατά την παραλαβή των ηλεκτρονικών και των έντυπων προσφορών
 • Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 100 του Ν.4412/16 περί μη πρόσβασης των συμμετεχόντων στα περιεχόμενα των προσφορών των υπολοίπων εταιρειών
 • Πώς γίνεται η προετοιμασία της αποσφράγισης των προσφορών μέσω της εφαρμογής JAVA. Ενέργειες της Επιτροπής Διαγωνισμού: Διαφορές στις διαδικασίες αξιολόγησης μεταξύ διαγωνισμών χαμηλότερης τιμής και διαγωνισμών βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Νέοι κανόνες ως προς τον χρόνο αποσφράγισης των δικαιολογητικών, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών στους διαγωνισμούς χαμηλότερης τιμής. Αλληλουχία σύνταξης Πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού. Διαδικασία έγκρισης αυτών βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης
 • Πώς εισάγονται οι βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης Κ1, Κ2, Κ3 στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνισμούς βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Κατάταξη προσφορών: ποιά είναι τα νέα περιθώρια διακύμανσης της μέγιστης βαθμολογίας κάθε κριτηρίου αξιολόγησης. Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 86 του Ν.4412/16 περί στάθμισης μεταξύ των συντελεστών βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών
 • Ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής: Νέοι κανόνες περί μη κοινοποίησης της Απόφασης Προσωρινού Αναδόχου στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Ενσωμάτωση της εν λόγω Διοικητικής Πράξης στην Απόφαση Κατακύρωσης.

Στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης

 • Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 103 του Ν.4412/16 και η νέα ΚΥΑ του ΕΣΗΔΗΣ 64233/21 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021) περί διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από πλευράς οικονομικών φορέων. Ενέργειες της Επιτροπής Διαγωνισμού και χρονικά περιθώρια ως προς την συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών

Στάδιο κατακύρωσης

 • Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 105 του Ν.4412/16 περί κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Εισαγωγή της νέας έννοιας “Δημοσίευσης προσφορών” μέσω της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ. Αποστολή των Πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ καθώς και των σχετικών Αποφάσεων προς τους οικονομικούς φορείς. Διαδικασία μεταφοράς των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στο πεδίο “Σημειώσεις και Συνημμένα” του συστημικού διαγωνισμού
 • ΑΕΠΠ: Προσφυγές κατά των ως άνω Αποφάσεων. Πώς γίνεται η διαχείριση των επικοινωνιών με το Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ
 • Πώς γίνεται η διαχείριση της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών και τι συνιστά πλέον “σύναψη σύμβασης”
 • Ποια είναι η διαδικασία “ανάθεσης – προσωρινής κατακύρωσης” στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Ποιά είναι η βέλτιστη πρακτική στους δ/σμούς με πολλές γραμμές και πολλούς αναδόχους. Πώς επιτυγχάνεται η «Ολοκλήρωση κατακύρωσης» του διαγωνισμού καθώς και η “δημιουργία συστημικής σύμβασης”

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες – Υπηρεσίες (ΔΤ)

  [vc_row css=".vc_custom_1604662009404{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1604662075134{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_separator…

Related Courses