• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παν.Αιγαίου – Forum)

4η Επανάληψη

Πιστοποιημένο
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Λειτουργία – Διαχείριση

Δημόσιας Διοίκησης

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναμένεται

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 400

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20

 Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Γνωστικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεπιστημονική και πολυδιάστατη μελέτη του σύνθετου διοικητικού φαινομένου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, αλλά και στο ευρύ φάσμα των μέσων που προωθεί η Ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική.

 

Στόχος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων όσον αφορά την κατανόηση των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

 

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του δημόσιου τομέα και της  τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και σε απόφοιτους των ΑΕΙ που θα επιθυμούσαν στο κοντινό μέλλον να αποτελέσουν το νέο “αίμα” του δημόσιου τομέα και  του  τομέα της αυτοδιοίκησης.

 

Μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και την αξιολογική εργασία, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτήν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Πληροφορίες : International Forum Training & Consulting
Ευθαλία Φλουρίδου
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Μαθησιακοί Στόχοι Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι:

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ο / η επιμορφούμενος / η θα είναι σε θέση να:

 • αναπτύξει & εφαρμόσει εξειδικευμένες δεξιότητες αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης & λειτουργίας των Φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • αναλύσει & συγκρίνει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μοντέλων προγραμματισμού, οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού στους ΟΤΑ, μέσα από τη μεταφορά καλών πρακτικών της Διεθνούς Εμπειρίας & την εξειδίκευση τους, βάσει των πραγματικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
 • αναδείξουν ένα νέο πρότυπο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε Τοπικό & Περιφερειακό επίπεδο, βασιζόμενο στην συμμετοχικότητα, τη διαβούλευση & την διατομεακή συνεργασία
 • αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις ανάπτυξης & ενσωμάτωσης των σύγχρονων μοντέλων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση & σύγχρονων καινοτόμων μοντέλων Διαχείρισης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ
 • αποκτήσουν γνώση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της Οργάνωσης & Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών & συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την   Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Η διδασκαλία των διδακτικών  ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή, καθώς είναι εύκολη η αποθήκευσή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό ανά εβδομαδιαία συνεδρία εμπλουτίζεται με παράλληλα κείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο και videos, διαφάνειες και slides θεωρία εμπλουτισμένη με εικόνες και links, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, σχήματα, διαγράμματα, πίνακες, πρόσθετη Βιβλιογραφία και δικτυογραφία, βιντεοπαρουσιάσεις, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, Links  σε εξωτερικές ιστοσελίδες, πρόσθετα αρχεία  pdf – excel–PowerPoint.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στους / στις συμμετέχοντες /συμμετέχουσες και η δυνατότητα ανάρτησης των δικών τους εργασιών στην παραπάνω πλατφόρμα εκπαίδευσης, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν από τους Διδάσκοντες / Διδάσκουσες του  Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Επίσης, η μελέτη και εξάσκηση των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών βασίζεται στην αυτόνομη και ασύγχρονη επεξεργασία του  εκπαιδευτικού υλικού και στις επιμέρους ανατιθέμενες εργασίες, οι οποίεςπαρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία, όπως διαγνωστικά τεστ , ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μελέτες περίπτωσης κ.τ.λ. μέσα από μια συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ Διδάσκοντα και εκπαιδευόμενου / εκπαιδευομένης

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης Chat & Τηλεδιάσκεψης.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

   Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε Διδακτικής Ενότητας αντιστοιχεί σε 40 ώρες επιμόρφωσης, και η μη  επιτυχής σε 20 ώρες.

  Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ ή την τελική εργασία.

  Η μελέτη και εξάσκηση των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών βασίζεται στην αυτόνομη και ασύγχρονη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στις επιμέρους ανατιθέμενες εργασίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία, όπως διαγωνιστικά τεστ, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μελέτες περίπτωσης κτλ μέσα από μια συνεχή ανατροφοδότηση μεταξύ Διδάσκοντα και εκπαιδευομένου / εκπαιδευομένης.

   Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του.

 Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής της επόμενης εργασίας ή του τεστ της επόμενης ενότητας.

   Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

 Συνολικά, η βαθμολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος προκύπτει κατά το 60% από τα τεστ ή την εργασία κάθε θεματικής ενότητας και κατά 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

   Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

  Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της  εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

 Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Διοίκηση & Νομοθετικό Πλαίσιο Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην 1η θεματική ενότητα  θα αναλυθούν θέματα σχετικά με το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να αναπτύξει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σχετικά με τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς ρόλους της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προσδιορίζοντας τις βασικές έννοιες της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της αυτοδιοίκησης, της Αξιολόγησης και της Στοχοθεσίας, του Πειθαρχικού Δικαίου, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, των Οργανογραμμάτων και των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, καθώς επίσης, να κάνει κατανοητές βασικές έννοιες του  θεσμικού πλαισίου που διέπει το προσωπικό της αυτοδιοίκησης και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες   σχεδιασμού, ανάπτυξης και πρακτικής αξιοποίησης του πλαισίου αυτού. Στόχος είναι η βελτίωση και ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των επιμορφούμενων γύρω από θεμελιώδεις πτυχές και παραμέτρους της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, ως απαραίτητου εργαλείου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

Συνεδρίες

 • Βασικές έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης & της Δημόσιας Πολιτικής – Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων – Βαθμολόγιο, Μισθολόγιο
 • Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας & Κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
 • Αξιολόγηση Προσωπικού, Επιλογή Προϊσταμένων & Διαδικασίες Κινητικότητας Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Υπαλληλικός Κώδικας – Πειθαρχικό Δίκαιο – Σύστημα Προσλήψεων

2. Οργάνωση – Λειτουργία Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ

Στην 2η θεματική ενότητα θα αναλυθούν καταρχήν θέματα σχετικά με την οργάνωση του κράτους σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα με βάση τις συνταγματικές επιταγές και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εν συνεχεία, υπό το πρίσμα και του πρόσφατου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος με την ονομασία “Κλεισθένης Ι”, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα αναλυθούν: η προβληματική της τοπικής υπόθεσης, και συναφώς θέματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δήμων και των περιφερειών και τις αντίστοιχες της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και μορφές συνεργασίας μεταξύ των δήμων, αλλά και μεταξύ δήμων και περιφερειών. το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα διακυβέρνησης δήμων και περιφερειών, δηλ. τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες τους, οι λειτουργίες τους, οι μεταξύ τους σχέσεις, και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο κυβερνώνται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιο Ο.Τ.Α. ρυθμίσεις που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, αλλά και θεσμούς διαβεσολάβησης και ελέγχου, όπως το τοπικό δημοψήφισμα, ο τοπικός και περιφερειακός διαμεσολαβητής κ.α.

 

Συνεδρίες

 • Η δομή των ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης & την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Καθεστώς των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Συνεργασίες & λοιπές μορφές σχέσεων μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ & β’ βαθμού
 • Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Το Νέο Σύστημα Ανάδειξης Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών

3. Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Η 3η θεματική ενότητα πραγματεύεται το εγχείρημα που αφορά στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στην ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που αποσκοπεί στην εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ατζέντας οικονομικού μετασχηματισμού. Επικεντρώνεται στις προοπτικές των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών καινοτομίας και συνοχής και διερευνά τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να εξέλθει της παρούσης επώδυνης ύφεσης με πολιτικές για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, βασισμένες στην νέα στρατηγική «Ευρώπη2020».

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μεταβολή της πολιτικής συνοχής, που υλοποιείται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων με κύριους στόχους τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ την εστίαση της πολιτικής συνοχής στα θέματα ανταγωνιστικότητας, έρευνας, καινοτομίας, αναβάθμισης των ικανοτήτων για την προώθηση της οικονομίας της γνώσης, την πολιτική απασχόλησης στον πυρήνα των δράσεων με στόχο να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στη μείωση του κινδύνου φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη με βασικούς στόχους την μείωση των αερίων θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση ενέργειας και τις εθνικές στρατηγικές, που υλοποιούνται σήμερα στα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία)

 

Συνεδρίες

 • Θεωρίες τοπικής ανάπτυξης – Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Εργαλεία
 • Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητας: Πόλοι Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας
 • Αναπτυξιακά προγράμματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Συμπράξεις Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα

4. Οικονομικός Προγραμματισμός – Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ & ΝΠΔΔ

Η συγκεκριμένη ενότητα απευθύνεται σε ενήλικες εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ανώτερα στελέχη καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στις οικονομικές υπηρεσίες αλλά και σε διάφορες υπηρεσίες του φορέα και καλούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων, να προσαρμοστούν στις νέες αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα νέο δύσκολο και συνάμα απαιτητικό δημοσιονομικό περιβάλλον.

Στην 1η υποενότητα θα μελετηθούν
το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού,
η κατάρτιση, η εκτέλεση και ο έλεγχος των προϋπολογισμών των Δήμων. Θα γίνει ανάλυση των εσόδων και των δαπανών των ΟΤΑ.

Στην 2η υποενότητα θα αναλυθούν τα νέα δεδομένα της δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης ,θα μελετηθεί η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, η διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων και η εκκαθάριση των δαπανών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Θα αναλυθούν επίσης οι έλεγχοι της οικονομικής διαχείρισης που υπόκεινται οι ΟΤΑ. Η 3η ενότητα θα αναφέρεται στο Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης των ΟΤΑ και στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους τους. Η 4η ενότητα θα αναφέρεται στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ στα οικονομικά αποτελέσματα και στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών

 

Συνεδρίες

 • Προϋπολογισμός – Έσοδα – Δαπάνες ΟΤΑ, Τακτικοί & έκτακτοι πόροι ΟΤΑ
 • Οικονομική Διαχείριση & Λειτουργία των ΟΤΑ – Δημοσιονομικοί Έλεγχοι
 • Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης – μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι
 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα ΟΤΑ

5. Δημόσιες Συμβάσεις στους ΟΤΑ – Επιχειρηματική Επικοινωνία

Στην 5η θεματική ενότητα θα αναλυθούν θέματα που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσιών συμβάσεων με σκοπό τη:
Βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, για αποδοτικό σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, και γενικών υπηρεσιών και συνακόλουθα ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των φορέων από τους οποίους προέρχονται, για την αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων διαγωνισμών.
Εμπέδωση του νέου νομικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενσωμάτωσε τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.
Αναγνώριση της σημασίας ενσωμάτωσης/εισαγωγής καινοτόμων προβλέψεων, κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων συμβάσεων (κόστος κύκλου ζωής, αναλογία κόστους / οφέλους κ.ά.).
Παρουσίαση σύγχρονων διαγωνιστικών εργαλείων υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (ανταγωνιστικός διάλογος, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμπραξη καινοτομίας κ.ά.).
Παρουσίαση των βημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το νέο σύστημα έννομης προστασίας στους δημόσιους διαγωνισμούς.
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης-ενθάρρυνση των στελεχών που συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, ως στελέχη των αρμοδίων οργανικών μονάδων ή ως μέλη διαφόρων επιτροπών, όπως π.χ. αποσφράγισης προσφορών και παραλαβής συμβατικών αντικειμένων.
Αναγνώριση της σημασίας της βελτίωσης των διαδικασιών επικοινωνίας, καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων ή/και υπηρεσιακών οργάνων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

 

Συνεδρίες

 • Παρουσίαση Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων
 • Εργαλεία Υλοποίησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών
 • Κριτήρια επάρκειας συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες – Κριτήρια επιλογής αναδόχου, διαδικασία αξιολόγησης προσφορών & κανόνες εκτέλεσης σύμβασης
 • Συλλογικά όργανα υλοποίησης & παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων & καθεστώς έννομης προστασίας

6. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Εποπτεία των ΟΤΑ

Με τoν όρο περιφερειακή ανάπτυξη θα ερμηνεύσουμε ένα σύνολο διαδικασιών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικής «ικανότητας» των περιφερειών μιας χώρας. Επίσης θα ερμηνεύσουμε τις αποφάσεις που υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών που αφορούν: ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα ακινήτων, την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ.Θα γίνει εκτενής ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού που διαμορφώνει την αποστολή, το όραμα και τους μακροπρόθεσμους στόχους ενός Δήμου και επιχειρησιακού σχεδιασμού και των δεικτών παρακολούθησης αυτού που αποφασίζουν για την ποσότητα, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι.

 

Συνεδρίες

 • Περιφερειακή Πολιτιστική Ανάπτυξη, Κοινωνική Πολιτική ΟΤΑ
 • Μορφές ελέγχου – Εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Μεταρρυθμιστικές προτάσεις (Συνεδρία) – Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΤΑ
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Διαχείριση Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση & την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δείκτες παρακολούθησης & αξιολόγησης

7. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα & Πολιτικές Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Στην παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζονται τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιούν την εθνική στρατηγική, τα κριτήρια επιλογής, το αναγκαίο περιεχόμενο των τοπικών σχεδίων και τα κριτήρια αξιολόγησης τους, τους Θεματικούς Στόχους, Επενδυτικές Προτεραιότητες και τύπους δράσεων ανά εργαλείο, τα σχέδια των δράσεων (πχ ΣΒΑΚ), οι εφαρμοστικές και χρηματοδοτικές συνέργιες με τομεακά Προγράμματα, που συνάδουν στην επιτυχή υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ενός Δήμου.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, εξετάζεται ο καθορισμός των στόχων σε συνάρτηση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της πόλης, που βασίζεται σε πολυκριτηριακή ανάλυση και είναι κομβικής σημασίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην αξιολόγηση και υιοθέτηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών και στην αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε και του προϋπολογισμού της πόλης, κατά ισόρροπο τρόπο των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ακόμη, παρουσιάζονται παραδείγματα συνεργασίας πόλεων για την ανάδειξη των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, δια μέσου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, που στοχεύουν στην επίτευξη της αστικής αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στην επίτευξη στοχευμένου σχεδιασμού στην διαχείριση της πόλης (πχ ΣΒΑΚ), που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που συμβάλλουν στην επιτυχία της πολιτικής συνοχής παρουσιάζεται η βέλτιστη πρακτική Δήμου/ casestudy.

 

Συνεδρίες

 • Δράσεις & ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον μιας πόλης
 • Βασικοί κανόνες για οικονομική ανάπτυξη πόλεων / κριτήρια επιλογής εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • SWOT ανάλυση
 • Ανάλυση case studies Δήμων – Διαχείριση Κρίσεων & Πολιτική Προστασία

8. ΟΤΑ & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Οικονομία: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης & παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Η οριοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη πρόκληση, καθώς πρόκειται για έναν όρο που δεν χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, αλλά διαφοροποιείται εννοιολογικά ανάλογα με την Εθνική παράδοση και κουλτούρα.

Θα αναλυθούν έννοιες όπως η προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας “Κοινωνική Οικονομία”,όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Οδηγό για την Κοινωνική Ευρώπη.Θα εξετάσουμε ένα καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με κατεύθυνση, συμμετοχή και δέσμευση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων σε μία νέα επιχειρηματική προσέγγιση με την Κοινωνική Επιχείρηση.

Θα ερευνήσουμε τον όρο Κοινωνική Δημογραφία και το πλαίσιο μελέτης των πληθυσμιακών φαινομένων μέσω της συλλογής, της στατιστικής ανάλυσης και της τεχνικής παρουσίασης των πληθυσμιακών δεδομένων.

Στην κατεύθυνση αυτή θα διερευνηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης της κοινωνικής οικονομίας για την χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών μέσω των κλασικών οικονομικών μεθόδων ή άλλων που δημιουργεί το κράτος για να ενισχύσει ή να υποστηρίξει συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

 

Συνεδρίες

 • Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Πολιτική & Κυκλική Οικονομία στους ΟΤΑ
 • Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία σε Ελλάδα & Ευρώπη
 • Κοινωνική επιχείρηση – κοινωνική επιχειρηματικότητα – πεδία δραστηριότητας κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Κοινωνική Δημογραφία – Μοντέλα χρηματοδότησης κοινωνικών δομών – Κίνητρα & οφέλη

9. Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Ν.Π.Δ.Δ. & τους Φορείς Δημοσίου

Η διαρκώς αυξανόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Κυβέρνηση στους Φορείς Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. & τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η πίεση των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης και η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων ασκούν συνεχή πίεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πρόσφατη διαδικασία, που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν το Δήμο η το Ν.Π.Δ.Δ. η Φορείς Δημοσίου σε κινδύνους και να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα.

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου, προσφέρουν διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου (controls) και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και τον εμποδίζουν να επιτύχει τους σκοπούς του και εν τέλει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους Δημότες – Πολίτες, παραμένοντας παράλληλα εντός των δημοσιονομικών στόχων και περιορισμών.

 

Συνεδρίες

 • Το Νομικό & Κανονιστικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου & τους Φορείς Δημοσίου
 • Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Θεσμικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα – Θεσμικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα
 • Δημιουργία & Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου & τους Φορείς Δημοσίου

10. Ψηφιακή Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση

“Οι σύγχρονες Κοινωνικές, Οικονομικές & Πολιτικές συνθήκες επιβάλλουν μια νέα φιλοσοφία στη Δημόσια Διοίκηση & μια νέα Πρόταση η οποία θα ανταποκρίνεται στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες.

Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση αποτελεί μια νέα εποχή για τη Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση και ήδη υπάρχουν ορατά αποτελέσματα σε Πολίτες που κάνουν συνδιαλλαγές σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του Δημοσίου Τομέα αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Παράλληλα, ενισχύεται και η διάφανη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και η στόχευση για την οριστική εξάλειψη της γραφειοκρατικής αντίληψης, η οποία είχε τις ρίζες της στην παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση.

Είναι μια επανάσταση που αλλάζεις τις προηγούμενες αντιλήψεις και θέτει νέες προτεραιότητες στις σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης – Πολίτη, στον τρόπο εξυπηρέτησης των αναγκών του, στην προσβασιμότητα του, στην πληροφόρηση, ενισχύοντας έτσι την διάδραση και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης & Πολίτη.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, είναι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο κράτος με αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, η οποία ενδυναμώνει τους Κανόνες Διαφάνειας, την Δικαιοσύνη αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία.

Ο Νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επικαιροποιεί την υπάρχουσα Νομοθεσία και ενοποιεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση και αποτελεί ένα κομβικό νομοθετικό πλαίσιο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους & της Κοινωνίας γενικότερα.”

 

Συνεδρίες

 • Σκοπός & Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 • Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης – Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ψηφιακή Διαφάνεια
 • Πεδίο εφαρμογής διατάξεων Ηλεκτρονικών Εγγράφων – Ισχύς Ηλεκτρονικών Υπογραφών & Σφραγίδων

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οργάνωση – Λειτουργία
Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

* απαραίτητα πεδία

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αφορά τον Δημόσιο Τομέα:
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, είναι απαραίτητη η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ,  στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται : (α) Φορέας Κατάρτισης (β) Ο Τίτλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος (γ) Η Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του  (δ) Η αξία του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα: (α)  Προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του επιμορφωτικού προγράμματος έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (β)  Εξόφληση με τη λήξη της 4ης διδακτικής ενότητας του επιμορφωτικού προγράμματος, με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό (γ) η τιμολόγηση θα γίνεται τμηματικά ως τη λήξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος

 

Πολιτική Ακύρωσης:

Ακύρωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς να χρεωθούν ακυρωτικά έως και 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του και εφόσον γίνει εγγράφως και σταλεί στο fax 213 0716381 ή στο e-mail: info@forum-training.gr. Σε διαφορετική περίπτωση (ήτοι ακύρωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την έναρξη του προγράμματος), επιβαρύνεστε 100% της αξίας του προγράμματος, έναντι σχετικού παραστατικού τιμολόγησης.

Σε περίπτωση όπου ο καταρτιζόμενος διακόψει τη φοίτηση – παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, για οποιοδήποτε λόγο και πριν αυτό ολοκληρωθεί, επιβαρύνεται με το 100% της αξίας του με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

Με την υπογραφή της Δήλωσης Εγγραφής, δηλώνω πως αποδέχομαι τους Όρους της Πολιτικής Ακύρωσης της Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Το παρόν συνιστά πρόταση σύμβασης από πλευράς της εταιρίας “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” και από την στιγμή που θα περιέλθει η παρούσα δήλωση εγγραφής με την υπογραφή του αιτούμενου φορέα στην εταιρία “Φόρουμ Διεθνής Επιμορφωτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.” με οποιονδήποτε τρόπο (fax, e-mail, ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κλπ) επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης και δεσμεύει τους δύο συμβαλλόμενους σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτό όρους.

Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παν.Αιγαίου – Forum)

  [vc_row css=".vc_custom_1580728891878{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_column_text css_animation="bounceInDown" css=".vc_custom_1607684990776{background-color: #bbd88c !important;}"] 4η Επανάληψη [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580729924395{background-color: #c1c1a0 !important;}"][vc_column][vc_single_image image="43482" img_size="full" alignment="center" css_animation="fadeInUpBig"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1580729931178{background-color: #c1c1a0…

Related Courses