• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιοι Διαγωνισμοί – Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων (Παν.Αιγαίου – Forum)

5η Επανάληψη

Πιστοποιημένο
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

 

& Διαχείριση

 

Δημοσίων Συμβάσεων

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Χρυσή Βασιλάκη

Έναρξη: 01 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:    12 Ιουνίου 2022

Αξία :  690,00€

Ώρες  Επιμόρφωσης: 410

Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

ECVET :   20,5

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

  Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

   Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμπέδωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, σύναψης, παρακολούθησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου των διοικητικών συμβάσεων, εστιάζοντας κυρίως στις Δημόσιες Συμβάσεις.

  Οι διαρκείς και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες κάθε συνιστώσας του «εξωτερικού» μας περιβάλλοντος (πολιτική, νομική, περιβαλλοντική, κοινωνική κ.ά.), σε συνδυασμό με τις συντελούμενες μεταρρυθμίσεις και την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, έχουν πλήρως αναδείξει τη σπουδαιότητα του τομέα των συμβάσεων ως βασικού εργαλείου, αφενός  ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αφετέρου αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας  σε δημόσιο-εθνικό αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο.

   Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω αντικείμενο είναι κατάλληλα δομημένο και σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο της αγοράς (οικονομικοί φορείς) ή/και ιδιωτών, βάσει των αναγκαίων προσαρμογών και της απαιτούμενης Νομικής, Οικονομικής και Τεχνικής Ανάλυσης.

  Περαιτέρω, μέσω του επιμορφωτικού προγράμματος αναδεικνύεται η σημασία της στρατηγικής προσέγγισης του ευρύτερου «συστήματος προμηθειών», η οποία εξαρτάται ιδιαίτερα από τις αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, είτε αυτές διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικά είτε με μη ηλεκτρονικά μέσα, καθώς επίσης προσδιορίζεται η σχέση και θέση της σύμβασης με τα Logistics, σύμφωνα με τις αρχές και λειτουργίες της σύγχρονης εφοδιαστικής επιστήμης.

   Επιπλέον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές-τεχνικές διενέργειας διαπραγματεύσεων στοχευμένες στη σύναψη συμβάσεων και την έγγραφη τεκμηρίωσή τους, καθώς και οι διαδικασίες άσκησης ή χειρισμού ένδικων μέσων κατά τους δημόσιους διαγωνισμούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Στα ανώτερα στελέχη διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών-φορέων-οργανισμών
 • Σε στελέχη του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων ή σε συναφή διοικητικά, εφοδιαστικά και οικονομικά αντικείμενα
 • Σε στελέχη του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία πρόκειται να εμπλακούν με το αντικείμενο των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων ή επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους
 • Σε ανώτερα-διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου
 • Σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση επί ενός ελκυστικού και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα & σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο

International Forum Training & Consulting
Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν στις διαδικασίες δημοσίευσης και διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων
 • Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των αρχών και του ενωσιακού και εθνικού νομικού & κανονιστικού πλαισίου, που διέπουν τις διαδικασίες κατάρτισης των διοικητικών συμβάσεων και ιδιαίτερα τις Δημόσιες Συμβάσεις
 • Αντιλαμβάνεται τη συμβολή του προδιαγωνιστικού σταδίου (σχεδιασμός, δικαιολόγηση σκοπιμότητας υλοποίησης, προϋπολογισμός, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προκηρύξεων και λοιπών αναγκαίων διοικητικών εγγράφων και πράξεων), στην επιτυχή κατάληξη των διαγωνισμών
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες τεχνικές-διαγωνιστικές μεθόδους (ηλεκτρονικές ή μη) αξιολόγησης προσφορών, για την επιλογή αναδόχων
 • Εφαρμόζει κατάλληλες διαπραγματευτικές τεχνικές
 • Αντιμετωπίζει με επιτυχία τυχόν δυσχέρειες που δύνανται να προκύψουν κατά τα διαγωνιστικά στάδια
 • Διαχειρίζεται τις ενέργειες άσκησης ή αντιμετώπισης εντάσεων-προσφυγών και γενικότερα τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, καθώς και να εφαρμόζει μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνων στον τομέα των συμβάσεων
 • Παρακολουθεί ή/και να διεκπεραιώνει ορθά και αποδοτικά την υλοποίηση των όρων και των δεσμεύσεων της συναφθείσας σύμβασης, έως τη λύση της
 • Αναλαμβάνει ενέργειες βελτίωσης των διαδικασιών προμηθειών, στη βάση της σύγχρονης εφοδιαστικής επιστήμης.

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται  σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα Φορείς.

   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
(http://e-epimorfosi.aegean.gr/πιστοποίηση-σπουδών)

   Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την   Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e – Learning) και βάσει των Αρχών της δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Διαδικασία:

  Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας αντιστοιχεί στην παρουσία του εκπαιδευομένου σε ποσοστό 50% τουλάχιστον των διδακτικών ωρών των συνεδριών, συνολικά.

  Μέθοδος αξιολόγησης: τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας (πέραν των διδακτικών ωρών).

  Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται με μέριμνα του αντίστοιχου/ ων εκπαιδευτή / ων στους εκπαιδευομένους πριν την προθεσμία υποβολής του επόμενου τεστ (της επόμενης διδακτικής ενότητας). Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

 Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα τεστ βαθμό  μεγαλύτερο ή ίσο του 65%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσότερων τεστ δεν ξεπερνά το 65%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή – Δημόσιες Συμβάσεις στην Ε.Ε.: Στόχοι & Προοπτική

Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Στοχεύσεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
 • Διοίκηση αλλαγών & μεταρρυθμίσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Συμβάσεων στην Ελλάδα
 • Μεταρρυθμίσεις & Big Data

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Βασικές στοχεύσεις των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) που ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο με τον Ν.4412/2016

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Άρση εμποδίων στις Διασυνοριακές Συμβάσεις, ανάγκες & προτεραιότητες
 • Οι θεμελιώδεις αρχές της συνθήκης λειτουργίας της Ε.Ε. για την υλοποίηση των Δημοσίων Συμβάσεων
 • Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2. Διαχείριση & Οργάνωση Προμηθειών

Συστήματα Προμηθειών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Βασικές αρχές Προμηθειών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Ο ρόλος των Προμηθειών στους Δημόσιους Φορείς & τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Οι προμήθειες στη σύγχρονη Εφοδιαστική

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Τρόποι βελτίωσης των διαδικασιών Προμηθειών

3. Δημόσιες Συμβάσεις

Ο ρόλος της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Συμβάσεις για Αναθέτοντες Φορείς (ευρύτερος Δημόσιος Τομέας)
Ανάλυση & Διάκριση βασικών εννοιών – ορισμών & προετοιμασία διαγωνισμών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Ανάλυση & διάκριση βασικών εννοιών – ορισμοί
 • Η διάρθρωση του Ν.4412/2016
 • Έννοια της Δημόσιας Σύμβασης
 • Κεντρικές αρχές αγορών, μη κεντρικές αρχές αγορών, κεντρικές αναθέτουσες αρχές, αναθέτουσες αρχές
 • Οι συγκεντρωτικές αγορές ως εργαλείο ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων και οι “από κοινού” Προμήθειες
 • Η έννοια της “Σύγκρουσης Συμφερόντων”
 • Μεικτές συμβάσεις
 • Διάκριση μεταξύ των Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών & των Συμβάσεων Έργων ή Συμβάσεων Τεχνικών & συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Λοιπές χρήσιμες έννοιες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Δημόσιες Συμβάσεις για Αναθέτοντες Φορείς (ευρύτερος Δημόσιος Τομέας) του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016
 • Οι διαφορές των προβλέψεων του Βιβλίου ΙΙ έναντι του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016
 • Ο ρόλος, η οργάνωσης, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Το ειδικό καθεστώς Συμβάσεων για τις “κοινωνικές” υπηρεσίες
 • Αξία Δημοσίων Συμβάσεων
 • Χρηματικά όρια εφαρμογής Διεθνούς Διαγωνισμού
 • Προϋπολογισμός Δημοσίων Συμβάσεων
 • Προϋπολογισμός Συμβάσεων με προαίρεση
 • Υποδιαίρεση Συμβάσεων σε μεμονωμένες παρτίδες / ομάδες

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Προετοιμασία των Δημοσίων Συμβάσεων (α’ μέρος)

 • Προγραμματισμός υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων (ιεράρχηση αναγκών, τεκμηρίωση & έγκριση σκοπιμότητας, προϋπολογισμός)
 • Προκαταρτικές διαβουλεύσεις
 • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Βασικό περιεχόμενο διακηρύξεων
 • Προβλέψεις δημοσιότητας
 • Το ΚΗΜΔΗΣ ως μέσο Δημοσίευσης
 • Προσδιορισμός του χρόνου έναρξης μιας Δημόσιας Σύμβασης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

Προετοιμασία των Δημοσίων Συμβάσεων (β’ μέρος)

 • Εντολή Διενέργειας διαγωνισμού
 • Ορθές πρακτικές σύνταξης όρων Διακηρύξεων
 • Χρηματοοικονομικά & επαγγελματικά κριτήρια επιλογής αναδόχου (για Δημόσιους Φορείς)
 • Παρουσίαση κρίσιμων σημείων Διακηρύξεων που προκαλούν δυσχέρειες στην κατάρτιση των προσφορών και ελλοχεύουν τον κίνδυνο απόρριψης τους (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 6

Προετοιμασία των Δημοσίων Συμβάσεων (γ’ μέρος)

 • Ορθές πρακτικές σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών (για Δημόσιους Φορείς)
 • Ανάλυση της έννοιας “Τεχνική Προσφορά”
 • Κρίσιμα σημεία των Τεχνικών απαιτήσεων της Διακήρυξης (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 7

Προετοιμασία Δημοσίων Συμβάσεων (δ’ μέρος)

 • Τεχνικά κριτήρια επιλογής αναδόχου (δια Δημόσιους Φορείς)
 • Ανάλυση του τρόπου προσέγγισης / συγγραφής των Τεχνικών Προσφορών (για Οικονομικούς Φορείς)

4. Υλοποίηση Διαγωνισμών

Διαγωνιστικές Τεχνικές, Υποβολή & Αξιολόγηση προσφορών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Διαγωνιστικά Μοντέλα υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων (α’ μέρος)

 • Ανάλυση των σύγχρονων διαγωνιστικών διαδικασιών (ανοικτές, κλειστές, αναθέσεις χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος, σύμπραξη καινοτομίας, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός κα)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Διαγωνιστικά μοντέλα υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων (β’ μέρος)

 • Συνοπτικοί διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις, τεχνική βοήθεια, σύστημα προεπιλογής (Σύνταξη Μητρώου)
 • Η συμφωνία πλαίσιο

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Συμβάσεις & Διαπραγματεύσεις (α’ μέρος)

 • Αρχές & Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Συμβάσεις & Διαπραγματεύσεις (β’ μέρος)

 • Βέλτιστες πρακτικές διενέργειας διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμβάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 5

Υποβολή Προσφορών σε Δημόσιες Συμβάσεις

 • Εγγυήσεις
 • Σύνταξη ΕΕΕΣ & ΤΕΥΔ
 • Αιτήματα διευκρινήσεων
 • Χρονικές προθεσμίες

5. Αξιολόγηση Προσφορών

Διαδικασίες – Στάδια Τεχνικής & Οικονομικής Αξιολόγησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Τεχνική Αξιολόγησης (α’ μέρος)

 • Αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών (για Δημόσιους Φορείς)
 • Στοιχεία & Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφορά (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Τεχνική Αξιολόγησης (β’ μέρος)

 • Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφορά (για Δημόσιους Φορείς)
 • Η αιτιολόγηση της υποβαλλόμενης Τεχνικής Προσφοράς (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών & Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών (α’ μέρος)

 • Διαγωνιστικά στάδια / μεθοδολογία αξιολόγησης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών & Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών (β’ μέρος)

 • Μέθοδος επιλογής προσωρινού αναδόχου
 • Κατακύρωση ή ματαίωση διαγωνισμού

6. Διαχείριση Σύμβασης

Σύναψη, Εκτέλεση & Ολοκλήρωση Σύμβασης, παραλαβή συμβατικών αντικειμένων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Βασικές απαιτήσεις Συμβάσεων

 • Τύποι συμβάσεων
 • Τεχνικές κατάρτισης συμβάσεων & συμβατικοί όροι
 • Διαχείριση αλλαγών / τροποποιήσεων (σύμφωνα και με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Ολοκλήρωση της Σύμβασης

 • Διαδικασία κλεισίματος της σύμβασης
 • Αποδέσμευση εγγυήσεων
 • Λύση σύμβασης

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

Παραλαβή Συμβατικού αντικειμένου Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (α’ μέρος)

 • Συγκρότηση & καθήκοντα οργάνων παρακολούθησης & παραλαβής

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

Παραλαβή Συμβατικού αντικειμένου Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (β’ μέρος)

 • Διαδικασίες παρακολούθησης & παραλαβής
 • Σύνταξη Πρωτοκόλλων
 • Υποχρεώσεις αρμόδιων οργάνων (για Δημόσιους Φορείς)
 • Υποχρεώσεις Παρόχων & Προμηθευτών (για Οικονομικούς Φορείς)

7. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες – Ηλεκτρονικά εργαλεία

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες ανάρτησης διοικητικών πράξεων & διενέργειας διαγωνισμών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ

 • Ο ρόλος του ΚΗΜΔΗΣ στις Δημόσιες Δαπάνες
 • Φόρμες του ΚΗΜΔΗΣ & ανάρτηση πράξεων (για Δημόσιους Φορείς)
 • Το ΚΗΜΔΗΣ ως εργαλείο των Οικονομικών Φορέων (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α’ μέρος) (για Δημόσιους Φορείς)
 • Υποβολή προσφορών σε Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (β’ μέρος) (για Δημόσιους Φορείς)
 • Υποβολή προσφορών σε Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 4

 • Σύγχρονες Ηλεκτρονικές πλατφόρμες – Λογισμικά Διοικητικής & Διαχειριστικής παρακολούθησης Συμβάσεων & Προμηθειών

8. Οι Δημόσιες Συμβάσεις στον Τεχνικό Τομέα

Συμβάσεις Έργων, Μελετών & Τεχνικών & συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Παρουσίαση των ειδικότερων νομικών διατάξεων για υλοποίηση & παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών & Τεχνικών & συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διενέργεια Ηλεκτρονικών διαγωνισμών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών & Τεχνικών & Συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών (α’ μέρος) (για Δημόσιους Φορείς)
 • Υποβολή προσφορών σε Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς (α’ μέρος) (για Οικονομικούς Φορείς)

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Διενέργεια Ηλεκτρονικών διαγωνισμών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών & Τεχνικών & Συναφών
  επιστημονικών Υπηρεσιών (β’ μέρος) (για Δημόσιους Φορείς)
 • Υποβολή προσφορών σε Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς (β’ μέρος) (για Οικονομικούς Φορείς)

9. Η διακινδύνευση & ο έλεγχος των Συμβάσεων

Διαδικασίες & Μέθοδοι Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικού Ελέγχου στον Τομέα των Συμβάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

Η Διαχείριση του Κινδύνου στις Συμβάσεις (α’ μέρος)

 • Κίνδυνος, επικινδυνότητα, πηγές κινδύνου
 • Εργαλεία αναγνώρισης πηγών κινδύνου
 • Εκτίμηση κινδύνου

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

Η Διαχείριση του Κινδύνου στις Συμβάσεις (β’ μέρος)

 • Αξιολόγηση & διαχείριση κινδύνων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Συμβάσεις

10. Διαχείριση Νομικών Ζητημάτων

Διαχείριση ενστάσεων & προσφυγών & Νομικός έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών κατά τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 1

 • Παρουσίαση του ειδικότερου Νομικού & κανονιστικού πλαισίου περί Διοικητικών & προδικαστικών προσφυγών & ενστάσεων σε Δημόσιου Διαγωνισμούς

Εβδομαδιαία Συνεδρία 2

 • Διαχείριση Διοικητικών & προδικαστικών προσφυγών & ενστάσεων σε Δημόσιους Διαγωνισμούς (για Δημόσιους Φορείς)
 • Μέθοδος υποβολής διοικητικών & προδικαστικών προσφυγών & ενστάσεων σε Δημόσιους Διαγωνισμούς (για Οικονομικούς Φορείς)
 • Δικαστικές διαδικασίες μετά την υποβολής προσφυγών – ενστάσεων

Εβδομαδιαία Συνεδρία 3

 • Έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών κατά τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων που αφορούν τη Νομιμότητα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών
 • Κατάτμηση σε επί μέρους αναθέσεις
 • Συμπληρωματικές Συμβάσεις
 • Διαδικασία ανάθεσης χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ούτε προσφορά του αναδόχου
 • Αρχής της οικονομικότητας σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Υπερβάσεις χρηματικών ορίων
 • Παρουσίαση σχετικής νομολογίας

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε Πληροφορία

International Forum Training & Consulting
Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλέφωνο: 213 0716370 & 380
Email:   international1@forum-training.gr

Δήλωση Προεγγραφής
Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δημόσιοι Διαγωνισμοί & Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων

Loading...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

* απαραίτητα πεδία

Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ: 213 0716370 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses